Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

To zwrotne wsparcie dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i spłacających kredyt mieszkaniowy

Sprawdź
szczegóły

Hero scroll down icon

Czym jest Fundusz Wsparcia Kredytobiorców?

Jest pomocą dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a muszą spłacać raty kredytu mieszkaniowego znacznie obciążające domowy budżet. Obecna sytuacja może mieć wpływ na prawidłowość obsługi zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego obsługiwanego przez nasz Bank – jeśli tak też jest w Twoim przypadku, przysługuje Tobie prawo skorzystania z pomocy finansowej ze środków Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (FWK) w postaci:

 • zwrotnego wsparcia finansowego (dla osób spłacających kredyt mieszkaniowy, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej) lub
 • pożyczki na spłatę zadłużenia (dla osób, które sprzedały kredytowaną nieruchomość, ale uzyskane środki nie pozwoliły na spłatę zadłużenia wobec Banku).

Środkami pomocowymi zarządza Bank Gospodarstwa Krajowego, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej.

Na jakich zasadach? Wsparcie lub pożyczka na spłatę zadłużenia mogą być przyznanie, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 • w dniu złożenia wniosku co najmniej jeden z Kredytobiorców posiada status bezrobotnego
 • Kredytobiorca ponosi miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 50 proc. dochodów osiąganych miesięcznie przez jego gospodarstwo domowe
 • miesięczny dochód jego gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, nie przekracza:
  1. w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – dwukrotności zwaloryzowanej zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 1 tej ustawy (od 1 stycznia 2022 r. dwukrotność kwoty 776,00 zł, tj.  1.552,00 zł),
  2. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego –  iloczynu dwukrotności kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, zwaloryzowanej zgodnie z przepisami tej ustawy i liczby członków gospodarstwa domowego (od 1 stycznia 2022 r. dwukrotność kwoty 600,00 zł, tj. 1.200,00 zł na osobę).

 

Na co?

 • otrzymane „wsparcie” zostaje przeznaczone na spłatę zaległości i bieżącego zadłużenia kredytu mieszkaniowego
 • z kolei „pożyczka” pokrywa zobowiązanie kredytowe przy sprzedaży nieruchomości.

Gdzie należy złożyć wniosek?

Wniosek o wsparcie lub pożyczkę na spłatę zadłużenia jako Kredytobiorca składasz w Banku, z którym zawarłeś umowę kredytu mieszkaniowego. Wniosek jest rozpatrywany w terminie 21 dni od dnia jego złożenia. Jeżeli nie będzie kompletny lub prawidłowo wypełniony, zostaniesz zobowiązany do jego uzupełnienia. Po uzupełnieniu wniosku Bank ma 14 dni na jego ponowną weryfikację. Wniosek możesz złożyć:

 • elektronicznie – na adres wrzesnia@pbswrzesnia.com.pl wyślij skan lub zdjęcie prawidłowo uzupełnionego i podpisanego wniosku wraz z załącznikami (jeśli są wymagane), lub
 • elektronicznie – poprzez bankowość internetową Banku z wykorzystaniem e-Wniosku (wybierz opcję: „Fundusz Wsparcia kredytobiorców”), lub
 • pisemnie – w Oddziale Banku lub pocztą na nasz adres.

 

Na czym polega zwrot wsparcia?

Po upływie 24 miesięcy od momentu zakończenia przekazywania wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia, rozpoczynasz spłatę otrzymanego wsparcia lub otrzymanej pożyczki na spłatę zadłużenia. Spłata trwa nie dłużej niż 12 lat. Zwrot dokonywany jest w nieoprocentowanych ratach miesięcznych płatnych do 15 każdego miesiąca. W przypadku skorzystania z pomocy, poinformujemy Cię o harmonogramie i wysokości rat oraz o numerze rachunku, na który należy przekazywać spłacane raty.

Kwotę wsparcia dzieli się na 144 równe i nieoprocentowane raty – jeśli bez opóźnienia spłacisz 100 rat, pozostałą część umarza się.

 

WSPARCIE:

 • będzie wypłacane na okres wskazany we wniosku, ale nie dłuższy niż 36 miesięcy
 • jego kwota ustalana jest indywidualnie w zależności od wysokości miesięcznej raty kredytu mieszkaniowego, lecz nie może być wyższa niż 2 000 zł miesięcznie
 • polega na przekazywaniu Bankowi, który udzielił kredytu mieszkaniowego kwoty przeznaczonej na spłatę zobowiązań Kredytobiorcy
 • okres jego przekazywania może być krótszy, jeżeli przed terminem 36 miesięcy wystąpią przesłanki wykluczające otrzymywanie wsparcia (np. Kredytobiorca znalazł zatrudnienie, a posiadanie statusu osoby bezrobotnej było warunkiem otrzymania wsparcia).

