Zebranie Przedstawicieli 2021 r.

W dniu 16 czerwca 2021 r. odbyło się Zebranie Przedstawicieli Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni. Ze względu na sytuację pandemiczną Zebranie Przedstawicieli odbyło się w trybie zdalnym. Zebranie zostało zwołane przez Zarząd na mocy Prawa Spółdzielczego oraz Statutu Banku. Otwarcia zebrania dokonał Pan Marek Konieczka, przewodniczący Rady Nadzorczej Banku.

W spotkaniu wzięło udział 26 delegatów, członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej oraz zaproszeni goście: Krystyna Majerczyk – Żabówka – Prezes Zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych w Warszawie.

Zebraniu przewodniczyło Prezydium w składzie: Przewodniczący – Marek Konieczka, Sekretarz – Godysław Staszak, członkowie Prezydium – Karolina Plewińska i Mirosław Zieliński.

Podejmując odpowiednie uchwały uczestniczący na zebraniu przedstawiciele zatwierdzili sprawozdanie Zarządu, sprawozdanie finansowe banku, sprawozdanie Rady Nadzorczej. Członkom Zarządu udzielono absolutorium: Joannie Pikora – Ignasiak, Juliuszowi Roszykowi, Szymonowi Paterskiemu.  Podjęto również uchwały w sprawie :

  • podziału nadwyżki bilansowej za 2020 r.
  • zmiany Statutu Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni,
  • zatwierdzenia przyjęcia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej  Banku na 2021 rok,
  • oznaczenia największej sumy zobowiązań,
  • zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej wraz z oceną Polityki Ładu Korporacyjnego i Polityki Wynagrodzeń Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni za 2020 rok,
  • zmiany Regulaminu Rady Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni,
  • przyjęcia Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni.

Podczas zebrania Pani Krystyna Majerczyk – Żabówka – Prezes Krajowego Związku Banków Spółdzielczych w Warszawie odczytała list gratulacyjny z okazji jubileuszu 150 rocznicy powstania banku oraz przekazała bankowi Złoty Medal za Zasługi dla Spółdzielczości Bankowej im. Franciszka Stefczyka.

Zebranie przyjęło do protokołu okolicznościową notę w związku z obchodzonym przez bank jubileuszem 150 rocznicy powstania banku.

Po wyczerpaniu porządku obrad zebranie zakończyło obrady.