Alert informacyjny

Pamiętaj! Kiedy ktoś prosi Cię o kod BLIK, zawsze działaj ostrożnie i potwierdź tożsamość osoby, zanim podasz jej jakiekolwiek informacje. Jeśli podejrzewasz, że jesteś ofiarą oszustwa, natychmiast zadzwoń na Infolinię SGB czynną 24/7: 800 88 88 88

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

To zwrotne wsparcie dla osób spłacających kredyt mieszkaniowy znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej

Sprawdź
szczegóły

Hero scroll down icon

Czym jest Fundusz Wsparcia Kredytobiorców?

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców jest pomocą dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a muszą spłacać raty kredytu mieszkaniowego. Ze wsparcia mogą skorzystać również osoby, które sprzedały dom lub mieszanie, na które wcześniej wzięły kredyt, ale z uzyskanej kwoty nie spłaciły go w całości. Środki, którymi dysponuje Fundusz, pochodzą z wpłat banków i są powiązane z ilością kredytów hipotecznych z zaległościami dłuższymi niż 90 dni.

 

Rodzaje i kwota wsparcia udzielanego z FWK

 

Wsparcie:

 • wypłacane jest przez okres nie dłuższy niż 40 miesięcy.
 • jego kwota ustalana jest indywidualnie w zależności od wysokości miesięcznej raty kredytu mieszkaniowego, lecz nie może być wyższa niż 3 000,00 zł miesięcznie.
 • polega na przekazywaniu bankowi, który udzielił kredytu mieszkaniowego, kwoty przeznaczonej na spłatę zobowiązań kredytobiorcy.
 • okres jego przekazywania może być krótszy, jeżeli przed terminem 40 miesięcy wystąpią przesłanki wykluczające otrzymywanie wsparcia (np. kredytobiorca znalazł zatrudnienie, a posiadanie statusu osoby bezrobotnej było warunkiem otrzymania wsparcia).

Pożyczka na spłatę zadłużenia:

 • Jeżeli kredytobiorca sprzedał nieruchomość sfinansowaną kredytem mieszkaniowym, ale z uzyskanej kwoty nie spłacił tego kredytu w całości, może wnioskować o pożyczkę na jego spłatę. Kredytobiorca może złożyć wniosek o pożyczkę na kwotę zadłużenia, nie wyższą jednak niż 120 000,00 zł. Przyznana kwota jest wpłacana w całości na rachunek banku, który udzielił kredytu.

Ważne: Kredytodawca ma obowiązek dostarczyć umowę sprzedaży nieruchomości do banku, w którym ma kredyt, w terminie 14 dni od dnia sprzedaży.

 

Promesa:

 • Kredytobiorca może zgłosić się do swojego banku o przyrzeczenie udzielenia pożyczki na spłatę zadłużenia, czyli promesę. Musi jednak wcześniej zawrzeć przedwstępną umowę sprzedaży kredytowanego domu lub mieszkania.

 

Kto może starać się o wsparcie, pożyczkę lub promesę?

 

Wsparcie lub pożyczka na spłatę zadłużenia mogą być przyznane, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 • w dniu złożenia wniosku co najmniej jeden z kredytobiorców posiada status bezrobotnego;
 • kredytobiorca ponosi miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 40% dochodów osiąganych miesięcznie przez jego gospodarstwo domowe;
 • miesięczny dochód jego gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, nie przekracza:
  • w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – dwuipółkrotności zwaloryzowanej zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 1 tej ustawy (od 1 stycznia 2022 r. dwukrotność kwoty 776,00 zł, tj. 1 940,00 zł);
  • w przypadku gospodarstwa wieloosobowego – iloczynu dwuipółkrotności kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, zwaloryzowanej zgodnie z przepisami tej ustawy i liczby członków gospodarstwa domowego (od 1 stycznia 2022 r. dwuipółkrotność kwoty 600,00 zł, tj. 1 500,00 zł na osobę).

