Kredyt obrotowy z gwarancją z Funduszu Gwarancji Rolnych

Z przyjemnością informujemy, że w wyniku współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego rozszerzyliśmy ofertę o kredyt obrotowy z gwarancją z Funduszu Gwarancji Rolnych i dopłatą do oprocentowania.

Kredyt obrotowy udzielany jest Kredytobiorcom (rolnikom) z przeznaczeniem na bieżące finansowanie działalności gospodarczej niepowiązanej z realizacją inwestycji wspieranej ze środków EFRROW.

Gwarancja spłaty – do 80% kapitału kredytu obrotowego

Dopłata do oprocentowania – w wysokości 5,00% przez okres nie dłuższy niż 12 m-cy licząc od daty uruchomienia kredytu

Maksymalna kwota kredytu obrotowego z gwarancją i dopłatą – do kwoty 200.000 euro (przeliczanej wg kursu średniego NBP z dnia udzielenia gwarancji)

Gwarancje udzielane przez BGK stanowią pomoc publiczną, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

Szczegółowe warunki udzielania kredytów, w tym wykluczenia i ograniczenia, zawarte w warunkach uzyskania z Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu i dopłaty do oprocentowania kredytu objętego gwarancją w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FGR.

Ważne!

Gwarancją nie może być objęty kredyt obrotowy przeznaczony na spłatę zadłużenia z tytułu jakiegokolwiek kredytu zaciągniętego w Banku Kredytującym lub innym banku.

Więcej informacji uzyskają Państwo w każdym oddziale Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni,

jak również u naszych doradców:

Anna Sroczyńska-Czerniak kom. 570 641 133

Paweł Nowakowski kom. 531 088 152