Gwarancja spłaty kredytu z FGR

zabezpieczenie spłaty kredytu z możliwością otrzymania dopłaty do oprocentowania kredytu

Sprawdź
szczegóły

Hero scroll down icon

Gwarancja z Funduszu Gwarancji Rolnych z dopłatą do oprocentowania kredytu

W Banku Gospodarstwa Krajowego został utworzony Fundusz Gwarancji Rolnych (FGR), którego celem jest wsparcie gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego (MŚP) w dostępie do finansowania poprzez udzielanie gwarancji oraz dofinansowania w formie dopłat do oprocentowania kredytów obrotowych objętych tymi gwarancjami.

Fundusz Gwarancji Rolnych to pierwszy na rynku fundusz gwarancyjny BGK dostępny dla całego sektora rolnego, tj. zarówno dla przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego, jak i po raz pierwszy dla producentów produkcji podstawowej (rolników).

 

Zakres gwarancji: do 80% kwoty kredytu

 

Kwota gwarancji: do 5 mln zł (rolnik) lub do 10 mln zł (przetwórca)

 

Prowizja za udzielenie gwarancji: brak

 

Okres zabezpieczenia gwarancją:

kredyt obrotowy odnawialny – do 39 miesięcy

kredyt obrotowy nieodnawialny – do 51 miesięcy

kredyt inwestycyjny – do 120 miesięcy (pomoc de minimis) lub do 183 miesięcy (pomoc publiczna)

 

Rodzaj pomocy: pomoc publiczna lub pomoc de minimis

 

Zabezpieczenie gwarancji: weksel własny in blanco

 

 

Gwarancja spłaty kredytu, o której mowa powyżej, może zostać powiązana (na mocy przepisów COVID-19) z dopłatą do oprocentowania kredytu obrotowego:

 • dotyczy wyłącznie kredytów obrotowych objętych gwarancją do 31 grudnia 2020 r.
 • obejmuje maksymalnie okres 12 miesięcy licząc od daty uruchomienia kredytu objętego gwarancją FGR i wynosi 2 punkty procentowe w skali roku; jeżeli roczna stawka procentowa kredytu obrotowego jest niższa, to wysokość dopłaty równa się wysokości odsetek naliczonych przez bank kredytujący
 • stanowi pomoc publiczną w przypadku kredytu udzielonego rolnikom oraz przetwórcom produktów rolnych albo pomoc de minimis w przypadku kredytu udzielonego przetwórcom produktów nierolnych

 

Jak skorzystać z produktu?

 • zapoznaj się z Warunkami uzyskania gwarancji i dopłaty
 • wypełnij wnioski o udzielenie gwarancji spłaty kredytu i wniosek o udzielenie dopłaty (jeżeli starasz się o kredyt obrotowy z dopłatą)
 • złóż wypełniony wniosek/wnioski w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu

UWAGA! Maksymalna kwota kredytu obrotowego nie może przekroczyć równowartości w złotych 200 000 euro

Warunki i korzyści

brak kosztu ustanowienia zabezpieczenia

wysoka maksymalna kwota gwarancji

długi maksymalny okres obowiązywania gwarancji

wysoki poziom zabezpieczenia kwoty kredytu

Informacje dodatkowe

Gwarancja z FGR może zostać udzielona w ramach dwóch poddziałań PROW 2014-2020

4.1 „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych dla operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych”

lub

4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój dla typu operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych”.

Beneficjenci gwarancji

Rolnik – przedsiębiorca będący MŚP prowadzący działalność gospodarczą polegającą na produkcji podstawowej produktów rolnych

Przetwórca produktów rolnych – przedsiębiorca będący MŚP prowadzący zarejestrowaną działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych

Przetwórca produktów nierolnych – przedsiębiorca będący MŚP prowadzący zarejestrowaną działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów nierolnych

produkcja podstawowa – wytwarzanie płodów ziemi i produktów pochodzących z chowu zwierząt, wymienionych w załączniku I do TFUE, bez poddawania ich jakiemukolwiek dalszemu przetwarzaniu zmieniającemu właściwości tych produktów

Objęcie gwarancją kredytu obrotowego odnawialnego, w tym kredytu w rachunku bieżącym, jest możliwe w przypadku

 • udzielania nowego kredytu
 • odnowienia limitu kredytu na kolejny okres
 • podwyższenia limitu kredytu

Warunki otrzymania dopłaty do kredytu obrotowego

 • objęcie gwarancją z Funduszu Gwarancji Rolnych kredytu obrotowego udzielonego do 31 grudnia 2020 r. z przeznaczeniem na bieżące finansowanie działalności gospodarczej niepowiązanej z realizacją inwestycji wspieranej ze środków EFRROW
 • złożenie Wniosku o dopłatę razem z Wnioskiem o udzielenie gwarancji z FGR
 • spełnienie warunków otrzymania odpowiednio pomocy de minimis (przetwórcy produktów nierolnych) albo pomocy publicznej (rolnicy oraz przetwórcy produktów rolnych
 • spłacenie przez kredytobiorcę odsetek od kredytu, naliczonych za dany okres odsetkowy przez bank kredytujący, w części niepokrytej dopłatą do oprocentowania

Beneficjenci gwarancji - wykluczenia

Gwarancją nie może być objęty kredyt udzielony Kredytobiorcy, który/wobec którego:

 • posiada wpis w jakimkolwiek systemie, w którym przedsiębiorca podlega weryfikacji na etapie udzielania kredytu zgodnie z wewnętrznymi przepisami Banku,
 • podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania wsparcia pochodzącego z budżetu Unii Europejskiego w związku z art. 35 ust. 5 rozporządzenia 640/2014,
 • orzeczono zakaz dostępu do środków publicznych,
 • w okresie 3 miesięcy przed datą złożenia wniosku o udzielenie kredytu przewidzianego do objęcia gwarancją:

– Bank kredytujący wypowiedział jakąkolwiek ekspozycję kredytową,

– posiadał zadłużenie przeterminowane w Banku kredytującym powyżej 30 dni, w kwocie przekraczającej 500 zł,

– posiadał ekspozycję kredytową zaliczoną w Banku kredytujących do kategorii „zagrożone zgodnie z RMF,

 • posiada zaległości wobec US lub ZUS/KRUS

Przedmiot kredytowania - wykluczenia ze względu na cel kredytowania

Gwarancją z FGR nie może być objęty kredyt:

 • na zakup udziałów/akcji (inwestycje kapitałowe)
 • na zakup wierzytelności
 • na zakup, budowę lub modernizację budynków lub pomieszczeń mieszkalnych
 • na zakup używanych maszyn lub urządzeń starszych niż 5 lat
 • preferencyjny z dopłatą ARiMR
 • na prefinansowanie projektów realizowanych ze wsparcie w formie dotacji pochodzącej ze środków publicznych innych niż dotacja udzielona w ramach działania M04 PROW

Darmowa gwarancja z Funduszu Gwarancji Rolnych wraz z dopłatą BGK do kredytu obrotowego dla rolników i przetwórców dostępna w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni