Gwarancja spłaty kredytu z FGR

Kredyt obrotowy z gwarancją FGR, zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego

Sprawdź
szczegóły

Hero scroll down icon

Kredyt z gwarancją Funduszu Gwarancji Rolnych

Podstawowe warunki gwarancji FGR:

 

× zakres gwarancji do 80% kwoty kredytu
× wysokość prowizji 0% kwoty gwarancji
× okres gwarancji kredyty obrotowe odnawialne: 39 miesięcy, kredyty obrotowe nieodnawialne: 51 miesięcy, kredyty inwestycyjne: 183 miesiące albo 120 miesięcy (dla pomocy de minimis)
× rodzaje pomocy publicznej pomoc de minimis albo pomoc publiczn
× maksymalna kwota gwarancji 5 mln zł (rolnik) lub 10 mln zł (przetwórca)

 

 

Gwarancją z FGR może być objęty kredyt inwestycyjny lub kredyt obrotowy przedsiębiorcy, który jest rolnikiem albo przetwórcą produktów rolnych, albo przetwórcą produktów nierolnych.

 

Objęcie gwarancją kredytu obrotowego odnawialnego, w tym kredytu w rachunku bieżącym, jest możliwe w przypadku udzielania nowego kredytu, odnowienia limitu kredytu na kolejny okres lub podwyższenia limitu kredytu.

 

Więcej szczegółów nt. gwarancji znajduje się w Warunkach uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FGR.

 

 

Gwarancja spłaty kredytu, o której mowa powyżej, może zostać powiązana (na mocy przepisów COVID-19) z dopłatą do oprocentowania kredytu obrotowego:

 • dotyczy kredytów obrotowych nieodnawialnych oraz kredytów obrotowych odnawialnych, w tym kredytów w rachunku bieżącym, udzielanych Kredytobiorcom z przeznaczeniem na bieżące finansowanie działalności gospodarczej niepowiązanej z realizacją inwestycji wspieranej ze środków EFRROW objętych gwarancją w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FGR
 • obejmuje maksymalnie okres 12 miesięcy licząc od daty uruchomienia kredytu objętego gwarancją FGR i wynosi 5 punktów procentowych w skali roku (dla kredytów udzielonych od dnia 01.07.2022 r.); jeżeli roczna stawka procentowa kredytu obrotowego jest niższa, to wysokość dopłaty równa się wysokości odsetek naliczonych przez bank kredytujący
 • stanowi pomoc publiczną w przypadku kredytu udzielonego rolnikom oraz przetwórcom produktów rolnych albo pomoc de minimis w przypadku kredytu udzielonego przetwórcom produktów nierolnych

 

Jak skorzystać z produktu?

1 zapoznaj się z Warunkami uzyskania gwarancji i dopłaty do oprocentowania
2 wypełnij wnioski o udzielenie gwarancji spłaty kredytu i wniosek o udzielenie dopłaty (jeżeli starasz się o kredyt obrotowy z dopłatą)
3 złóż wypełniony wniosek/wnioski w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu

 

UWAGA! Maksymalna kwota kredytu obrotowego nie może przekroczyć równowartości w złotych 200 000 euro

Warunki i korzyści

brak opłat za udzielenie gwarancji

zabezpieczenie gwarancją FGR do 80% kwoty kredytu

długi maksymalny okres obowiązywania gwarancji

aż do 5% dopłaty BGK do oprocentowania przez 12 m-cy

Informacje dodatkowe

Fundusz Gwarancji Rolnych (FGR)

W Banku Gospodarstwa Krajowego został utworzony Fundusz Gwarancji Rolnych (FGR), którego celem jest wsparcie gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego (MŚP) w dostępie do finansowania poprzez udzielanie gwarancji oraz dofinansowania w formie dopłat do oprocentowania kredytów obrotowych objętych tymi gwarancjami.

Zgodnie ze słowniczkiem pojęć BGK, Fundusz Gwarancji Rolnych (FGR) to instrument finansowy w rozumieniu części drugiej, tytułu IV rozporządzenia 1303/2013.

Beneficjenci gwarancji

Rolnik – przedsiębiorca będący MŚP prowadzący działalność gospodarczą polegającą na produkcji podstawowej produktów rolnych

Przetwórca produktów rolnych – przedsiębiorca będący MŚP prowadzący zarejestrowaną działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych

Przetwórca produktów nierolnych – przedsiębiorca będący MŚP prowadzący zarejestrowaną działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów nierolnych

produkcja podstawowa – wytwarzanie płodów ziemi i produktów pochodzących z chowu zwierząt, wymienionych w załączniku I do TFUE, bez poddawania ich jakiemukolwiek dalszemu przetwarzaniu zmieniającemu właściwości tych produktów

Warunki otrzymania dopłaty do oprocentowania kredytu obrotowego

 • objęcie gwarancją z Funduszu Gwarancji Rolnych kredytu obrotowego udzielonego z przeznaczeniem na bieżące finansowanie działalności gospodarczej niepowiązanej z realizacją inwestycji wspieranej ze środków EFRROW
 • złożenie Wniosku o dopłatę razem z Wnioskiem o udzielenie gwarancji z FGR
 • spełnienie warunków otrzymania odpowiednio pomocy de minimis (przetwórcy produktów nierolnych) albo pomocy publicznej (rolnicy oraz przetwórcy produktów rolnych
 • spłacenie przez kredytobiorcę odsetek od kredytu, naliczonych za dany okres odsetkowy przez bank kredytujący, w części niepokrytej dopłatą do oprocentowania

Gwarancją FGR nie może być objęty kredyt...

Gwarancją FGR nie może być objęty kredyt preferencyjny z dopłatą ARiMR, jak również kredyt przeznaczony:

 • na zakup udziałów/akcji (inwestycje kapitałowe);
 • na zakup wierzytelności;
 • na zakup, budowę lub modernizację budynków lub pomieszczeń mieszkalnych;
 • na zakup używanych maszyn lub urządzeń starszych niż 5 lat;
 • preferencyjny z dopłatą ARiMR;
 • na prefinansowanie projektów realizowanych ze wsparciem w formie dotacji pochodzącej ze środków publicznych innych niż dotacja udzielona w ramach działania M04 PROW (operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” oraz „Przetwórstwo i marketing artykułów rolnych”);
 • na spłatę zadłużenia z tytułu jakiegokolwiek kredytu zaciągniętego w Banku Kredytującym lub innym banku.

Darmowa gwarancja z Funduszu Gwarancji Rolnych wraz z dopłatą BGK do kredytu obrotowego dla rolników dostępna w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni