Alert informacyjny

Pamiętaj! Kiedy ktoś prosi Cię o kod BLIK, zawsze działaj ostrożnie i potwierdź tożsamość osoby, zanim podasz jej jakiekolwiek informacje. Jeśli podejrzewasz, że jesteś ofiarą oszustwa, natychmiast zadzwoń na Infolinię SGB czynną 24/7: 800 88 88 88

Bezpieczny kredyt 2% dostępny w naszej ofercie

Marzysz o zakupie pierwszego mieszania lub domu? Dowiedz się więcej o programie dopłaty do kredytu mieszkaniowego.

Jako Banki Spółdzielcze SGB kierujemy się zasadą wzajemności. Wspieramy lokalne społeczności w realizacji ich celów, planów i marzeń. Jednym z nich może być zakup pierwszego mieszkania czy domu.

Dla wielu osób, szczególnie młodego pokolenia, to spore wyzwanie.  Bezpieczny Kredyt 2% to rządowa propozycja dopłat do kredytu mieszkaniowego.

Na czym polega Bezpieczny Kredyt 2%?

Bezpieczny Kredyt 2% to element Programu Pierwsze Mieszkanie. W ramach tego rozwiązania będzie można uzyskać kredyt hipoteczny na preferencyjnych warunkach na zakup pierwszego mieszkania lub domu, budowę domu, a także dokończenie budowy.

Bezpieczny Kredyt 2% jest udzielany na mocy ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o pomocy państwa
w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, adresowany do osób, które są już gotowe, by kupić mieszkanie, posiada system dopłat do rat kapitałowo-odsetkowych, realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Kto może zawnioskować o kredyt?

Możesz zawnioskować o Bezpieczny Kredyt 2%, jeśli:

 • nie masz ukończonych 45 lat, przy zobowiązaniu wspólnym, warunek ten musi być spełniony przez przynajmniej jednego z wnioskodawców.
 • w dniu udzielenia kredytu, nie możesz mieć prawa własności lub spółdzielczego prawa do nieruchomości – kredyt z dopłatą przeznaczony jest na sfinansowanie Twojego pierwszego mieszkania lub domu. Dotyczy to także osoby, z którą tworzysz gospodarstwo domowe.
 • Posiadasz obywatelstwo polskie lub prowadzisz gospodarstwo domowe wspólnie z osobą posiadającą takie obywatelstwo i wspólnie wnioskujecie o kredyt.
 • w dniu złożenia wniosku o udzielenie kredytu nie możesz być stroną umowy innego kredytu hipotecznego, zawartej w okresie 36 miesięcy przed złożeniem wniosku.
 • o kredyt możesz wnioskować samodzielnie lub z osobą, z którą tworzysz wspólne gospodarstwo domowe, jeśli jesteście małżeństwem lub rodzicami co najmniej jednego wspólnego dziecka.

Na co możesz przeznaczyć kredyt?

Kredyt możesz przeznaczyć na:

 • budowę domu jednorodzinnego (w tym jego wykończenie), oraz nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części, na której będzie prowadzona budowa domu jednorodzinnego
 • nabycie prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego (w tym jego wykończenie)
 • realizację inwestycji mieszkaniowej przez członka kooperatywy mieszkaniowej
 • nabycie spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, w tym: stanowiących wkład budowlany, związanych z wykończeniem tego lokalu albo tego domu.


Jaka jest dopuszczalna kwota kredytu i okres kredytowania?

Bezpieczny Kredyt 2% może być udzielony wyłącznie w walucie PLN na kwotę:

 • 500 tys. zł w przypadku gdy tworzysz jednoosobowe gospodarstwo domowe
 • 600 tys. zł w przypadku gdy tworzysz co najmniej dwuosobowe gospodarstwo domowe
 • 100 tys. zł w przypadku gdy kredytujesz budowę rozpoczętą przed dniem 1 lipca 2023 r. i tworzysz jednoosobowe gospodarstwo domowe
 • 150 tys. zł w przypadku gdy kredytujesz budowę rozpoczętą przed dniem 1 lipca 2023 r. i tworzysz wieloosobowe gospodarstwo domowe.

Kredyt może zostać udzielony na okres minimum 15 lat.

