Zostań udziałowcem

Zostań jednym z nas

Zostań współwłaścicielem Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni. Będziesz miał wtedy prawo między innymi do :

  • brania udziału w Zebraniu Przedstawicieli
  • brania udziału z zebraniu grupy członkowskiej do której należysz
  • do wybierania i bycia wybranym do organów Banku
  • otrzymania odpisu obowiązującego statutu Banku
  • do otrzymania odpisu regulaminów wydanych na podstawie Statutu
  • do zapoznawania się z rocznym sprawozdaniem z działalności Banku
  • do zaznajamiania się z uchwałami organów Banku, protokołami obrad organów Banku,
    protokołami lustracji
  • do udziału w nadwyżce bilansowej.

Członkiem Banku może być:
1) osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych,
2) osoba prawna.

Warunkiem przyjęcia na członka Banku jest złożenie podpisanej przez wnioskodawcę pisemnej deklaracji. O przyjęciu w poczet członków Banku decyduje Zarząd podejmując uchwałę w tym przedmiocie w terminie 30 dni od dnia złożenia deklaracji . O przyjęciu w poczet członków Banku decyduje Zarząd podejmując uchwałę w tym przedmiocie w terminie 30 dni od dnia złożenia deklaracji .

Członek Banku ma obowiązek:
1) wieść wpisowe w wysokości 50,00zł oraz zadeklarować i wnieść:
a) osoba fizyczna co najmniej 1 (jeden) udział,
b) osoba prawna co najmniej 5 (pięć) udziałów,
Wysokość jednego udziału wynosi 520,00 zł. Członek Banku może posiadać maksymalnie 200 udziałów.
2) przestrzegania przepisów prawa, postanowień Statutu i opartych na nim regulaminów oraz uchwał organów Banku,
3) dbania o dobro i rozwój Banku oraz uczestniczenia w realizacji jego zadań statutowych, dbania o poszanowanie i pomnażanie majątku Banku i zapobieganie marnotrawstwu i działaniu na jego szkodę,
4) zawiadamiać pisemnie Bank o każdorazowej zmianie danych zawartych w deklaracji, o której mowa w § 6 ust. 7 w terminie 30 dni od dnia ich zmiany,
5) Wniesienie wpisowego i wniesienie zadeklarowanych udziałów winno nastąpić w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia o przyjęciu w poczet członków Banku.

Więcej na temat udziałów znajdziecie Państwo w Statucie.