Alert informacyjny

Pamiętaj! Kiedy ktoś prosi Cię o kod BLIK, zawsze działaj ostrożnie i potwierdź tożsamość osoby, zanim podasz jej jakiekolwiek informacje. Jeśli podejrzewasz, że jesteś ofiarą oszustwa, natychmiast zadzwoń na Infolinię SGB czynną 24/7: 800 88 88 88

Zostań udziałowcem

Sprawdź
szczegóły

Hero scroll down icon

Jak zostać udziałowcem Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni?

Członkiem Banku może być:

1) osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych

2) osoba prawna

 

Jakie podstawowe informacje zawiera deklaracja?

osoba fizyczna: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, PESEL, ilość zadeklarowanych udziałów

osoba prawna: nazwa, siedziba, numer KRS, właściwy sąd rejestrowy, numer REGON, ilość zadeklarowanych udziałów

Członkiem Banku zostaniesz z dniem podjęcia przez Zarząd Banku Uchwały o przyjęciu w poczet Członków Banku.

 

 

Schemat nabywania udziałów członkowskich:

krok I Złożenie podpisanej deklaracji

krok II Uchwała Zarządu o przyjęciu w poczet Członków

krok III Wpłata wpisowego i zadeklarowanych udziałów

 

 

Wpisowe i wielkość udziałów

Wpisowe wynosi 50,00 zł

Udział wynosi 680,00 zł

Minimalna wielkość zadeklarowanych i wnoszonych udziałów wynosi

osoba fizyczna: 1 (jeden) udział

osoba prawna: 5 (pięć) udziałów

Członek Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni może posiadać maksymalnie 200 (dwieście) udziałów, nie więcej niż równowartość 5% funduszu udziałowego Banku.

 

 

Pamiętaj! Bycie udziałowcem Banku Spółdzielczego to zaangażowanie o właścicielskim charakterze, które nie ma nic wspólnego z inwestycją krótko- lub długoterminową z określoną stopą zwrotu.

 

Wszyscy Członkowie mają równe prawa i obowiązki bez względu na liczbę posiadanych udziałów

 

Członek Banku uczestniczy w pokrywaniu jej strat do wysokości zadeklarowanych udziałów

 

 

Warunki i korzyści

udział w podziale nadwyżki finansowej Banku

wybieranie i bycie wybieranym do organów Banku

uczestnictwo w Zebraniach Przedstawicieli i Zebraniach Grupy Członkowskiej

wpływanie na ustalanie kierunków rozwoju Banku

Informacje dodatkowe

Członkostwo ustaje na skutek:

 • wystąpienia z Banku
 • wykreślenia z rejestru Członków Banku
 • wykluczenia z Banku
 • śmierci Członka Banku lub ustania osoby prawnej będącej Członkiem Banku

Bycie udziałowcem naszego Banku, to także obowiązki:

 • wniesienie wpisowego oraz zadeklarowanie i wniesienie udziałów
 • przestrzeganie przepisów prawa, postanowień Statutu i opartych na nim regulacji
 • dbanie o dobro i rozwój Banku
 • uczestnictwo w realizacji zadań statutowych
 • dbanie o poszanowanie i pomnażanie majątku Banku i zapobieganie marnotrawstwu i działaniu na jego szkodę
 • pisemne zawiadamianie Banku o każdorazowej zmianie danych zawartych w deklaracji w terminie 30 dni od dnia ich zmiany

A jakie ryzyka są związane z członkostwem w Banku Spółdzielczym?

 • brak objęcia wniesionych środków (udziałów) systemem gwarantowania
 • obowiązek uczestniczenia w pokrywaniu strat Banku Spółdzielczego do wysokości zadeklarowanych udziałów
 • ryzyko nieotrzymania dywidendy
 • ryzyko wstrzymania wypłaty udziałów

Bycie udziałowcem Banku Spółdzielczego to zaangażowanie właścicielskie z pełną konsekwencją takiej decyzji, z którym wiąże się odpowiedzialność za funkcjonowanie BANKU