Alert informacyjny

Pamiętaj! Kiedy ktoś prosi Cię o kod BLIK, zawsze działaj ostrożnie i potwierdź tożsamość osoby, zanim podasz jej jakiekolwiek informacje. Jeśli podejrzewasz, że jesteś ofiarą oszustwa, natychmiast zadzwoń na Infolinię SGB czynną 24/7: 800 88 88 88

Linia MRcsk – zakup użytków rolnych młodych rolników

preferencyjna linia kredytowa na zakup użytków rolnych przez młodych rolników

Sprawdź
szczegóły

Hero scroll down icon

Opis oferty

Kredyt inwestycyjny z linii MRcsk to preferencyjna linia kredytowa z dopłatami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w formie częściowej spłaty kapitału kredytu, przeznaczona na finansowanie potrzeb Twojego gospodarstwa rolnego związanych z inwestycjami w majątek trwały:

 • na zakup użytków rolnych, których przeznaczenie określone w planie zagospodarowania przestrzennego gminy jest rolnicze, w celu utworzenia nowego lub powiększenia istniejącego gospodarstwa rolnego do powierzchni nie większej niż 300 ha użytków rolnych.

 

Dodatkowe atuty kredytu inwestycyjnego z linii MRcsk:

 1. spłata kredytu dostosowana do indywidualnych potrzeb Kredytobiorcy (raty kapitałowe miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne lub inne),
 2. możliwość zlecenia automatycznej spłaty kredytu z rachunku bieżącego w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni (bez dodatkowych opłat).

 

Jak uzyskać kredyt inwestycyjny Linia MRcsk w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni?

 

krok 1 Przyjdź do dowolnego Oddziału Banku.

 

krok 2 Z pomocą naszego Doradcy wypełnij Wniosek o kredyt oraz ustal zakres wymaganych dokumentów (uzależnione od charakteru inwestycji, profilu produkcji w gospodarstwie rolnym).

 

krok 3 Przedłóż zebrane dokumenty w Oddziale Banku oraz umów się z Doradcą na podpisanie Umowy.

 

krok 4 Po podpisaniu Umowy o kredyt inwestuj w rozmów swojego gospodarstwa.

Warunki i korzyści

atrakcyjne oprocentowanie i niska prowizja

karencja w spłacie kapitału do 24 m-cy

długi okres kredytowania - nawet do 15 lat

szybka decyzja kredytowa, elastyczne warunki finansowania

Informacje dodatkowe

wymagania dotyczące Kredytobiorcy

O kredyt może ubiegać się osoba fizyczna spełniająca łącznie następujące warunki:

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • w dniu złożenia wniosku o przyznanie kredytu ma nie więcej niż 40 lat,
 • jest mikro lub małym przedsiębiorstwem,
 • posiada kwalifikacje zawodowe,
 • po raz pierwszy rozpoczyna działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym jako kierujący tym gospodarstwem,
 • zobowiąże się, że w terminie 18 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego stanie się rolnikiem aktywnym zawodowo i złoży w banku oświadczenie w tej sprawie, wg wzoru określonego w załączniku nr 5,
 • przedłoży plan inwestycji, którego realizacja powinna rozpocząć się w okresie 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy kredytu i zapewnia osiągnięcie rocznej nadwyżki bezpośredniej z działalności rolniczej prowadzonej w gospodarstwie w wysokości co najmniej 4 ESU w okresie 5 lat od dnia udzielenia kredytu.

wysokość kredytu i wkład własny

 • Kwota kredytu nie może przekroczyć 90% wartości nakładów inwestycyjnych na gospodarstwo rolne i wynosić więcej niż 5 mln zł.
 • W przypadku, gdy podmiot korzysta z kredytów z linii MRcsk lub z kredytów z dopłatami Agencji do oprocentowania, suma kwot udzielonych kredytów oraz kredytu nowo udzielonego na realizację inwestycji w gospodarstwie rolnym nie może przekroczyć 5 mln zł.

wysokość pomocy, kwota dotacji

Bank określa w umowie kredytu w dniu jej zawarcia:

 • nominalną kwotę pomocy w formie częściowej spłaty kapitału (kwota pomocy do wypłaty),
 • wysokość pomocy, która:
  • nie może być wyższa niż równowartość w złotych kwoty 20 tysięcy euro, przeliczonej wg średniego kursu NBP ustalonego na dzień udzielenia pomocy oraz
  • nie może przekroczyć 60% kwoty udzielonego kredytu.

