CRS

automatyczna wymiana informacji w dziedzinie opodatkowania

Sprawdź
szczegóły

Hero scroll down icon

CRS to walka z unikaniem opodatkowania

CRS (ang. Common Reporting Standard) to standard dla automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania. Wymaga zgłaszania i gromadzenia informacji dotyczących rezydencji podatkowej klientów obowiązujący instytucje finansowe na całym świecie. CRS ma na celu ochronę integralności systemów podatkowych oraz walkę z unikaniem opodatkowania. Celem CRS jest ustalenie rezydencji podatkowej klientów i wymiana tych informacji pomiędzy poszczególnymi krajami zainteresowanymi. Zgodnie z wymogami CRS instytucje finansowe mają obowiązek przekazywania do lokalnej administracji podatkowej informacji o rachunkach klientów, którzy są rezydentami podatkowymi w innych krajach.

  • Oświadczenie CRS dla klienta indywidualnego: osoba fizyczna, w tym również osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, korzystająca z oferty Banku.
  • Oświadczenie dla klienta instytucjonalnego: klient inny niż  klient indywidualny korzystający z oferty Banku, w tym spółki handlowe, których działalność reguluje ustawa z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych, inne osoby prawne, jednostki nie posiadające osobowości prawnej oraz spółki cywilne.  „Oświadczenie” stanowi część dokumentacji wymaganej do otwarcia rachunku, odmowa podpisania przez klienta oświadczenia, powoduje odmowę zawarcia umowy otwarcia rachunku.

W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących składania oświadczeń CRS, a także Państwa sytuacji podatkowej, prosimy o skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym. Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego.