Bezpieczny kredyt 2%

Zamieszkaj u siebie z dopłatami do rat kredytu hipotecznego z programu Rządowego Funduszu Mieszkaniowego. Teraz również bez wkładu własnego!

Sprawdź
szczegóły

Hero scroll down icon

Marzysz o zakupie pierwszego mieszania lub domu?

Zakup pierwszego mieszkania czy domu to wyzwanie dla wielu osób, w szczególności dla młodego pokolenia. Przy rosnących cenach nieruchomości i drożejących kredytach jest to często marzenie trudne do zrealizowania. Bezpieczny Kredyt 2% to rządowa propozycja, która może Ci pomóc w realizacji tego celu. 

 

     Na czym polega Bezpieczny Kredyt 2%?

 

Bezpieczny Kredyt 2% to element Programu Pierwsze Mieszkanie. W ramach tego rozwiązania będzie można uzyskać kredyt hipoteczny na preferencyjnych warunkach na zakup pierwszego mieszkania lub domu, budowę domu, a także dokończenie budowy.

Bezpieczny Kredyt 2% jest udzielany na mocy ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. Adresowany do osób, które są już gotowe, by kupić mieszkanie. Posiada system dopłat do rat kapitałowo-odsetkowych. Jest realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

 

      Jaka jest dopuszczalna kwota kredytu i okres kredytowania?

 

Bezpieczny Kredyt 2% może być udzielony wyłącznie w walucie PLN na kwotę:

 • 500 tys. zł w przypadku gdy tworzysz jednoosobowe gospodarstwo domowe
 • 600 tys. zł w przypadku gdy tworzysz co najmniej dwuosobowe gospodarstwo domowe
 • 100 tys. zł w przypadku gdy kredytujesz budowę rozpoczętą przed dniem 1 lipca 2023 r. i tworzysz jednoosobowe gospodarstwo domowe
 • 150 tys. zł w przypadku gdy kredytujesz budowę rozpoczętą przed dniem 1 lipca 2023 r. i tworzysz wieloosobowe gospodarstwo domowe.

Kredyt może zostać udzielony na okres minimum 15 lat.

Prowizja od kwoty udzielonego kredytu 0%.

 

          Czy do Bezpiecznego Kredytu 2% wymagany jest wkład własny?

 • Bank będzie oczekiwał od Ciebie wniesienia wkładu własnego na poziomie 20% całkowitej kwoty inwestycji. Jeśli jednak nie wniesiesz wkładu własnego lub będzie on niższy niż wymagany przez bank, jego brakująca część może być objęta gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego (maksymalnie 100 tys. zł, prowizja 1% nie więcej niż 1 tys. zł).
 • Wniesiony przez Ciebie wkład własny może kształtować się na poziomie od 0 zł do maksymalnie 200 tys. zł. Wkładem własnym może być nieruchomość gruntowa lub łączna kwota pieniędzy i premii mieszkaniowej wypłacanych zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy z 14 kwietnia 2023 r. o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe.
 • W sytuacji gdy wkładem własnym jest nieruchomość, łączna wysokość wkładu własnego i Bezpiecznego Kredytu 2% nie może przekroczyć kwoty 1 mln zł

 

       Jak będziesz spłacać kredyt?

 • Odsetki od kredytu będą naliczane wg stałej stopy procentowej przez okres 120 pierwszych spłacanych zgodnie z harmonogramem rat kapitałowo-odsetkowych, stopa ustalana jest na okres pierwszych 60 miesięcy, po tym okresie bank ustali z Tobą kolejną stopę stałą, która będzie obowiązywała w kolejnych 60 miesiącach. Po okresie 120 miesięcy oprocentowanie kredytu z automatu przechodzi na zmienne zgodne z zawartą przez Ciebie umową kredytową.
 • W okresie stosowania dopłat do rat kredytu, będziesz spłacać malejące raty kredytowe (raty kapitałowe będą równe w tym okresie spłaty, a odsetki zostaną naliczone od aktualnego salda Twojego zadłużenia).
 • Po wygaśnięciu dopłat do rat kredytu, zgodnie z zawartą umową, będziesz spłacać równe raty kredytowe (raty kapitałowo-odsetkowe będą równe w tym okresie spłaty), chyba że złożysz wnioseko utrzymanie dotychczasowego sposobu spłaty według systemu rat malejących.

