Ustawowe wakacje kredytowe

Sprawdź
szczegóły

Hero scroll down icon

Zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego

Na mocy ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (dalej „Ustawa”) przysługuje Ci prawo do złożenia wniosku o zawieszenie spłaty rat Twojego kredytu hipotecznego, jeśli:

 • posiadasz w Banku kredyt udzielony w walucie polskiej,
 • zawarłeś umowę przed dniem 1 lipca 2022 r., a termin jej zakończenia przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty,
 • wraz z wnioskiem złożysz oświadczenie, że zawieszenie dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

Wówczas Bank:

 • od dnia wpływu Twojego wniosku do Banku, w okresie zawieszenia spłaty rat kredytu, nie będzie pobierał płatności wynikających z Twojej umowy o kredyt, tj. rat kapitałowo-odsetkowych oraz pozostałych opłat i prowizji wynikających z umowy, z wyjątkiem powiązanych z nią opłat z tytułu ubezpieczeń,
 • w terminie 21 dni od dnia wpływu wniosku poinformuje Cię o otrzymaniu wniosku oraz o jego zrealizowaniu,
 • po ustaniu okresu zawieszenia spłaty rat kredytu wyśle do Ciebie aktualny harmonogram jego spłaty,
 • nie pobierze żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie Twojego wniosku,
 • przekaże do Biura Informacji Kredytowej S.A. dane o zawieszeniu spłaty rat Twojego kredytu i wydłużonym okresie kredytowania, powstałym w wyniku tego zawieszenia.

Informacje dotyczące wniosku o zawieszenie spłaty kredytu

 • zawieszenie spłaty kredytu przysługuje wyłącznie w stosunku do jednej umowy o kredyt hipoteczny, zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy; konieczne jest złożenie wraz z wnioskiem oświadczenia, że dotyczy on umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy (oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń),
 • jeśli jesteś współkredytobiorcą, taki wniosek możesz złożyć samodzielnie, wystarczy, że poinformujesz o tym pozostałych współkredytobiorców w takim przypadku oświadczenie, że wniosek dotyczy nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, składa ten z Was, który spełnia ten warunek,
 • wniosek możesz złożyć pisemnie – osobiście w Oddziale Banku lub przesyłką pocztową (dostępne adresy – TUTAJ) albo elektronicznie – wysłać skan lub zdjęcie wniosku na adres e-mail wrzesnia@pbswrzesnia.com.pl albo poprzez bankowość elektroniczną (pod warunkiem posiadania uruchomionej w Banku usługi Internet Banking),
 • na jednym wniosku możesz zawnioskować o zawieszenie spłaty kilku rat kredytu; początek pierwszego okresu zawieszenia rozpoczyna się z dniem doręczenia do Banku wniosku, nie wcześniej jednak niż dnia 1 sierpnia 2022 r.,
 • maksymalny okres, na jaki możesz zawnioskować o zawieszenie spłaty rat Twojego kredytu, wynosi:
» 2 miesiące (2 raty) w okresie 1 sierpnia 2022 r. – 30 września 2022 r.
» 2 miesiące (2 raty) w okresie 1 października 2022 r. – 31 grudnia 2022 r.
» 1 miesiąc (po 1 racie) w każdym kwartale w okresie 1 stycznia 2023 r. – 31 grudnia 2023 r.
 • zawieszenie spłaty kredytu nie dotyczy rat wymagalnych na moment złożenia przez Ciebie wniosku,
 • zawieszenie spłaty rat kredytu powoduje przedłużenie okresu kredytowania oraz wszystkich terminów przewidzianych w Twojej umowie o zastosowany okres zawieszenia spłaty rat kredytu (bez konieczności aneksowania umowy),
 • w każdym momencie masz prawo do rezygnacji ze złożonego wniosku,
 • jeśli wcześniej na wniosek kredytobiorcy, Bank zawiesił już w całości albo w części spłatę zobowiązań z tytułu umowy o kredyt na warunkach innych niż określone w ww. Ustawie, termin tego zawieszenia ulega skróceniu z mocy prawa z dniem doręczenia do Banku wniosku o zawieszenie spłaty rat kredytu na podstawie Ustawy,
 • jeśli korzystasz ze wsparcia w ramach pomocy udzielanej przez Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, na mocy postanowień ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, złożenie wniosku o zawieszenie spłaty rat kredytu hipotecznego skutkuje zawieszeniem przekazywania ww. wsparcia na rachunek spłaty Twojego kredytu, wsparcie ulegnie wznowieniu po ustaniu okresu zawieszenia spłaty rat kredytu.

 

Podstawowe informacje nt wsparcia Kredytobiorców znajdziesz również na stronie podatki.gov.pl

 

Masz pytania? Skontaktuj się z wybraną placówką Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni.

 

Szczegółowe warunki dotyczące zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego znajdują się w art. 73-75 Ustawy z dnia 7 lipca 2022r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

Informacje dodatkowe

Przykład - zawieszasz ratę na 1 miesiąc:

Gdy płatność raty Twojego kredytu przypada na 10 sierpnia – wniosek o zawieszenie spłaty tej raty powinieneś złożyć przed 10 sierpnia (tzn. przed terminem jej spłaty). Tym samym miesięczny okres zawieszenia spłaty oznaczać będzie, że:

 • 10 sierpnia nie pobierzemy raty kredytu (kapitału i odsetek)
 • od 10 sierpnia do 9 września nie będziemy naliczać odsetek
 • najbliższą ratę kredytu zapłacisz 10 września
 • okres kredytowania wydłużymy o 1 miesiąc

Możesz zawiesić spłatę jednego kredytu hipotecznego w PLN przeznaczonego na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych – na maks. 8 miesięcy w latach 2022-2023