O banku

Historia Banku

Sprawdź
szczegóły

Hero scroll down icon

Historia Banku

20 czerwca 1871 r.

To początek bankowości spółdzielczej we Wrześni. Walne Zgromadzenie powołuje do życia Towarzystwo Pożyczkowe, które wkrótce przyjęło nazwę Banku Pożyczkowego. Zasadniczym celem Towarzystwa było "dostarczanie członkom środków pieniężnych przez połączenie sił własnych i kredytu". W momencie założenia Bank obejmował swoją działalnością miasto Wrześnię i powiat wrzesiński.

pierwszy Zarząd i Rada Nadzorcza Banku

W pierwszym zarządzie Banku zasiadali: Hahn jako dyrektor, Feliks Rakowski jako podskarbi, Walery Wardęski jako kontroler. Radę Nadzorczą natomiast tworzyli: Walery Hulewicz z Młodziejewic, Stefan Dąbski z Kołaczkowa, Ignacy Łukomski z Biechowa, sędzia Thiel z Wrześni, Wojciech Poturalski i dr Pernaczyński.

1920 r.

Spółdzielnia zmienia nazwę na Bank Pożyczkowy we Wrześni. Spółka zapisana, z o.o. Stopniowej poprawie ulegają warunki lokalowe Banku, obecna jego siedziba znajduje się w budynku zakupionym w dwudziestoleciu międzywojennym. Trudny był to okres dla rozwoju Banku, który zmagał się z brakiem stabilizacji gospodarczej kraju, inflacją marki polskiej, wielkim kryzysem rolniczym oraz akcją oddłużeniową w rolnictwie.

1939 r.

Z chwilą wybuchu II wojny światowej, Dyrektor Banku Wacław Bacik otrzymuje od rady nadzorczej polecenie zabrania wszystkich pieniędzy z kasy i uciekania na wschód. Pod Sochaczewem zostaje jednak zatrzymany przez wojska niemieckie i odesłany do Wrześni, gdzie musi rozliczyć się przed władzą niemiecką z zabranych pieniędzy. Akta Banku zostają wywiezione do Poznania, a w lokalach bankowych urządzono miejscowy Arbeitsamt.

01.09.1946 r.

Bank, który z dużymi trudnościami wznowił swoją działalność po II wojnie światowej, zmienia nazwę na Gminna Kasa Spółdzielcza we Wrześni. Kasa stała się w rzeczywistości pomocniczym organem banków państwowych, które zaczęły pełnić funkcje central finansowych i rewizyjnych.

25.06.1956 r.

Walne Zgromadzenie uchwala nowy statut oraz zmienia nazwę Banku na Kasa Spółdzielcza we Wrześni, która zyskuje większą samodzielność umożliwiając dalszy rozwój Banku.

20.03.1958 r.

Kolejna zmiana nazwy Banku - powstaje Bank Spółdzielczy we Wrześni. Od tej pory Bank wiele środków przeznacza na modernizację i powiększanie lokalu bankowego przy ul. Lenina (obecnie Warszawska 36), zainstalowano jedne z pierwszych we Wrześni neony.

12.11.1990 r.

Delegaci reprezentujący 124 banki spółdzielcze podpisują akt notarialny powołania Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A. w Poznaniu (obecnie SGB-Bank S.A.), który stanie się bankiem pełniącym później rolę banku zrzeszającego dla Spółdzielczej Grupy Bankowej.

1996 r.

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego we Wrześni podejmuje decyzję o zakupie od syndyka budynku zlikwidowanego Banku Spółdzielczego w Żerkowie, z postanowieniem uruchomienia filii Banku.

01.01.1999 r.

W wyniku połączenia się Banków Spółdzielczych we Wrześni, w Kołaczkowie, w Miłosławiu oraz w Pyzdrach powstaje Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni.

2004 r.

Zakupiono pawilon handlowy w Orzechowie przy ul. Starowiejskiej 1, gdzie po modernizacji uruchomiono kolejny punkt kasowy przy Oddziale w Miłosławiu.

dzisiaj....

Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni to instytucja o stabilnych fundamentach tak organizacyjnych, jak i kapitałowych, kształtująca niezbędną kulturę oszczędzania i pożyczania, wspierająca rozwój lokalnych podmiotów, wprowadzająca najnowsze rozwiązania w dziedzinie obsługi Klienta.