Ryzyko zmiennej stopy procentowej

Kredyt ze zmienną stopą procentową wiąże się z ryzykiem wzrostu oprocentowania, co skutkuje wyższą ratą kredytu.

Sprawdź
szczegóły

Hero scroll down icon

Ryzyko stosowania zmiennej stopy procentowej

Z kredytem lub pożyczką zabezpieczonymi hipotecznie z oprocentowaniem zmiennym związane jest ryzyko zmiany stopy procentowej, w tym zmiany wartości wskaźnika referencyjnego.

 

oprocentowanie zmienne = zmienna stawka referencyjna + stała marża Banku

 

Zmiana wysokości wskaźnika może skutkować wzrostem wysokości odsetkowej części raty kredytu lub pożyczki. Zwiększa się wówczas całkowity koszt kredytu lub pożyczki. Jednocześnie należy pamiętać, iż odpowiednie zmniejszenie się wartości wskaźnika referencyjnego przekłada się na spadek odsetkowej części raty kredytu lub pożyczki. W umowie kredytu znajdziesz stawkę, wg której liczymy Twoje oprocentowanie. Ważne jest zatem rozpatrywanie kosztów obsługi zadłużenia w całym zaplanowanym okresie kredytowania, a nie tylko w okresach (miesiącach) wysokich lub niskich stawek wskaźnika referencyjnego.

 

Długi okres kredytowania to większe ryzyko dla Kredytobiorcy – wzrasta bowiem ryzyko nieprzewidywalnych zmian w Twojej sytuacji finansowej (np. utrata dochodu, rosnące koszty utrzymania, itp.). W dłuższym okresie kredytowania zwiększa się również ryzyko zmienności stóp procentowych. Dlatego też okres kredytowania nie powinien przekraczać 25 lat.

 

Przypominamy, że miesięczna rata kredytu składa się z dwóch składników – kapitałowej i odsetkowej. Z kolei część odsetkowa raty kredytu, w związku z zastosowaniem zmiennej stopy procentowej, zależy od:

1 kwoty kapitału kredytu, jaki pozostał Tobie do spłaty
2 wysokości stałej marży Banku
3 oraz wartości wskaźnika referencyjnego, np. WIBOR 3M (który aktualizujemy co 3 miesiące)

 

Ryzyko stopy procentowej w okresie spłaty kredytu lub pożyczki zabezpieczonej hipotecznie to także ryzyko związane z istotną zmianą wskaźnika referencyjnego lub nawet zaprzestania jego opracowywania, co może przełożyć się na zmianę wysokości odsetkowej raty kredytu.

 

Wskaźnik referencyjny stosowany w odniesieniu do kredytu lub pożyczki zabezpieczonych hipotecznie oznacza dowolny indeks (np. WIBOR), stanowiący odniesienie do określenia kwoty przypadającej do zapłaty z tytułu zawartej umowy (ustalenie oprocentowania).

 

Na podstawie wskaźników referencyjnych:

banki wyznaczają m.in oprocentowanie kredytów, pożyczek, lokat
strony umów mogą określać swoje wzajemne zobowiązania i rozliczać transakcje

 

Wskaźniki opracowują niezależni od nas administratorzy, którzy:

określają i zarządzają mechanizmami wyznaczania wskaźnika
gromadzą, analizują i przetwarzają dane niezbędne do wyliczenia wskaźnika
wyznaczają wskaźnik (zgodnie z przyjętą przez siebie metodą i w oparciu o zebrane dane)

 

Wartość wskaźnika referencyjnego oblicza się na podstawie zewnętrznych danych, aby zmierzyć określony rynek bazowy. Wartość ta jest zmienna w zależności od sytuacji ekonomicznej.

 

Administratorzy muszą więc tak dobierać metodologię liczenia swoich wskaźników, aby:

pomiar rynku bazowego był jak najbardziej dokładny i rzetelny
dane używane do pomiaru miały odpowiednio wysoką jakość

 

Cenne informacje i rady w zakresie ryzyka stropy procentowej możesz znaleźć na stronach internetowych sprawdzonych instytucji finansowych:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Komisja Nadzoru Finansowego
Narodowy Bank Polski
Związek Banków Polskich
Biuro Informacji Kredytowej

Informacje dodatkowe

Czym są stopy procentowe?

Stopa procentowa to cena (koszt kapitału, czyli inaczej odsetki), jaką należy zapłacić posiadaczowi kapitału za to, że go pożyczy na ustalony czas.

Stopy procentowe ustalane są w Polsce przez Radę Polityki Pieniężnej, która jest organem Narodowego Banku Polskiego. Rada może zdecydować się na podwyższenie lub obniżenie stóp procentowych, co przekłada się na wzrost lub spadek kosztów kredytów i pożyczek dla banków komercyjnych. Następnie banki pożyczają ten kapitał KREDYTOBIORCOM.

Dlaczego inflacja i stopy procentowe są ze sobą silnie powiązane?