Wsparcie oraz pożyczka na spłatę zadłużenia nie mogą być przyznane:

 • jeżeli utrata zatrudnienia przez co najmniej jednego z kredytobiorców nastąpiła z winy pracownika;
 • jeżeli jeden z kredytobiorców uzyskał wsparcie na zasadach określonych w ustawie (chyba, że wsparcie nie jest już udzielane, a okres jego udzielania nie przekroczył 39 miesięcy. W takim przypadku łączny okres wsparcia przyznanego kredytobiorcom na spłatę kredytu mieszkaniowego nie może przekroczyć 40 miesięcy);
 • jeżeli umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana przed złożeniem wniosku o wsparcie lub kredyt mieszkaniowy został spłacony;
 • za okres, w którym co najmniej jednemu z kredytobiorców przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującej wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy;
 • kredytodawca powziął informację o upadłości konsumenckiej jednego z kredytobiorców;
 • kredytodawca powziął informację o prowadzonej egzekucji z nieruchomości, będącej przedmiotem kredytu mieszkaniowego;
 • w przypadku zbycia nieruchomości sfinansowanej kredytem mieszkaniowym.
 • jeżeli w dniu złożenia wniosku kredytobiorca:
  • jest właścicielem innego mieszkania lub domu lub był nim w ciągu ostatnich 6 miesięcy;
  • posiada  inne spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiada takie prawo w ciągu ostatnich 6 miesięcy;
  • ma inne roszczenie o przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub miał takie roszczenie w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

Warunki i korzyści

dofinansowanie rat

pożyczka na spłatę zadłużenia

ograniczenia w otrzymaniu pomocy

pamiętaj o obowiązkach!

Informacje dodatkowe

Kredytem mieszkaniowym w rozumieniu ustawy jest...

kredyt lub pożyczka, zabezpieczone hipoteką, przeznaczone na sfinansowanie niezwiązanego z działalnością gospodarczą lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego:

 • nabycia, budowy, przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, oraz adaptacji pomieszczeń lub budynków niemieszkalnych na cele mieszkalne;
 • nabycia spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej albo prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej;
 • remontu domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego, o których mowa powyżej;
 • nabycia działki budowlanej albo jej części pod budowę domu jednorodzinnego;
 • nabycia działki rolnej albo jej części pod budowę domu jednorodzinnego, położonej w całości albo części na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku gdy teren, na którym położona jest działka rolna albo jej część, nie został objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – nabycia działki albo jej części przeznaczonej pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • udziału w kosztach budowy mieszkań przez towarzystwa budownictwa społecznego;
 • innego celu związanego z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych.

Kredytem mieszkaniowym w rozumieniu przepisów ustawy jest również zabezpieczony hipoteką kredyt udzielony na spłatę kredytu mieszkaniowego, o którym powyżej.

Jeśli skorzystasz ze wsparcia w ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, musisz niezwłocznie powiadomić Bank o:

 • Sprzedaży przedmiotu kredytowania
 • Zwiększeniu miesięcznych dochodów lub obniżeniu miesięcznej raty prowadzących do niespełnienia przesłanki udzielenia wsparcia tj., gdy stosunek wydatków Kredytobiorcy związanych z obsługą miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej kredytu mieszkaniowego do miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego kredytobiorcy nie przekracza 40 proc.  – w przypadku gdy wsparcie zostało przyznane na podstawie tej przesłanki
 • Podjęciu czynności egzekucyjnych z przedmiotu kredytowania
 • Utracie statusu bezrobotnego – w przypadku, gdy wsparcie zostało przyznane na podstawie tej przesłanki
 • Zwiększeniu miesięcznych dochodów bądź zmniejszeniu liczby członków gospodarstwa domowego kredytobiorcy, prowadzących do niespełnienia dochodowej przesłanki udzielenia wsparcia – w przypadku, gdy wsparcie zostało przyznane na podstawie tej przesłanki.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców to sposób na problem ze spłatą kredytu mieszkaniowego, dzięki któremu możesz skorzystać z darmowej pomocy w postaci dofinansowania rat lub otrzymać pożyczkę na jego spłatę.