Alert informacyjny

Pamiętaj! Kiedy ktoś prosi Cię o kod BLIK, zawsze działaj ostrożnie i potwierdź tożsamość osoby, zanim podasz jej jakiekolwiek informacje. Jeśli podejrzewasz, że jesteś ofiarą oszustwa, natychmiast zadzwoń na Infolinię SGB czynną 24/7: 800 88 88 88

Zebranie Przedstawicieli PBS we Wrześni 2020

Zarząd Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni zawiadamia,

że w dniu 9 lipca 2020 roku o godz. 10.00

odbędzie się ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

w sali restauracji „Pałac na Opieszynie” ul. Opieszyn 1 we Wrześni

Porządek obrad:
1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Przedstawienie i przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania i pozostałych członków Prezydium Zebrania: sekretarza i dwóch członków.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Przedstawicieli.
8. Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.
9. Przedstawienie:
    1) sprawozdania Zarządu z działalności Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.,
    2) sprawozdania z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
    3) wniosków z Zebrań Grup Członkowskich w 2020 r. i sposobu ich rozpatrzenia,
    4) sprawozdania finansowego wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta za 2019 r.,
    5) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni za 2019 r.,
    6) sprawozdania ze stosowania zasad ładu korporacyjnego w Powiatowego Banku Spółdzielczym we Wrześni za 2019 r.,
    7) sprawozdania ze stosowania polityki wynagradzania w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni za 2019 r.
10. Przedstawienie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku na 2020 r.
11. Dyskusja nad sprawozdaniami i przedstawionymi materiałami.
12. Przyjęcie uchwał w sprawach:
    1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.,
    2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r.,
    3) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni za 2019 r.,
    4) oceny funkcjonowania polityki wynagradzania stosowanej w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni za 2019 r.
    5) oceny funkcjonowania zasad ładu korporacyjnego w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni za 2019 r.,
    6) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków za 2019 r.,
    7) podziału nadwyżki bilansowej za 2019 r.,
    8) oznaczenia największej sumy zobowiązań, jaką może zaciągnąć Bank w 2020 r.,
    9) przyjęcia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku na 2020 r.,
    10) zmian w Statucie Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni,
    11) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni,
    12) kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni,
    13) zmiany „Regulaminu Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni”,
    14) zmiany „Polityki Ładu Korporacyjnego w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni”.
13. Wolne głosy i wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

Zarząd
Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni

Jednocześnie informujemy, że sprawozdanie roczne i rachunek zysków i strat wraz z opinią biegłego niezależnego biegłego rewidenta z badania tych dokumentów oraz protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone w Sekretariacie Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni – ul. Warszawska 36, 62-300 Września.

Mając na uwadze obowiązek dalszego zapobiegania rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa SARS-Cov-2, a także zdrowie naszych Członków oraz Klientów,  Zebranie Przedstawicieli odbędzie się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego (środki dezynfekujące, bezpieczna odległość między uczestnikami Zebrania).