Każdy bank centralny na świecie ma tzw. cel inflacyjny. Polega to na tym, że bank centralny przyjmuje optymalny poziom inflacji w danym roku i stara się nie dopuścić do jego przekroczenia. W Polsce od 2003 roku obowiązuje cel na poziomie 2,5%, przy czym Rada Polityki Pieniężnej dopuszcza różnice o jeden punkt procentowy w dół lub w górę. Jednym z narzędzi umożliwiających realizację planu są właśnie stopy procentowe.

RPP podnosi stopy
Kiedy poziom inflacji z różnych przyczyn zaczyna rosnąć, rosną też ceny, przez co z biegiem czasu za daną kwotę można coraz mniej kupić. Żeby zapobiec drastycznemu wzrostowi cen, Rada Polityki Pieniężnej podnosi stopy procentowe. Kiedy rosną stopy procentowe, rośnie cena pieniądza, zatem bank centralny pożycza pieniądze bankom komercyjnym po wyższej niż do tej pory cenie, a banki komercyjne udzielają wyżej oprocentowanych kredytów.
→ Zamiast inwestować bardziej opłaca się oszczędzać, w efekcie czego mamy do czynienia ze studzeniem wzrostu gospodarczego.

RPP obniża stopy
W sytuacji kryzysu gospodarczego oraz recesji, rynkowa koniunktura może być stymulowana poprzez obniżenie wysokości stóp procentowych. Niskie stopy procentowe przekładają się na wzrost podaży pieniądza – koszty kredytów spadają, dużo łatwiej jest je również dostać, przez co rosną zarówno inwestycje, jak i konsumpcja.
→ W efekcie obniżenia stóp procentowych przedsiębiorcy inwestują w swoje firmy,
tworzą nowe miejsca pracy, co dodatkowo stymuluje wzrost gospodarczy.

Jak zmiana stóp procentowych wpływa na koszt kredytu?

Każdy zaciągnięty kredyt składa się z dwóch części – kwoty kapitału oraz odsetek.

Część kapitałowa (inaczej część bazowa) to po prostu ułamek nominalnej kwoty pożyczonej od banku uzależniony od wysokości kredytu oraz jego okresu.

Oprocentowanie (odsetki) z kolei to koszt/cena jaką musimy zapłacić w związku z pożyczeniem kapitału. Najczęściej wyrażona jest ona procentowo i liczona jest w skali roku. Koszt ten jest doliczany w odpowiednich proporcjach do comiesięcznych rat kredytowych. Oprocentowanie to jeden z głównych parametrów oferty kredytowej.

Na łączną wysokość oprocentowania kredytu zaciągniętego w złotych mają wpływ dwa czynniki – wartość wskaźnika WIBOR oraz marża banku.

WIBOR (skrót pochodzący od nazwy Warsaw Interbank Offered Rate) to oprocentowanie, po którym udzielane są pożyczki pomiędzy bankami na krajowym rynku. Wysokość tego
wskaźnika jest zmienna, ustalana na podstawie danych dostarczanych przez banki. Wskaźnik WIBOR, czyli koszt kredytu pomiędzy bankami, jest silnie uzależniony od aktualnych stóp procentowych – dlatego właśnie w przypadku ich wzrostu rośnie także rata naszego kredytu.

Drugą składową kosztu kredytu jest marża banku, która jest ustalana przez kredytodawcę na podstawie własnej polityki oraz oceny indywidualnej sytuacji klienta. Warto zauważyć, iż wzrost wskaźnika WIBOR nie przekłada się bezpośrednio na wzrost zysków banków – o zysku banku z tytułu udzielenia kredytu decyduje przede wszystkim marża

Harmonogram spłat - raty równe czy malejące?

Dwa główne rodzaje kredytów dostępnych na rynku to kredyty o ratach równych (annuitetowych) oraz kredyty o ratach malejących.

Kredyty o równych ratach, tj. równych ratach kapitałowo-odsetkowych, zakładają wszystkie płatności w równej wysokości (ze względu na zaokrąglenia rat, ostatnia rata jest ratą wyrównawczą i może nieco różnić się od pozostałych). Przy obliczaniu wysokości raty nie ma znaczenia czy kredyt jest stało- czy zmiennoprocentowy – zakłada się, że aktualne oprocentowanie będzie stosowane przez cały czas kredytowania. Dopiero po ewentualnej zmianie oprocentowania, na warunkach określonych w umowie, ponownie wyznacza się nową wysokość raty – znów z założeniem, że będzie ona stosowana do terminu zapadalności kredytu.

Kredyty o ratach malejących, to kredyty zakładające stałą wysokość jedynie części kapitałowej tej raty. W tym przypadku wysokość części odsetkowej raty naliczana jest od zmniejszającej się kwoty zadłużenia (kapitału), co powoduje, że każda kolejna rata powinna być mniejsza od poprzedniej.

Przed zaciągnięciem kredytu lub pożyczki pamiętaj, by dokładnie przeanalizować wszystkie koszty oferowanego produktu - pod uwagę weź także części zmienne oprocentowania kredytu.