Polityka informacyjna

polityka informacyjna Banku oraz zasady ładu korporacyjnego

Sprawdź
szczegóły

Hero scroll down icon

Informacje

Poniżej znajdą Państwo informację na temat adekwatności kapitałowej, ujawnienia z zakresu płynności, schematu organizacyjnego oraz danych rejestrowych Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni według stanu na dzień 31.12.2022 roku.

Kierując się zasadą proporcjonalności Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni wprowadził i przestrzega zbioru zasad określających m.in.:

  • relacje wewnętrzne i zewnętrzne Banku, w tym relacje z udziałowcami Banku i Klientami,
  • organizację,
  • funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz
  • kluczowe systemy i funkcje wewnętrzne,
  • a także organy statutowe i zasady ich współdziałania

Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni to BANK o stabilnych fundamentach, tak organizacyjnych, jak i kapitałowych.