Alert informacyjny

Pamiętaj! Kiedy ktoś prosi Cię o kod BLIK, zawsze działaj ostrożnie i potwierdź tożsamość osoby, zanim podasz jej jakiekolwiek informacje. Jeśli podejrzewasz, że jesteś ofiarą oszustwa, natychmiast zadzwoń na Infolinię SGB czynną 24/7: 800 88 88 88

Zebranie Przedstawicieli

Września, dnia 16 maja 2023 roku

 

Zarząd Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni zawiadamia,
że w dniu 31 maja 2023 roku o godz. 10.00 odbędzie się

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

w sali restauracji „Pałac na Opieszynie” ul. Opieszyn 1 we Wrześni

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
 2. Przedstawienie i przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
 3. Wybór Przewodniczącego Zebrania i pozostałych członków Prezydium Zebrania: sekretarza i dwóch członków.
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
 5. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Przedstawicieli.
 8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 9. Przedstawienie:
  • sprawozdania z działalności Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni w okresie od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku,
  • sprawozdania z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
  • wniosków z Zebrań Grup Członkowskich w 2023 roku i sposobu ich rozpatrzenia,
  • kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku na 2023 rok,
  • sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni za 2022 rok,
  • sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni za 2022 rok,
  • sprawozdania ze stosowania zasad ładu korporacyjnego w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni za 2022 rok,
  • sprawozdania ze stosowania polityki wynagradzania w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni za 2022 rok,
  • sprawozdania z samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania i skuteczności działania Rady Nadzorczej.
 1. Dyskusja nad sprawozdaniami i przedstawionymi materiałami.
 2. Przyjęcie uchwał w sprawach:
  • zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni w okresie od 01.01.2022 roku
   do 31.12.2022 roku,
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok,
  • zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni za 2022 rok,
  • oceny funkcjonowania zasad ładu korporacyjnego w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni za 2022 rok,
  • oceny funkcjonowania polityki wynagradzania stosowanej w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni za 2022 rok,
  • oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania i skuteczności działania Rady Nadzorczej,
  • udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków za 2022 rok,
  • podziału nadwyżki bilansowej za 2022 rok,
  • oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką może zaciągnąć Bank w 2023 roku,
  • przyjęcia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku na 2023 rok,
  • zmiany w Statucie Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni,
  • przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni,
  • przyjęcia „Polityki Ładu Korporacyjnego Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni”,
  • przyjęcia „Regulaminu Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni”,
  • przyjęcia „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni”.
 1. Wolne głosy i wnioski.
 2. Zamknięcie obrad.

 

Jednocześnie informuję, że sprawozdanie roczne i rachunek zysków i strat wraz z opinią biegłego niezależnego biegłego rewidenta z badania tych dokumentów oraz protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone w Sekretariacie Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni ul. Warszawska 36, 62-300 Września.