Alert informacyjny

Pamiętaj! Kiedy ktoś prosi Cię o kod BLIK, zawsze działaj ostrożnie i potwierdź tożsamość osoby, zanim podasz jej jakiekolwiek informacje. Jeśli podejrzewasz, że jesteś ofiarą oszustwa, natychmiast zadzwoń na Infolinię SGB czynną 24/7: 800 88 88 88

Linia Z – zakup użytków rolnych

preferencyjna linia kredytowa na zakup użytków rolnych

Sprawdź
szczegóły

Hero scroll down icon

Opis oferty

Kredyt inwestycyjny z linii Z to preferencyjna linia kredytowa z dopłatami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania, przeznaczona na finansowanie potrzeb Twojego gospodarstwa rolnego związanych z inwestycjami w majątek trwały:

 • na zakup użytków rolnych, których przeznaczenie określone w planie zagospodarowania przestrzennego gminy jest rolnicze, o ile inwestycja ma na celu poprawę struktury agrarnej gospodarstwa rolnego.

 

Dodatkowe atuty kredytu inwestycyjnego z linii Z:

 1. spłata kredytu dostosowana do indywidualnych potrzeb Kredytobiorcy (raty kapitałowe miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne lub inne),
 2. możliwość zlecenia automatycznej spłaty kredytu z rachunku bieżącego w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni (bez dodatkowych opłat).

 

Jak uzyskać kredyt inwestycyjny Linia Z w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni?

 

krok 1 Przyjdź do dowolnego Oddziału Banku.

 

krok 2 Z pomocą naszego Doradcy wypełnij Wniosek o kredyt oraz ustal zakres wymaganych dokumentów (uzależnione od charakteru inwestycji, profilu produkcji w gospodarstwie rolnym).

 

krok 3 Przedłóż zebrane dokumenty w Oddziale Banku oraz umów się z Doradcą na podpisanie Umowy.

 

krok 4 Po podpisaniu Umowy o kredyt inwestuj w rozmów swojego gospodarstwa.

Warunki i korzyści

niskie oprocentowanie kredytu - zaledwie 3% rocznie

karencja w spłacie kapitału do 24 m-cy

długi okres kredytowania - nawet do 15 lat

szybka decyzja kredytowa, elastyczne warunki finansowania

Informacje dodatkowe

wymagania dla Kredytobiorcy

Kredyt może zostać udzielony następującym podmiotom podejmującym lub prowadzącym działalność:

1). osobom fizycznym:

 • posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych oraz
 • niebędącym emerytami i rencistami mającymi ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy,

2). osobom prawnym,

3). jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej.

Jeżeli o kredyt ubiegają się małżonkowie, pomiędzy którymi istnieje wspólność majątkowa, przynajmniej jedno z nich musi spełniać warunki określone powyżej.

wysokość pomocy - formuła de minimis

 • Dopłaty do oprocentowania kredytu są stosowane jako pomoc de minimis w rolnictwie, zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013.
 • Maksymalna kwota dopłat określana jest w umowie kredytu wg oprocentowania obowiązującego w dniu jej zawarcia.
 • Wysokość pomocy de minimis w rolnictwie na zakup użytków rolnych, udzielonej jednemu przedsiębiorstwu zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013, nie może przekroczyć równowartości 20 000 EUR w okresie trzech lat, tj. w bieżącym roku podatkowym i w ciągu poprzedzających go 2 lat podatkowych, z uwzględnieniem kwot pomocy de minimis w rolnictwie ze wszystkich tytułów.

ograniczenia dotyczące linii kredytowej

Kredyty nie mogą zostać udzielone w szczególności na finansowanie:

1). zakupu użytków rolnych, jeżeli w okresie ostatnich 10 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie kredytu, ich zakup był objęty pomocą ze środków publicznych,

2). zakupu użytków rolnych, jeżeli umowa jest zawarta między:

 • małżonkami,
 • rolnikiem a następcą prawnym, jeżeli następca jest zstępnym, przysposobionym albo pasierbem rolnika i wskutek tej umowy dochodzi do nabycia przez rolnika – zbywcę gospodarstwa rolnego praw do emerytury lub renty na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • osobami fizycznymi a spółkami prawa handlowego, w których wspólnikami lub akcjonariuszami są te osoby,
 • spółkami prawa handlowego, w których wspólnikami, akcjonariuszami lub członkami organów są te same osoby,

3). wartości podatku VAT z wyjątkiem przypadków, gdy nie podlega odzyskaniu na podstawie przepisów o podatku VAT,

4). spłaty zobowiązań, których termin płatności minął przed dniem zawarcia umowy kredytu, oraz refundacji poniesionych wydatków.

wysokość kredytu i wkład własny

Kwota kredytu nie może przekroczyć 80% wartości nakładów inwestycyjnych i wynosić więcej niż 5 mln zł.

dokumentacja kredytowa wynikająca z zasad ARiMR

Złożenie przez wnioskodawcę w Banku wniosku o kredyt z następującymi załącznikami:

 1. planem inwestycji,
 2. oświadczeniami sporządzonymi wg wzorów określonych w załącznikach nr 5, 7 i 8 (oświadczenie wg wzoru określonego w załączniku nr 7 może zostać złożone już po przyjęciu przez bank wniosku o kredyt, ale przed zawarciem umowy kredytu),
 3. Formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie sporządzony wg wzoru określonego w załączniku nr 19,
 4. kompletem dokumentów wymaganych przez Bank.

oprocentowanie kredytu, opłaty i prowizje

 1. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i wynosi stopa referencyjna WIBOR 3M powiększona o 2,5 punktu procentowego. Przy ustalaniu wysokości oprocentowania stosuje się stopę referencyjną WIBOR 3M, ogłaszaną na ostatni dzień roboczy drugiego miesiąca kwartału, która podlega zmianom w okresie kredytowania zgodnie z wysokością stopy referencyjnej WIBOR 3M ogłaszaną w ostatnim dniu roboczym drugiego miesiąca poprzedzającego każdy następny kwartał.
 2. Oprocentowanie należne bankowi jest płacone przez:
 • kredytobiorcę w wysokości 0,67 oprocentowania, o którym mowa powyżej, jednak nie mniej niż 3% w stosunku rocznym,
 • Agencję – w pozostałej części.
 1. Bank nie może stosować kapitalizacji odsetek lub pobierać ich z góry.
 2. Bank nie pobiera opłaty za wcześniejszą częściową lub całkowitą spłatę kredytu.

 

Proste zasady, przejrzyste procedury – bez żadnych dodatkowych, ukrytych kosztów udzielenia kredytu.

Nie obawiaj się trudnych procedur – maksymalnie je dla Ciebie uprościliśmy; niezbędne dokumenty pomoże Tobie uzupełnić nasz Doradca.