 

POŻYCZKA NA SPŁATĘ ZADŁUŻENIA:

Jeśli sprzedałeś mieszkanie lub dom, na które brałeś kredyt mieszkaniowy, ale z uzyskanej kwoty nie spłaciłeś go w całości, możesz dostać pożyczkę na jego spłatę. Możesz złożyć wniosek o pożyczkę na pełną kwotę zadłużenia, ale nie wyższą niż 72 000 zł. Przyznana kwota jest wpłacana w całości na rachunek Banku. Pamiętaj o dostarczeniu umowy sprzedaży nieruchomości do Banku, w którym miałeś kredyt.  Masz na to 14 dni od dnia sprzedaży.

Otrzymanie wsparcia lub pożyczki wiąże się również z ograniczeniami i zobowiązaniami, o których możesz przeczytać poniżej.

Na wszystkie pytania odpowiedzą nasi doradcy, dostępni w Oddziałach Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni. Wszystkie adresy i dane kontaktowe znajdziesz na stronie internetowej Banku.

Warunki i korzyści

dofinansowanie rat

pożyczka na spłatę zadłużenia

ograniczenia w otrzymaniu pomocy

pamiętaj o obowiązkach!

Informacje dodatkowe

Kredytem mieszkaniowym w rozumieniu ustawy jest...

kredyt lub pożyczka, zabezpieczone hipoteką, przeznaczone na sfinansowanie niezwiązanego z działalnością gospodarczą lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego:

 • nabycia, budowy, przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, oraz adaptacji pomieszczeń lub budynków niemieszkalnych na cele mieszkalne;
 • nabycia spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej albo prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej;
 • remontu domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego, o których mowa powyżej;
 • nabycia działki budowlanej albo jej części pod budowę domu jednorodzinnego;
 • nabycia działki rolnej albo jej części pod budowę domu jednorodzinnego, położonej w całości albo części na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku gdy teren, na którym położona jest działka rolna albo jej część, nie został objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – nabycia działki albo jej części przeznaczonej pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • udziału w kosztach budowy mieszkań przez towarzystwa budownictwa społecznego;
 • innego celu związanego z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych.

Kredytem mieszkaniowym w rozumieniu przepisów ustawy jest również zabezpieczony hipoteką kredyt udzielony na spłatę kredytu mieszkaniowego, o którym powyżej.

OGRANICZENIA – wsparcie oraz pożyczka na spłatę zadłużenia nie mogą być przyznane:

 • Jeżeli utrata zatrudnienia przez co najmniej jednego z Kredytobiorców nastąpiła z winy pracownika
 • Jeżeli jeden z Kredytobiorców uzyskał wsparcie na zasadach określonych w ustawie (chyba, że wsparcie nie jest już udzielane, a okres jego udzielania nie przekroczył 35 miesięcy. W takim przypadku łączny okres wsparcia przyznanego kredytobiorcom na spłatę kredytu mieszkaniowego nie może przekroczyć 36 miesięcy)
 • Jeżeli umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana przed złożeniem wniosku o wsparcie lub pożyczkę na spłatę zadłużenia
 • Za okres, w którym co najmniej jednemu z Kredytobiorców przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującej wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy
 • Jeżeli w dniu złożenia wniosku:
  • jesteś właścicielem innego mieszkania lub domu, lub byłeś nim w ciągu ostatnich 6 miesięcy
  • posiadasz spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadałeś takie prawo w ciągu ostatnich 6 miesięcy
  • masz roszczenie o przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, lub miałeś takie roszczenie w ciągu ostatnich 6 miesięcy

Jeśli skorzystasz ze wsparcia w ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, musisz niezwłocznie powiadomić Bank o:

 • Sprzedaży przedmiotu kredytowania
 • Zwiększeniu miesięcznych dochodów lub obniżeniu miesięcznej raty prowadzących do niespełnienia przesłanki udzielenia wsparcia tj., gdy stosunek wydatków Kredytobiorcy związanych z obsługą miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej kredytu mieszkaniowego do miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego kredytobiorcy nie przekracza 50 proc.  – w przypadku gdy wsparcie zostało przyznane na podstawie tej przesłanki
 • Podjęciu czynności egzekucyjnych z przedmiotu kredytowania
 • Utracie statusu bezrobotnego – w przypadku, gdy wsparcie zostało przyznane na podstawie tej przesłanki
 • Zwiększeniu miesięcznych dochodów bądź zmniejszeniu liczby członków gospodarstwa domowego kredytobiorcy, prowadzących do niespełnienia dochodowej przesłanki udzielenia wsparcia – w przypadku, gdy wsparcie zostało przyznane na podstawie tej przesłanki.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców to sposób na problem ze spłatą kredytu mieszkaniowego, dzięki któremu możesz skorzystać z darmowej pomocy w postaci dofinansowania rat lub otrzymać pożyczkę na jego spłatę.