Split Payment

inaczej płatność podzielona VAT

Sprawdź
szczegóły

Hero scroll down icon

Split Payment (Mechanizm Podzielonej Płatności) funkcjonuje w przepisach o VAT od lipca 2018 r. Do tej pory to podatnicy decydowali sami o tym, czy płatności będą dokonywać w mechanizmie podzielonej płatności, czy też nie.


Od 1 listopada 2019 r. metoda ta dla niektórych podatników jest obowiązkowa.

Obowiązkowy Split Payment (mechanizm podzielonej płatności) stosowany jest wobec sprzedaży usług i towarów wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT w sytuacji, gdy wartość brutto transakcji wyniesie powyżej 15.000 zł lub równowartość tej kwoty, a sprzedawca i odbiorca są podatnikami VAT.

Wprowadzone zmiany umożliwiają także wykonywanie z rachunków VAT zleceń płatniczych na rachunki Urzędów Skarbowych, Izb Celnych i indywidualne rachunki ZUS.

Szczegóły dotyczące zmian znajdziecie Państwo w Ustawie  z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Warunki i korzyści

uniknięcie sankcji w VAT, solidarnej odpowiedzialności

szybszy zwrot VAT

sprzedawca zapłaci do US mniej VAT

mniejsze wymogi dochowania należytej staranności

Informacje dodatkowe

Czy muszę wnioskować o założenie rachunku VAT w Banku?

Nie, bank otwiera i prowadzi rachunek VAT obligatoryjnie.

Ważne: rachunek VAT jest otwierany wyłącznie do rachunku rozliczeniowego i imiennego rachunku w SKOK prowadzonego dla celów działalności gospodarczej. Nie można otworzyć rachunku VAT np. do rachunku osobistego, wykorzystywanego w działalności gospodarczej.

Dla kogo obowiązkowy Split Payment?

Obowiązkowe zastosowanie split payment wystąpi, gdy łącznie spełnione zostaną warunki:

  1. obowiązek podatkowy, dostawa towarów lub świadczenie usług oraz data wystawienia faktury przypada po 31 października 2019 roku,
  2. wartość brutto transakcji wynosi powyżej 15 tys. zł lub równowartość tej kwoty,
  3. co najmniej jedna pozycja z faktury zawarta została w załączniku 15 znowelizowanej ustawy o VAT,
  4. sprzedawca oraz odbiorca są podatnikami (transakcja B2B, niezależnie czy nabywcą jest podatnik VAT czynny czy zwolniony).

Co należy podać w komunikacie przelewu?

W komunikacie przelewu trzeba będzie podać:

  • kwotę VAT (odpowiadającą całości albo części kwoty podatku wynikającej z faktury, która ma zostać zapłacona w mechanizmie podzielonej płatności),
  • kwotę sprzedaży brutto (odpowiadającą całości albo części wartości sprzedaży brutto),
  • numer faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność,
  • numer, za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku (NIP).

Czy faktura w ramach Split Payment musi być specjalnie oznaczona?

Wystawca faktury, do której ma być stosowana obowiązkowa podzielona płatność, musi umieszczać na niej adnotację „mechanizm podzielonej płatności”, która sygnalizuje obowiązek zastosowania tego mechanizmu.

Jeżeli pomimo takiego obowiązku wystawisz fakturę bez tego oznaczenia, organ podatkowy ustali ci dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% kwoty podatku wykazanej na tej fakturze. Sankcja będzie jednak naliczana wyłącznie od wartości kwoty VAT, która przypada na dostawę towarów i usług objętych obowiązkowym MPP.

Sprzedawca nie poniesie konsekwencji, jeżeli nabywca pomimo braku takiej adnotacji zapłaci w mechanizmie podzielonej płatności. Taka sama sankcja będzie dotyczyć nabywcy, jeżeli nie zapłaci w MPP.

BEZPŁATNY rachunek VAT dla przedsiębiorcy, który działa od 1 lipca 2018 r.