O banku

Zostań udziałowcem

Sprawdź
szczegóły

Hero scroll down icon

Korzyści

Zostań współwłaścicielem Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni, miej wpływ na rozwój regionu, w którym mieszkasz lub prowadzisz działalność. Poznaj korzyści z bycia CZŁONKIEM Banku:

Członkostwo w organach Banku

Wpływ na rozwój strategiczny Banku

Budowa silnych więzi z lokalnymi społecznościami

Wspieranie lokalnych inicjatyw

Aby zostać współwłaścicielem Powiatowego Banku Spółdzielczego należy:

1) wnieść wpisowe w wysokości 50,00 zł oraz zadeklarować i wnieść:
a) osoba fizyczna co najmniej 1 (jeden) udział,
b) osoba prawna co najmniej 5 (pięć) udziałów,
wysokość jednego udziału wynosi 560,00 zł, Członek Banku może posiadać maksymalnie 200 udziałów,

2) przestrzegać przepisów prawa, postanowień Statutu i opartych na nim regulaminów oraz uchwał organów Banku,

3) dbać o dobro i rozwój Banku oraz uczestniczyć w realizacji jego zadań statutowych, dbać o poszanowanie i pomnażanie majątku Banku i zapobiegać marnotrawstwu i działaniu na jego szkodę,

4) zawiadamiać pisemnie Bank o każdorazowej zmianie danych zawartych w deklaracji w terminie 30 dni od dnia ich zmiany.

Wniesienie wpisowego i wniesienie zadeklarowanych udziałów winno nastąpić w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia o przyjęciu w poczet członków Banku.

Dokumenty do pobrania

Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni działa w środowisku lokalnym członków, zaspokaja potrzeby w zakresie usług bankowych współmieszkańców wsi i miast, wspiera finansowo różne projekty inwestycyjne, społeczne i lokalne służące lokalnej społeczności.