Alert informacyjny

Pamiętaj! Kiedy ktoś prosi Cię o kod BLIK, zawsze działaj ostrożnie i potwierdź tożsamość osoby, zanim podasz jej jakiekolwiek informacje. Jeśli podejrzewasz, że jesteś ofiarą oszustwa, natychmiast zadzwoń na Infolinię SGB czynną 24/7: 800 88 88 88

Linia PR – inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych

preferencyjna linia kredytowa na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych

Sprawdź
szczegóły

Hero scroll down icon

Opis oferty

Kredyt inwestycyjny z linii PR to preferencyjna linia kredytowa z dopłatami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania, przeznaczona na finansowanie inwestycji w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków, w tym w szczególności na:

 • budowę lub remont połączony z modernizacją budynków lub budowli służących do przetwórstwa i magazynowania produktów rolnych, w tym infrastruktury technicznej stanowiącej integralną część tych budynków lub budowli,
 • zakup lub zakup i instalację, z zastrzeżeniem ust. 7, maszyn lub urządzeń służących do magazynowania produktów lub półproduktów oraz ich przygotowania do sprzedaży, magazynowania lub przygotowania produktów rolnych do przetwarzania, zapewniających utrzymanie jakości i bezpieczeństwo żywności, przetwarzania produktów rolnych,
 • zakup lub zakup i instalację aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania.

 

Dodatkowe atuty kredytu inwestycyjnego z linii PR:

 1. spłata kredytu dostosowana do indywidualnych potrzeb Kredytobiorcy (raty kapitałowe miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne lub inne),
 2. możliwość zlecenia automatycznej spłaty kredytu z rachunku bieżącego w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni (bez dodatkowych opłat).

 

Jak uzyskać kredyt inwestycyjny Linia PR w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni?

 

krok 1 Przyjdź do dowolnego Oddziału Banku.

 

krok 2 Z pomocą naszego Doradcy wypełnij Wniosek o kredyt oraz ustal zakres wymaganych dokumentów (uzależnione od charakteru inwestycji, profilu przetwórstwa w przedsiębiorstwie).

 

krok 3 Przedłóż zebrane dokumenty w Oddziale Banku oraz umów się z Doradcą na podpisanie Umowy.

 

krok 4 Po podpisaniu Umowy o kredyt inwestuj w rozmów swojego przedsiębiorstwa.

Warunki i korzyści

niskie oprocentowanie kredytu - zaledwie 3% rocznie

karencja w spłacie kapitału do 24 m-cy

długi okres kredytowania - nawet do 15 lat

szybka decyzja kredytowa, elastyczne warunki finansowania

Informacje dodatkowe

wymagania dla Kredytobiorcy

Kredyt może zostać udzielony następującym podmiotom podejmującym lub prowadzącym działalność:

1). osobom fizycznym:

 • posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych oraz
 • niebędącym emerytami i rencistami mającymi ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy,

2). osobom prawnym,

3). jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej.

Jeżeli o kredyt ubiegają się małżonkowie, pomiędzy którymi istnieje wspólność majątkowa, przynajmniej jedno z nich musi spełniać warunki określone powyżej.

Kredyt może zostać udzielony następującym podmiotom:

 • będącym mikroprzedsiębiorstwem, małym lub średnim przedsiębiorstwem (MŚP),
 • które nie znajdują się w trudnej sytuacji,
 • na których nie ciąży dotąd niezrealizowany obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszej decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem i z rynkiem wewnętrznym.

ograniczenia dotyczące linii kredytowej

Kredyty nie mogą zostać udzielone w szczególności na finansowanie:

 1. zakupu maszyn lub urządzeń, jeżeli w dniu sprzedaży mają więcej niż 5 lat (uwzględniając rok ich produkcji) lub zostały wcześniej nabyte z wykorzystaniem środków publicznych,
 2. inwestycji, jeżeli prace nad danym projektem lub odpowiednie działania zostały rozpoczęte przed złożeniem wniosku o kredyt,
 3. spłaty zobowiązań, których termin płatności minął przed dniem zawarcia umowy kredytu, oraz refundacji poniesionych wydatków,
 4. zakupu maszyn i urządzeń, akcji lub udziałów, jeżeli umowa jest zawarta między:
 • małżonkami,
 • osobami fizycznymi a spółkami prawa handlowego, w których wspólnikami lub akcjonariuszami są te osoby,
 • spółkami prawa handlowego, w których wspólnikami, akcjonariuszami lub członkami organów są te same osoby.

wysokość kredytu i wkład własny

w przypadku inwestycji realizowanych w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków, kwota kredytu nie może przekroczyć 70% wartości nakładów inwestycyjnych i wynosić więcej niż 16 mln zł

dokumentacja kredytowa wynikająca z zasad ARiMR

Złożenie przez wnioskodawcę w Banku wniosku o kredyt wraz z następującymi załącznikami:

 1. planem inwestycji,
 2. oświadczeniami sporządzonymi wg wzorów określonych w załącznikach nr 5 i 7 (oświadczenie wg wzoru określonego w załączniku nr 7 może zostać złożone już po przyjęciu przez bank wniosku o kredyt, ale przed podpisaniem umowy kredytu),
 3. kosztorysami, ofertami handlowymi lub innymi dokumentami uzasadniającymi koszty planowane do sfinansowania kredytem,
 4. kompletem dokumentów wymaganych przez bank.

oprocentowanie kredytu, opłaty i prowizje

 1. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i wynosi stopa referencyjna WIBOR 3M powiększona nie więcej niż o 2,5 punktu procentowego. Przy ustalaniu wysokości oprocentowania stosuje się stopę referencyjną WIBOR 3M, ogłaszaną na ostatni dzień roboczy drugiego miesiąca kwartału, która podlega zmianom w okresie kredytowania zgodnie z wysokością stopy referencyjnej WIBOR 3M ogłaszaną w ostatnim dniu roboczym drugiego miesiąca poprzedzającego każdy następny kwartał.
 2. Oprocentowanie należne bankowi jest płacone przez:
 • kredytobiorcę w wysokości 0,67 oprocentowania, o którym mowa powyżej, jednak nie mniej niż 3% w stosunku rocznym,
 • Agencję – w pozostałej części.
 1. Bank nie może stosować kapitalizacji odsetek lub pobierać ich z góry.
 2. Bank nie pobiera opłaty za wcześniejszą częściową lub całkowitą spłatę kredytu.

 

Proste zasady, przejrzyste procedury – bez żadnych dodatkowych, ukrytych kosztów udzielenia kredytu.

Nie obawiaj się trudnych procedur – maksymalnie je dla Ciebie uprościliśmy; niezbędne dokumenty pomoże Tobie uzupełnić nasz Doradca.