 

 

Warunki i korzyści

Prowizja 0%

Dopłaty do rat przez pierwsze 10 lat spłaty kredytu

Niskie RRSO

Kredyt do 100% wartości nieruchomości

Informacje dodatkowe

Kto może zawnioskować o kredyt?

         Możesz zawnioskować o Bezpieczny Kredyt 2%, jeśli:

 • nie masz ukończonych 45 lat, przy zobowiązaniu wspólnym, warunek ten musi być spełniony przez przynajmniej jednego z wnioskodawców
 • w dniu udzielenia kredytu, nie możesz mieć prawa własności lub spółdzielczego prawa do nieruchomości – kredyt z dopłatą przeznaczony jest na sfinansowanie Twojego pierwszego mieszkania lub domu. Dotyczy to także osoby, z którą tworzysz gospodarstwo domowe
 • posiadasz obywatelstwo polskie lub prowadzisz gospodarstwo domowe wspólnie z osobą posiadającą takie obywatelstwo i wspólnie wnioskujecie o kredyt.
 • w dniu złożenia wniosku o udzielenie kredytu nie możesz być stroną umowy innego kredytu hipotecznego, zawartej w okresie 36 miesięcy przed złożeniem wniosku.
 • o kredyt możesz wnioskować samodzielnie lub z osobą, z którą tworzysz wspólne gospodarstwo domowe, jeśli jesteście małżeństwem lub rodzicami co najmniej jednego wspólnego dziecka.

Na co możesz przeznaczyć Bezpieczny kredyt 2%?

         Kredyt możesz przeznaczyć na:

 • Budowa domu jednorodzinnego (w tym jego wykończenie) oraz nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części, na której będzie prowadzona budowa domu jednorodzinnego.
 • Nabycie prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego (w tym jego wykończenie).
 • Realizacja inwestycji mieszkaniowej przez członka kooperatywy mieszkaniowej.
 • Nabycie spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, w tym: stanowiących wkład budowlany, związanych z wykończeniem tego lokalu albo tego domu.

Na czym będą polegały dopłaty do kredytu?

Dopłaty do rat kredytu wypłacane będą do Twoich pierwszych spłacanych terminowo 120 rat kapitałowo-odsetkowych i pomniejszą wysokość spłacanej przez Ciebie raty kredytu. Ich wysokość uzależniona będzie od wskaźnika, który wyliczać i publikować będzie Bank Gospodarstwa Krajowego.

Jakie są warunki otrzymywania dopłat i kiedy możesz je utracić?

Aby otrzymywać dopłaty musisz w terminie 24 miesięcy od dnia zgłoszenia zakończenia realizowanej budowy domu jednorodzinnego, nabycia prawa własności lub spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego z wykorzystaniem środków kredytu
z dopłatą, rozpocząć w tym lokalu albo domu prowadzenie gospodarstwa domowego. W przeciwnym wypadku prawo do dopłat do rat wygasa.

W przypadku nieterminowego wywiązania się ze spłaty kredytu, prawo do dopłat wygasa, a Ty będziesz zobowiązany do spłaty całej raty kapitałowo-odsetkowej wskazanej w harmonogramie kredytu.

Utrata prawa do dopłat będzie miała miejsce również w szczególności, gdy:

 • w okresie otrzymywania dopłat kredytowana nieruchomość zostanie przez Ciebie sprzedana lub wynajęta
 • zmienisz sposób użytkowania kredytowanej nieruchomości w sposób, który uniemożliwi zaspokajanie Twoich potrzeb mieszkaniowych.
 • w okresie otrzymywania dopłat nabędziesz inną nieruchomość (nie dotyczy nabycia drogą dziedziczenia)
 • w okresie otrzymywania dopłat zaprzestaniesz prowadzenie gospodarstwa domowego
  w kredytowanej nieruchomości na okres co najmniej 12 miesięcy
 • zmieni się formuła oprocentowania Twojego kredytu na oprocentowanie zmienne.

