Alert informacyjny

Pamiętaj! Kiedy ktoś prosi Cię o kod BLIK, zawsze działaj ostrożnie i potwierdź tożsamość osoby, zanim podasz jej jakiekolwiek informacje. Jeśli podejrzewasz, że jesteś ofiarą oszustwa, natychmiast zadzwoń na Infolinię SGB czynną 24/7: 800 88 88 88

Zebranie Przedstawicieli 2024 r.

Września, dnia 22 maja 2024 roku

Zarząd Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni zawiadamia,
że w dniu 07 czerwca 2024 roku o godz. 10.00 odbędzie się

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

w sali restauracji „Pałac na Opieszynie” ul. Opieszyn 1 we Wrześni

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
 2. Przedstawienie i przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
 3. Wybór Przewodniczącego Zebrania i pozostałych członków Prezydium Zebrania: sekretarza i dwóch członków.
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
 5. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Przedstawicieli.
 8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 9. Przedstawienie:
  • sprawozdania z działalności Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku,
  • sprawozdania z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
  • wniosków z Zebrań Grup Członkowskich w 2024 roku i sposobu ich rozpatrzenia,
  • kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku na 2024 rok,
  • sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni za 2023 rok,
  • sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni za 2023 rok wraz z:
   • informacją z zakresu działania Komitetu Audytu,
   • samooceną adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania i skuteczności działania Rady Nadzorczej,
   • oceną funkcjonowania w Banku polityki wynagradzania,
   • oceną stosowania zasad ładu korporacyjnego i ładu wewnętrznego w Banku.
 1. Dyskusja nad sprawozdaniami i przedstawionymi materiałami.
 2. Przyjęcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku,
  2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok,
  3. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni za 2023 rok,
  4. oceny funkcjonowania zasad ładu korporacyjnego w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni za 2023 rok,
  5. oceny funkcjonowania polityki wynagradzania stosowanej w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni za 2023 rok,
  6. oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania i skuteczności działania Rady Nadzorczej,
  7. udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków za 2023 rok,
  8. podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok,
  9. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką może zaciągnąć Bank w 2024 roku,
  10. przyjęcia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku na 2024 rok,
  11. zmiany w Statucie Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni,
  12. przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni,
  13. dokonania zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni,
  14. przyjęcia „Regulaminu Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni”,
  15. przyjęcia „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni”,
  16. wyboru delegata na zjazd Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Poznaniu.
 1. Wolne głosy i wnioski.
 2. Zamknięcie obrad.

Projekt Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli

Jednocześnie informujemy, że sprawozdanie roczne i rachunek zysków i strat wraz z opinią biegłego niezależnego biegłego rewidenta z badania tych dokumentów oraz protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone w Sekretariacie Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni ul. Warszawska 36, 62-300 Września.