Gwarantowanie środków

po pierwsze - bezpieczeństwo środków

Sprawdź
szczegóły

Hero scroll down icon

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni jest podmiotem objętym obowiązkowym systemem gwarantowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, zgodnie z Ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

 

Informacje o uczestnictwie w obowiązkowym systemie gwarantowania depozytów i zasadach jego funkcjonowania, w tym o zakresie podmiotowym i przedmiotowym ochrony przysługującej ze strony tego systemu, w tym kwocie określającej maksymalną wysokość gwarancji oraz rodzaje osób i podmiotów, które mogą być uznane za deponenta określone są w arkuszu informacyjnym.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) – instytucja gwarantująca depozyty banków w Polsce. Realizuje także działalność pomocową w stosunku do instytucji bankowych zagrożonych upadłością.

Informacje dodatkowe

Za co odpowiada Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

BFG zapewnia bezpieczeństwo depozytów zgromadzonych w bankach i spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (SKOK-ach). W razie wystąpienia z wnioskiem o upadłość banku lub SKOK-u przez uprawnioną instytucję, BFG wypłaca klientom ich oszczędności. Aktualna lista banków i SKOK-ów objętych gwarancjami BFG znajduje się na stronie internetowej www.bfg.pl.

Jakie depozyty podlegają gwarancjom BFG?

Zasadniczo wszystkie depozyty klientów indywidualnych i firm niefinansowych złożone w bankach i SKOK-ach są objęte gwarancjami BFG.

Jakie depozyty nie podlegają gwarancjom BFG?

Gwarancjami BFG nie są objęte m.in. depozyty jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów sektora finansowego, Skarbu Państwa oraz osób i podmiotów, których danych identyfikacyjnych bank lub kasa nie posiada.

Jaka jest wysokość gwarancji?

Depozyty są gwarantowane do równowartości w złotych kwoty 100.000 euro.

Czy limit gwarancji odnosi się do jednego rachunku?

Nie, limit gwarancji odnosi się do łącznej kwoty zgromadzonej przez deponenta w danym banku lub SKOK-u – bez względu na liczbę posiadanych tam przez niego rachunków.

Jaka jest wysokość gwarancji na rachunkach wspólnych?

Środki każdego ze współposiadaczy rachunku wspólnego są objęte gwarancją do równowartości w złotych 100.000 euro. Współposiadacze rachunku wspólnego są deponentami w granicach określonych w umowie rachunku, a w przypadku braku postanowień umownych lub przepisów w tym zakresie – w częściach równych.

Jaka kwota jest gwarantowana na rachunkach powierniczych?

Środki każdego z powierzających są objęte gwarancją do równowartości w złotych 100.000 euro. Rachunkiem powierniczym jest na przykład należący do dewelopera mieszkaniowy rachunek powierniczy, na który nabywcy mieszkań dokonują wpłat.

Czy gwarancjami są objęte środki w walutach obcych?

Gwarancjami objęte są zarówno depozyty w złotych jak i walutach obcych. Niezależnie od waluty rachunku wypłata środków gwarantowanych następuje w złotych.

W jakim terminie BFG wypłaca środki gwarantowane?

Wypłaty dokonywane są w terminie 7 dni roboczych od dnia wystąpienia przez uprawnioną instytucję z wnioskiem o ogłoszenie upadłości banku lub SKOK-u.

Jak przebiega proces wypłaty środków gwarantowanych?

Bank lub SKOK sporządza listę osób uprawnionych do odbioru środków gwarantowanych. Następnie BFG podaje do publicznej wiadomości termin i miejsce wypłat. Po okazaniu dokumentu tożsamości we wskazanym podmiocie, pieniądze można wypłacić w gotówce lub zlecić przelew na rachunek.

Jak długo można odbierać środki gwarantowane?

Po zakończeniu wypłat we wskazanym podmiocie środki gwarantowane można odebrać w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym w terminie 5 lat od dnia złożenia przez uprawnioną instytucję wniosku o ogłoszenie upadłości banku lub SKOK-u.

Czy można odzyskać środki pieniężne przekraczające wysokość limitu gwarancyjnego?

Środki te nadal stanowią zobowiązanie upadłego banku lub SKOK-u wobec klienta i możliwe jest dochodzenie ich zwrotu w postępowaniu upadłościowym. Wymaga to zgłoszenia wierzytelności w terminie wskazanym w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości banku lub SKOK-u.

Depozyty zgromadzone w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni OBJĘTE SĄ OCHRONĄ Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.