Linia K02 – wznowienie produkcji

preferencyjna linia kredytowa na wznowienie produkcji po wystąpieniu klęski żywiołowej

Sprawdź
szczegóły

Hero scroll down icon

Opis oferty

Kredyt obrotowy z linii K02 to preferencyjna linia kredytowa z dopłatami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania, przeznaczona na wznowienie produkcji w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej – zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej, np.:

 • kwalifikowanego materiału siewnego i szkółkarskiego,
 • nawozów mineralnych,
 • środków ochrony roślin,
 • paliwa na cele rolnicze,
 • inwentarza żywego, zaliczanego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości do środków obrotowych,
 • matek pszczelich użytkowych i reprodukcyjnych,
 • pasz treściwych i koncentratów paszowych dla zwierząt gospodarskich,
 • materiałów opałowych do ogrzewania szklarni i tuneli,
 • pasz objętościowych.

 

Dodatkowe atuty kredytu obrotowego z linii K02:

 1. spłata kredytu dostosowana do indywidualnych potrzeb Kredytobiorcy (raty kapitałowe miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne lub inne),
 2. możliwość zlecenia automatycznej spłaty kredytu z rachunku bieżącego w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni (bez dodatkowych opłat).

 

Jak uzyskać kredyt obrotowy Linia K02 w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni?

 

krok 1 Przyjdź do dowolnego Oddziału Banku.

 

krok 2 Z pomocą naszego Doradcy wypełnij Wniosek o kredyt oraz ustal zakres wymaganych dokumentów (uzależnione od charakteru inwestycji, profilu produkcji w gospodarstwie rolnym).

 

krok 3 Przedłóż zebrane dokumenty w Oddziale Banku oraz umów się z Doradcą na podpisanie Umowy.

 

krok 4 Po podpisaniu Umowy o kredyt inwestuj w przywrócenie produktywności swojego gospodarstwa.

Warunki i korzyści

niskie oprocentowanie kredytu - już od 0,5% rocznie

karencja w spłacie kapitału do 24 m-cy

rozliczenie min. 50% kwoty kredytu

szybka decyzja kredytowa, elastyczne warunki finansowania

Informacje dodatkowe

rodzaje szkód umożliwiających ubieganie się o kredyt

 • susza – NS,
 • grad – NG,
 • deszcz nawalny – NO,
 • ujemne skutki przezimowania – NU,
 • przymrozki wiosenne – NM,
 • powódź – NP,
 • huragan – NH,
 • piorun – NA,
 • obsunięcie się ziemi – NZ,
 • lawina – NL

wymagania dla Kredytobiorcy

Kredyt może zostać udzielony następującym podmiotom podejmującym lub prowadzącym działalność:

1). osobom fizycznym:

 • posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych oraz
 • niebędącym emerytami i rencistami mającymi ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy,

2). osobom prawnym,

3). jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej.

Jeżeli o kredyt ubiegają się małżonkowie, pomiędzy którymi istnieje wspólność majątkowa, przynajmniej jedno z nich musi spełniać warunki określone powyżej.

Kredyt może zostać udzielony następującym podmiotom:

 • będącym mikroprzedsiębiorstwem, małym lub średnim przedsiębiorstwem (MŚP),
 • na których nie ciąży dotąd niezrealizowany obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszej decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem i z rynkiem wewnętrznym.

wymogi dodatkowe dotyczące linii kredytowej

 • kredyt może zostać udzielony, jeżeli wysokość poniesionej szkody (lub co najmniej dwóch szkód w danym roku kalendarzowym łącznie) w uprawach rolnych i zwierzętach gospodarskich:
  • wynosi 30% lub poniżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej – dopłaty do oprocentowania są stosowane na zasadach pomocy de minimis w rolnictwie (dotyczy wszystkich podmiotów, bez względu na rozmiar prowadzonej działalności),
  • przekracza 30% średniej rocznej produkcji rolnej – dopłaty do oprocentowania są stosowane na zasadach właściwych dla mikroprzedsiębiorstw, małych lub średnich przedsiębiorstw,
 • kredyty przeznaczone na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej mogą być udzielane przez banki w terminie do 12 miesięcy od daty oszacowania szkód przez komisję powołaną przez wojewodę

wysokość kredytu i wkład własny

 • Kwota kredytu nie może przekroczyć oszacowanej przez komisję powołaną przez wojewodę wysokości szkód w uprawach rolnych lub zwierzętach gospodarskich, tj. kwoty obniżenia dochodu zwiększonej o koszty poniesione z powodu niekorzystnego zjawiska atmosferycznego oraz zmniejszonej o koszty nieponiesione ze względu na niekorzystne zjawisko atmosferyczne (linia K02),
 • nie więcej jednak niż 5 mln zł na gospodarstwo rolne lub 8 mln zł na dział specjalny produkcji rolnej,
 • od kredytobiorcy nie wymaga się wniesienia udziału własnego, natomiast kredytobiorca zobowiązany jest w terminie 3 miesięcy od dnia pobrania środków finansowych z banku udokumentować wykorzystanie kredytu na zakupy dokonane po dniu wystąpienia szkody – w przypadku kredytu klęskowego obrotowego (linia K02) wystarczy udokumentować 50% wydatków.

oprocentowanie kredytu, opłaty i prowizje

 1. prowizja przygotowawcza w wys. 1,85% kwoty udzielonego kredytu
 2. oprocentowanie kredytu zmienne w wys. stawka bazowa WIBOR 3M powiększona o stałą marżę Banku w wy. 3,50 p.p., płacone przez:
 • kredytobiorcę – w wys. 0,50%, jeżeli w dniu wystąpienia szkód co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, lub co najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej było ubezpieczonych co najmniej od jednego z ryzyk, o których mowa zasadach ARiMR*,
 • Agencję – w pozostałej części,

3. Bank nie pobiera opłaty za wcześniejszą częściową lub całkowitą spłatę kredytu

* wysokość płaconego przez kredytobiorcę oprocentowania stanowi różnicę pomiędzy wysokością ustalonego w sposób określony w pkt. 1) i wysokością połowy oprocentowania płaconego przez Agencję stosowanego przy kredycie, o którym mowa w pkt. 2), jeżeli w dniu wystąpienia szkód co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, lub co najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej nie było ubezpieczonych co najmniej od jednego z ryzyk, o których mowa w zasadach ARiMR.

Proste zasady, przejrzyste procedury – bez żadnych dodatkowych, ukrytych kosztów udzielenia kredytu

Nie obawiaj się trudnych procedur – maksymalnie je dla Ciebie uprościliśmy; niezbędne dokumenty pomoże Tobie uzupełnić nasz Doradca.