Pomoc w formie częściowej spłaty kapitału wypłacana jest w dwóch ratach, przy czym:

 • pierwsza rata w wysokości 80% kwoty pomocy,
 • druga rata w wysokości 20% kwoty pomocy po 5 latach od dnia zawarcia umowy kredytu, chyba że kredyt został wcześniej spłacony.

ograniczenia dotyczące linii kredytowej

Kredyt nie może zostać przeznaczony w szczególności na finansowanie:

1). zakupu użytków rolnych, jeżeli w okresie ostatnich 10 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o kredyt zakup tych użytków rolnych był objęty pomocą ze środków publicznych,

2). zakupu użytków rolnych, jeżeli umowa sprzedaży jest zawarta między:

 • osobami zaliczanymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn, tj. kredytobiorcą a małżonkiem, zstępnym, przysposobionym lub jego zstępnym, przysposabiającym, wstępnym, rodzeństwem, pasierbem, ojczymem, macochą, teściami, zięciem i synową,
 • osobami fizycznymi a spółkami prawa handlowego, w których wspólnikami lub akcjonariuszami są te osoby,

3). zakupu tej części nabywanych użytków rolnych, która spowoduje, że powierzchnia gospodarstwa rolnego lub gospodarstw rolnych będących w posiadaniu tego samego producenta rolnego przekroczy 300 ha użytków rolnych,

4). tej części wartości zakupu użytków rolnych, która przewyższa kwotę stanowiącą iloczyn średniej ceny rynkowej użytków rolnych w danym województwie ustalonej na podstawie danych GUS, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o kredyt i wielkości powierzchni zakupionych użytków rolnych,

5). zakupu użytków rolnych Skarbu Państwa, jeżeli płatność jest rozłożona na raty,

6). zakupu użytków rolnych, których przeznaczenie określone w planie przestrzennego zagospodarowania gminy jest inne niż rolnicze,

7).  zakupu użytków rolnych w celu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego o powierzchni mniejszej od średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwach rolnych w danym województwie ogłoszonej na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego,

8).  spłaty zobowiązań, których termin płatności minął przed dniem zawarcia umowy kredytu, oraz refundacji poniesionych wydatków,

9).  wartości podatku VAT, z wyjątkiem przypadków, gdy nie podlega odzyskaniu na podstawie przepisów o podatku VAT,

10).  inwestycji, jeżeli prace nad danym projektem lub odpowiednie działania zostały rozpoczęte przed złożeniem wniosku o kredyt.

dokumentacja kredytowa wynikająca z zasad ARiMR

Wnioskodawca składa w Banku:

 • wniosek o kredyt,
 • plan inwestycji,
 • oświadczenia sporządzone wg wzorów określonych w załącznikach nr 5, 6 i 7 (oświadczenie wg wzoru określonego w załączniku nr 7 może zostać złożone już po przyjęciu przez bank wniosku o kredyt, ale przed podpisaniem umowy kredytu),
 • komplet dokumentów wymaganych przez Bank.

Złożony przez wnioskodawcę w Banku wniosek o kredyt jest podstawą do zarezerwowania przez Bank limitu częściowej spłaty kapitału dla tego wniosku.

oprocentowanie kredytu, opłaty i prowizje

 • brak prowizji wstępnej,
 • brak prowizji za gotowość kredytową,
 • brak opłat za wcześniejszą częściową lub całkowitą spłatę kredytu,
 • prowizja przygotowawcza uzależniona od kwoty kredytu i długości okresu kredytowania,
 • oprocentowanie kredytu zmienne oparte o stawkę bazową WIBOR 3M powiększoną o stałą marżę Banku, która jest wynikiem przeprowadzonej przez Bank oceny zdolności kredytowej gospodarstwa rolnego oraz inwestycji, a także sposobu zabezpieczenia spłaty kredytu

stawka bazowa WIBOR 3M ustalana jest jako średnia arytmetyczna 5 ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek

 

proste zasady, przejrzyste procedury – bez żadnych dodatkowych, ukrytych kosztów udzielenia kredytu

Nie obawiaj się trudnych procedur – maksymalnie je dla Ciebie uprościliśmy; niezbędne dokumenty pomoże Tobie uzupełnić nasz Doradca.