Linia RR - inwestycje w rolnictwie

preferencyjna linia kredytowa na inwestycje w rolnictwie i rybactwie

Sprawdź
szczegóły

Hero scroll down icon

Opis oferty

Kredyt inwestycyjny z linii RR to preferencyjna linia kredytowa z dopłatami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania, przeznaczona na finansowanie potrzeb Twojego gospodarstwa rolnego związanych z inwestycjami w majątek trwały, w tym w szczególności na:

 • budowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją budynków i budowli służących produkcji rolnej, przechowywania oraz magazynowania wraz z zakupem wyposażenia,
 • zakup lub instalację maszyn, urządzeń lub wyposażenia służących do prowadzenia  produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży, w tym sprzedaży bezpośredniej,
 • zakup budynków lub budowli służących do produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży, w tym sprzedaży bezpośredniej, wraz ze zlokalizowanymi w tych budynkach pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi, jeżeli w okresie ostatnich 10 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie kredytu, zakup tych budynków lub budowli nie był objęty pomocą ze środków publicznych,
 • zakładanie lub wyposażanie sadów lub plantacji wieloletnich, w tym plantacji roślin energetycznych.

 

Dodatkowe atuty kredytu inwestycyjnego z linii RR:

 1. spłata kredytu dostosowana do indywidualnych potrzeb Kredytobiorcy (raty kapitałowe miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne lub inne),
 2. możliwość zlecenia automatycznej spłaty kredytu z rachunku bieżącego w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni (bez dodatkowych opłat).

 

Jak uzyskać kredyt inwestycyjny Linia RR w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni?

 

krok 1 Przyjdź do dowolnego Oddziału Banku.

 

krok 2 Z pomocą naszego Doradcy wypełnij Wniosek o kredyt oraz ustal zakres wymaganych dokumentów (uzależnione od charakteru inwestycji, profilu produkcji w gospodarstwie rolnym).

 

krok 3 Przedłóż zebrane dokumenty w Oddziale Banku oraz umów się z Doradcą na podpisanie Umowy.

 

krok 4 Po podpisaniu Umowy o kredyt inwestuj w rozmów swojego gospodarstwa.

Warunki i korzyści

niskie oprocentowanie kredytu - zaledwie 3% rocznie

karencja w spłacie kapitału do 24 m-cy

długi okres kredytowania - nawet do 15 lat

szybka decyzja kredytowa, elastyczne warunki finansowania

Informacje dodatkowe

wymagania dla Kredytobiorcy

Kredyt może zostać udzielony następującym podmiotom podejmującym lub prowadzącym działalność:

1). osobom fizycznym:

 • posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych oraz
 • niebędącym emerytami i rencistami mającymi ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy,

2). osobom prawnym,

3). jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej.

Jeżeli o kredyt ubiegają się małżonkowie, pomiędzy którymi istnieje wspólność majątkowa, przynajmniej jedno z nich musi spełniać warunki określone powyżej.

Kredyt może zostać udzielony następującym podmiotom:

 • będącym mikroprzedsiębiorstwem, małym lub średnim przedsiębiorstwem (MŚP),
 • które nie znajdują się w trudnej sytuacji,
 • na których nie ciąży dotąd niezrealizowany obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszej decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem i z rynkiem wewnętrznym.

ograniczenia dot. linii kredytowej

Kredyt może zostać udzielony, jeżeli pomoc Agencji w formie dopłat wywołuje efekt zachęty.

Kredyty nie mogą zostać udzielone w szczególności na finansowanie:

 1. inwestycji w przypadku naruszenia jakiegokolwiek zakazu lub ograniczenia określonego w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013,
 2. zakupu użytków rolnych, budynków i budowli, jeżeli w okresie ostatnich 10 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie kredytu, ich zakup był objęty pomocą ze środków publicznych,
 3. zakupu maszyn lub urządzeń, jeżeli w dniu sprzedaży mają więcej niż 5 lat (uwzględniając rok ich produkcji) lub zostały wcześniej nabyte z wykorzystaniem środków publicznych,
 4. wartości podatku VAT z wyjątkiem przypadków, gdy nie podlega odzyskaniu na podstawie przepisów o podatku VAT,
 5. zakupu użytków rolnych, budynków lub ich części, maszyn i urządzeń, jeżeli umowa jest zawarta między:
  • małżonkami,
  • rolnikiem a następcą prawnym, jeżeli następca jest zstępnym, przysposobionym albo pasierbem rolnika i wskutek tej umowy dochodzi do nabycia przez rolnika – zbywcę gospodarstwa rolnego praw do emerytury lub renty na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników,
  • osobami fizycznymi a spółkami prawa handlowego, w których wspólnikami lub akcjonariuszami są te osoby,
  • spółkami prawa handlowego, w których wspólnikami, akcjonariuszami lub członkami organów są te same osoby.

wysokość kredytu i wkład własny

Kwota kredytu nie może przekroczyć:

 1.  przypadku inwestycji realizowanych w gospodarstwie rolnym – 80% wartości nakładów inwestycyjnych i wynosić więcej niż 5 mln zł,
 2. w przypadku inwestycji realizowanych w dziale specjalnym produkcji rolnej lub w rybactwie śródlądowym – 70% wartości nakładów inwestycyjnych i wynosić więcej niż 8 mln zł.

dokumentacja kredytowa wynikająca z zasad ARiMR

Złożenie przez wnioskodawcę w Banku wniosku o kredyt z następującymi załącznikami:

 1. planem inwestycji,
 2. oświadczeniami sporządzonymi wg wzorów określonych w załącznikach nr 5 i 7 (oświadczenie wg wzoru określonego w załączniku nr 7 może zostać złożone już po przyjęciu przez bank wniosku o kredyt, ale przed zawarciem umowy kredytu),
 3. kosztorysami, ofertami handlowymi lub innymi dokumentami uzasadniającymi koszty planowane do sfinansowania kredytem,
 4. kompletem dokumentów wymaganych przez Bank.

oprocentowanie kredytu, opłaty i prowizje

 1. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i wynosi stopa referencyjna WIBOR 3M powiększona o 2,5 punktu procentowego. Przy ustalaniu wysokości oprocentowania stosuje się stopę referencyjną WIBOR 3M, ogłaszaną na ostatni dzień roboczy drugiego miesiąca kwartału, która podlega zmianom w okresie kredytowania zgodnie z wysokością stopy referencyjnej WIBOR 3M ogłaszaną w ostatnim dniu roboczym drugiego miesiąca poprzedzającego każdy następny kwartał.
 2. Oprocentowanie należne bankowi jest płacone przez:
 • kredytobiorcę w wysokości 0,67 oprocentowania, o którym mowa powyżej, jednak nie mniej niż 3% w stosunku rocznym,
 • Agencję – w pozostałej części.
 1. Bank nie może stosować kapitalizacji odsetek lub pobierać ich z góry.
 2. Bank nie pobiera opłaty za wcześniejszą częściową lub całkowitą spłatę kredytu.

 

Proste zasady, przejrzyste procedury – bez żadnych dodatkowych, ukrytych kosztów udzielenia kredytu.

Nie obawiaj się trudnych procedur – maksymalnie je dla Ciebie uprościliśmy; niezbędne dokumenty pomoże Tobie uzupełnić nasz Doradca.