Czy do Bezpiecznego Kredytu 2% wymagany jest wkład własny?

Bank będzie oczekiwał od Ciebie wniesienia wkładu własnego na poziomie 20% całkowitej kwoty inwestycji. Jeśli jednak nie wniesiesz wkładu własnego lub będzie on niższy niż wymagany przez bank, jego brakująca część może być objęta gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego (maksymalnie 100 tys. zł, prowizja 1% nie więcej niż 1 tys. zł).

Wniesiony przez Ciebie wkład własny może kształtować się na poziomie od 0 zł do maksymalnie 200 tys. zł. Wkładem własnym może być nieruchomość gruntowa lub łączna kwota pieniędzy i premii mieszkaniowej wypłacanych zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy z 14 kwietnia 2023 r. o pomocy państwa
w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe.

W sytuacji gdy wkładem własnym jest nieruchomość, łączna wysokość wkładu własnego i Bezpiecznego Kredytu 2% nie może przekroczyć kwoty 1 mln zł.

Jak będziesz spłacać kredyt?

Odsetki od kredytu będą naliczane wg stałej stopy procentowej przez okres 120 pierwszych spłacanych zgodnie z harmonogramem rat kapitałowo-odsetkowych, stopa ustalana jest na okres pierwszych 60 miesięcy, po tym okresie bank ustali z Tobą kolejną stopę stałą, która będzie obowiązywała w kolejnych 60 miesiącach. Po okresie 120 miesięcy oprocentowanie kredytu z automatu przechodzi na zmienne zgodne z zawartą przez Ciebie umową kredytową.

W okresie stosowania dopłat do rat kredytu, będziesz spłacać malejące raty kredytowe (raty kapitałowe będą równe w tym okresie spłaty, a odsetki zostaną naliczone od aktualnego salda Twojego zadłużenia).

Po wygaśnięciu dopłat do rat kredytu, zgodnie z zawartą umową, będziesz spłacać równe raty kredytowe (raty kapitałowo-odsetkowe będą równe w tym okresie spłaty), chyba że złożysz wniosek
o utrzymanie dotychczasowego sposobu spłaty według systemu rat malejących.

Na czym będą polegały dopłaty do kredytu?

Dopłaty do rat kredytu wypłacane będą do Twoich pierwszych spłacanych terminowo 120 rat kapitałowo-odsetkowych i pomniejszą wysokość spłacanej przez Ciebie raty kredytu. Ich wysokość uzależniona będzie od wskaźnika, który wyliczać i publikować będzie Bank Gospodarstwa Krajowego.

Jakie są warunki otrzymywania dopłat i kiedy możesz je utracić? 

Aby otrzymywać dopłaty musisz w terminie 24 miesięcy od dnia zgłoszenia zakończenia realizowanej budowy domu jednorodzinnego, nabycia prawa własności lub spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego z wykorzystaniem środków kredytu
z dopłatą, rozpocząć w tym lokalu albo domu prowadzenie gospodarstwa domowego. W przeciwnym wypadku prawo do dopłat do rat wygasa.

W przypadku nieterminowego wywiązania się ze spłaty kredytu, prawo do dopłat wygasa, a Ty będziesz zobowiązany do spłaty całej raty kapitałowo-odsetkowej wskazanej w harmonogramie kredytu.

Utrata prawa do dopłat będzie miała miejsce również w szczególności, gdy:

 • w okresie otrzymywania dopłat kredytowana nieruchomość zostanie przez Ciebie sprzedana lub wynajęta
 • zmienisz sposób użytkowania kredytowanej nieruchomości w sposób, który uniemożliwi zaspokajanie Twoich potrzeb mieszkaniowych.
 • w okresie otrzymywania dopłat nabędziesz inną nieruchomość (nie dotyczy nabycia drogą dziedziczenia)
 • w okresie otrzymywania dopłat zaprzestaniesz prowadzenie gospodarstwa domowego
  w kredytowanej nieruchomości na okres co najmniej 12 miesięcy
 • zmieni się formuła oprocentowania Twojego kredytu na oprocentowanie zmienne.

 

Więcej informacji

O dostępność i szczegółowe warunki oferty zapytaj naszego doradcę – tel. 61 437 09 80