Jak jest obliczana dopłata do raty?

Dopłata obliczana jest wg wzoru:  D=Ks x (W-2%)/12

 • D – kwota dopłaty
 • Ks – kapitał, który zostaje do spłaty
 • W – wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej, który obowiązuje w dniu ustalenia stopy oprocentowania kredytu – tę wartość ustala BGK i publikuje na swojej stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej

Jakie jest prowizja i oprocentowanie?

Prowizja za udzielenie Bezpiecznego kredytu – 0% (promocja do końca czerwca 2024 r.)

Oprocentowanie:

stałe, w okresach pięcioletnich WIBOR 3M** +1,90 p.p.
zmienne, po okresach trwania oprocentowania stałego WIBOR 3M** +1,90 p.p.

 

** stawka WIBOR 3M obowiązująca w dniu przekazania arkusza informacyjnego, podpisania umowy lub aneksu (kwotowanie stopy WIBOR 3M na dwa dni robocze przed dniem zmiany oprocentowania, oprocentowanie ulega zmianie z dniem rozpoczęcia kolejnego kwartału kalendarzowego).

Dla pierwszego okresu obowiązywania oprocentowania stałego kredytu bank obniża oprocentowanie.  W ciągu pierwszych 5. lat wyniesie 7,14%

Pamiętaj, że Bezpieczny kredyt 2% nie oznacza, że oprocentowanie Twojego kredytu musi wynosić 2%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 3,96%, całkowita kwota do zapłaty wynosi 414.089,39 zł, przy przyjętych następujących założeniach:

 1. całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 260.000,00 zł,
 2. całkowita kwota kredytu wypłacona jednorazowo,
 3. oprocentowanie Bezpiecznego kredytu 2%:
  1. kredyt oprocentowany jest przez 60 miesięcy począwszy od dnia jego uruchomienia lub od dnia uruchomienia I transzy kredytu (pierwszy okres stałego oprocentowania) według stałej stopy procentowej (okresowo stała stopa procentowa), która wynosi 7,14% w stosunku rocznym; dla kolejnego 60 miesięcznego okresu stałego oprocentowania (drugi okres stałego oprocentowania) kredyt jest oprocentowany wg stałej stopy procentowej 7,66% w stosunku rocznym,
  2. dla kolejnego okresu, następującego po okresach stosowania stałego oprocentowania, oprocentowanie zmienne wynoszące 7,68% w stosunku rocznym (kwotowanie stopy WIBOR 3M na dwa dni robocze przed dniem zmiany oprocentowania, oprocentowanie ulega zmianie z dniem rozpoczęcia kolejnego kwartału kalendarzowego oraz marża Banku);
 4. brak karencji w spłacie kapitału kredytu,
 5. Kredytobiorca, w całym okresie stosowania dopłat do rat kredytu, będzie spełniał wszystkie warunki do uzyskiwania tych dopłat w ramach Bezpiecznego kredytu 2%,
 6. Kredytobiorca posiada wymagany wkład własny (nie zostaną poniesione koszty z tytułu ustanowienia gwarancji przez BGK).

Całkowity koszt kredytu 154.089,39 zł (w tym: prowizja 0,00 zł, odsetki 153.770,39 zł bez uwzględnienia kwoty dopłat, opłata za korzystanie z ROR 300,00 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych 19 zł).

Okres kredytowania 300 miesięcy, spłata 300 rat miesięcznych w wysokości:

 1. pierwsze 120 raty kapitałowo-odsetkowe naliczane według malejącego salda, tzn. raty kapitałowe są równe, natomiast odsetki naliczane od aktualnego salda; pierwsza rata malejąca z dopłatą wyniesie 1.331,66 zł,
 2. kolejne 180 rat (od 121 do 300) są ratami równymi (annuitetowymi), w tym 179 rat płatnych w kwocie po 1.462,56 zł, ostatnia 300 rata płatna w kwocie 1.421,14 zł.

W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu ewentualnej wyceny nieruchomości.

Kalkulacja została dokonana na dzień 03.10.2023r. na reprezentatywnym przykładzie.

O dostępność i szczegółowe warunki oferty zapytaj naszego doradcę.