Zasady składania reklamacji, skarg i wniosków

prawo Klienta do złożenia reklamacji

Sprawdź
szczegóły

Hero scroll down icon

INFORMACJA dla klientów dotyczących składania reklamacji/skarg/wniosków w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni

 

W przypadku posiadania zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni w zakresie wykonywanych czynności bankowych w rozumieniu ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r., Klient ma prawo złożyć reklamację.

 

Szczegółowe wytyczne dotyczące składania reklamacji, skarg i wniosków w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni, ajk również obowiązujące formularze, zostały umieszczone poniżej.

Informacje dodatkowe

Informacja o podmiotach rozpatrujących spory konsumenckie

Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni, w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje, iż podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami oraz osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, wspólnikami spółek cywilnych oraz rolnikami, jest Rzecznik Finansowy. Szczegółowe informacje o zasadach rozwiązywania sporów można uzyskać  w Biurze Rzecznika Finansowego pod adresem: Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa oraz na jego stronie internetowej: https://rf.gov.pl/.

Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje iż podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami oraz osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, wspólnikami spółek cywilnych oraz rolnikami jest Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, na zasadach określonych w Regulaminie  Sądu Polubownego. Szczegółowe informacje o zasadach rozwiązywania sporów można uzyskać  pod adresem:
00-030 Warszawa, Pl. Powstańców Warszawy 1 oraz na stronie internetowej https://knf.gov.pl.

Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni,  w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje iż podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami jest Bankowy Arbitraż Konsumencki przy Związku Banków Polskich. Szczegółowe informacje o zasadach rozwiązywania sporów można uzyskać  pod adresem: ul. Z. Herberta 8, 00-380 Warszawa oraz na stronie internetowej  https://zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy/dzialalnosc.

KLIENT Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni jest uprawniony do złożenia reklamacji, a BANK jest zobowiązany do jej rozpatrzenia według poniższych zasad.