EKO Kredyt gotówkowy

dbając o środowisko naturalne

Sprawdź
szczegóły

Hero scroll down icon

 
Kredyt na finansowanie przedsięwzięć proekologicznych przez osoby fizyczne:
 • zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych,
 • zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków,
 • wymianę azbestowych pokryć dachowych,
 • wymianę kotła grzewczego wraz z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania,
 • wymianę okien i drzwi zewnętrznych, wykonanie ocieplenia (termomodernizacji) budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
 • innych działań proekologicznych realizowanych przez gospodarstwa domowe, w tym szczególnie w ramach programów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • refundację poniesionych nakładów, o których mowa powyżej, w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed podpisaniem Umowy o EKO Kredyt gotówkowy.

 

Zaletami produktu jest ponadto:

 

Możliwość skorzystania z rządowych programów

 

Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni przygotował specjalną linię kredytową, która pomoże Tobie być EKO!!!

Warunki i korzyści

dbałość o środowisko naturalne

atrakcyjne oprocentowanie i niska prowizja

długi okres kredytowania - do 7 lat

brak udziału środków własnych

Informacje dodatkowe

rozliczenie kredytu jako warunek dodatkowy

Dodatkowy warunek udzielenia EKO kredytu gotówkowego stanowi konieczność udokumentowania celowości jego wykorzystania na poziomie co najmniej 60% poniesionych nakładów.

maksymalna kwota EKO Kredytu gotówkowego

50.000,00 zł, przy czym nie więcej niż:

 • 15-krotność dochodów miesięcznych netto wnioskodawcy,
 • planowana wielkość nakładów związanych z realizacją zadań

warunki szczególne - dokumentacja

przedłożenie przez Klienta:

 • dokumentów pozwalających określić wartość realizowanego zadnia, o którym mowa w pkt. 3 (np. faktura pro forma, faktura VAT, oferta handlowa, kosztorys, zestawienie nakładów sporządzone przez klienta, itp.) lub
 • Formularza zestawienia kosztów, wg wzoru obowiązującego w Banku,
 • dokumentów potwierdzających prawo dysponowania nieruchomością (np. odpis KW, umowa najmu, itp.),
 • zgody właściciela nieruchomości, w przypadku gdy inwestycja realizowana będzie w budynku/lokalu mieszkalnym stanowiącym własność/współwłasność osoby trzeciej, nie będącej kredytobiorcą), wg wzoru obowiązującego w Banku

oprocentowanie kredytu, opłaty i prowizje; RRSO

z terminem spłaty do 3 lat

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu 15.000,00  zł, całkowita kwota kredytu 15.000,00 zł (prowizja finansowana ze środków własnych kredytobiorcy), okres kredytowania 30 miesięcy, roczne stałe oprocentowanie nominalne 5,50%, całkowity koszt kredytu wynosi 1.265,69 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielnie kredytu 150,00 zł (Klient posiada czynny ROR w Banku), odsetki od kredytu 1.085,69 zł, koszt usług dodatkowych – prowadzenie ROR 30,00 zł, koszt zabezpieczenia kredytu 0,00 zł, przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 6,66%, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 16.265,69 zł.

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu 15.000,00  zł, całkowita kwota kredytu 15.000,00 zł (prowizja finansowana ze środków własnych kredytobiorcy), okres kredytowania 30 miesięcy, roczne stałe oprocentowanie nominalne 5,50%, całkowity koszt kredytu wynosi 1.535,69 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielnie kredytu 450,00 zł, odsetki od kredytu 1.085,69 zł, koszt usług dodatkowych 0,00 zł, koszt zabezpieczenia kredytu 0,00 zł, przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 8,24%, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 16.535,69 zł.

Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 31.01.2023r.

z terminem spłaty powyżej 3 lat

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu 50.000,00  zł, całkowita kwota kredytu 50.000,00 zł (prowizja finansowana ze środków własnych kredytobiorcy), okres kredytowania 84 miesięcy, roczne zmienne oprocentowanie  stanowiące sumę stawki bazowej i stałej marży Banku  wynosi 10,60%, całkowity koszt kredytu wynosi 21.592,47 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielnie kredytu 500,00 zł (Klient posiada czynny ROR w Banku), odsetki od kredytu 21.008,47 zł, koszt usług dodatkowych – prowadzenie ROR 84,00 zł, koszt zabezpieczenia kredytu 0,00 zł, przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 11,55%, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 71.592,47 zł.

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu 50.000,00  zł, całkowita kwota kredytu 50.000,00 zł (prowizja finansowana ze środków własnych kredytobiorcy), okres kredytowania 84 miesięcy, roczne zmienne oprocentowanie  stanowiące sumę stawki bazowej i stałej marży Banku  wynosi 10,60%, całkowity koszt kredytu wynosi 22.508,47  zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielnie kredytu 1.500,00 zł, odsetki od kredytu 21.008,47 zł, koszt usług dodatkowych 0,00 zł, koszt zabezpieczenia kredytu 0,00 zł, przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 12,23%, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 72.508,47 zł.

 

Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 31.01.2023 r.

informacje dodatkowe:

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

Nie obawiaj się trudnych procedur – maksymalnie je dla Ciebie uprościliśmy; niezbędne dokumenty pomoże Tobie uzupełnić nasz Doradca.