Podstawowe pojęcia

zdefiniowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Sprawdź
szczegóły

Hero scroll down icon

Efekt zachęty

  • pomoc ARiMR w postaci dopłat do oprocentowania lub w formie częściowej spłaty kapitału może być udzielana, jeżeli wywołuje efekt zachęty
  • uznaje się, że pomoc wywołuje efekt zachęty, jeżeli prace nad danym projektem lub odpowiednie działania rozpoczęły się nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o kredyt
  • przez rozpoczęcie prac nad danym projektem lub odpowiednich działań należy rozumieć:

– rozpoczęcie działań lub prac budowlanych związanych z inwestycją

– pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub usług

– wszelkie inne zobowiązanie, które sprawia, że projekt lub działania jest nieodwracalne

W zależności od tego, które z wymienionych wydarzeń nastąpiło wcześniej

  • za rozpoczęcie realizacji projektu lub działania nie uznaje się zakupu gruntów i prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie analiz wykonalności
  • efekt zachęty nie obowiązuje w przypadku kredytów tzw. klęskowych oraz kredytów z dopłatami do oprocentowania stosowanymi jako pomoc de minimis

 

Definicja młodego rolnika

  • młody rolnik to osoba, która przede wszystkim:

– w dniu złożenia wniosku o kredyt ma nie więcej niż 40 lat

– posiada odpowiednie umiejętności i kwalifikacje rolnicze

– po raz pierwszy rozpoczyna działalność w gospodarstwie rolnym jako kierujący tym gospodarstwem

  • uważa się, że osoba po raz pierwszy rozpoczęła działalność w gospodarstwie rolnym jako kierujący tym gospodarstwem rolnym, jeżeli od powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego do dnia złożenia wniosku o kredyt nie upłynęło więcej niż 24 miesiące

 

Kumulowanie pomocy

Zasady udzielania kredytów preferencyjnych umożliwiają kumulowanie pomocy w formie dopłat do oprocentowania i częściowej spłaty kapitału z inną pomocą państwa w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych. Oznacza to np. możliwość sfinansowania budowy obory z wyposażeniem, zakupu maszyn rolniczych czy linii technologicznych z wykorzystaniem różnych środków pomocowych. Warunkiem kumulowania pomocy jest nieprzekroczenie intensywności pomocy określonej w przepisach danego programu wsparcia.

 

Łączenie linii kredytowych

Istnieje możliwość łączenia dwóch linii kredytowych w ramach realizacji inwestycji obejmującej zarówno zakup użytków rolnych, jak i inne nakłady np. budowę budynku inwentarskiego czy zakup maszyn. Wnioskodawca składa w takim przypadku jeden plan inwestycji uwzględniający podział planowanych do poniesienia nakładów pomiędzy dwie linie kredytowe z wyodrębnieniem finansowym i rzeczowym wymaganego wkładu własnego do każdej z nich. Zakup użytków rolnych może być sfinansowany wyłącznie z linii Z lub MRcsk.

 

Wspólne użytkowanie

W ramach kredytów na realizację inwestycji w rolnictwie i rybactwie (linia RR) możliwe jest finansowanie inwestycji, która będzie wykorzystywana przez więcej niż jedno gospodarstwo rolne lub więcej niż jeden dział specjalny produkcji rolnej. Takimi inwestycjami mogą być np. budowa wspólnego budynku do przechowywania płodów rolnych lub zakup kombajnu. Wymogiem jest zawarcie umowy określającej zasady wspólnego używania inwestycji.

Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni, w oparciu o współpracę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, posiada w swojej ofercie wszystkie dostępne aktualnie preferencyjne linie kredytowe - odwiedź dowolny Oddział Banku.