Kredyt unijny SGB

na finansowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków unijnych

Sprawdź
szczegóły

Hero scroll down icon

Opis oferty

Kredyt unijny SGB przeznaczony jest na finansowanie potrzeb Twojego przedsiębiorstwa związanych z inwestycjami w majątek trwały, które objęte są dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej:

 • realizacja przedsięwzięć z udziałem dotacji z zagranicznych funduszy pomocowych,
 • pomostowe finansowanie części podlegającej dotacji,
 • uzupełnienie środków własnych beneficjenta.

 

Jak uzyskać kredyt unijny SGB w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni?

 

krok 1 Przyjdź do dowolnego Oddziału Banku.

 

krok 2 Z pomocą naszego Doradcy wypełnij Wniosek o kredyt oraz ustal zakres wymaganych dokumentów (uzależnione od charakteru inwestycji i formy prawnej prowadzonej działalności).

 

krok 3 Przedłóż zebrane dokumenty w Oddziale Banku oraz umów się z Doradcą na podpisanie Umowy.

 

krok 4 Po podpisaniu Umowy o kredyt inwestuj w rozmów swojej firmy.

Warunki i korzyści

atrakcyjne oprocentowanie i niska prowizja

długi okres kredytowania - nawet do 10 lat

finansowanie do 100% wartości brutto inwestycji

szybka decyzja kredytowa, elastyczne warunki finansowania

Informacje dodatkowe

kwota kredytu unijnego SGB

maksymalna kwota kredytu unijnego SGB wynosi 1.400.000,00 zł (w uzasadnionych przypadkach uzależnionych o skali i charakteru inwestycji może być wyższa), wyznaczana w oparciu o:

 • aktualną i prognozowaną sytuację ekonomiczno-finansową wnioskodawcy,
 • ocenę zdolności kredytowej,
 • proponowane zabezpieczenie,
 • celowość/efektywność przedsięwzięcia,
 • poziom ryzyka kredytowego

kredytowaniu podlegają zarówno koszty kwalifikowane przedsięwzięcia (ta część kosztów, na podstawie których instytucja kontraktująca określa wielkość dofinansowania), jak również koszty niekwalifikowane związane z realizowaną inwestycją;

w przypadku kredytowania podatku VAT, gdy kredytobiorca jest płatnikiem VAT, harmonogram spłaty kredytu winien odzwierciedlać spłatę kapitału w pierwszej kolejności z tytułu zwrotu podatku VAT

udział własny Kredytobiorcy

 • kredytem unijnym SGB można sfinansować do 100% wartości inwestycji brutto,
 • udział własny Kredytobiorcy w realizowanej inwestycji ograniczony do minimum, nawet 0%,
 • możliwość sfinansowania podatku VAT nawet przez gospodarstwa rolne będące płatnikiem podatku VAT

okres kredytowania i karencji

 • maksymalny okres kredytowania wynosi 10 lat (z możliwością jego wydłużenia nawet do 15 lat – w zależności od charakteru i skali inwestycji),
 • okres kredytowania dostosowany do specyfiki przedmiotu kredytowania (zakup maszyn i urządzeń, zakup samochodu, budowa),
 • karencja w spłacie kapitału uzależniona od specyfiki przedmiotu kredytowania – nawet do 18 m-cy

rozliczenie kredytu

w zależności od charakteru inwestycji, jej rozliczenie następuje poprzez:

 • udokumentowanie poniesionych wydatków zgodnych z celem kredytowania fakturami/rachunkami (poziom rozliczenia wskazywany w umowie kredytowej),
 • udokumentowanie wydatków zgodnych z celem kredytowania poprzez inspekcję pracownika Banku

oprocentowanie kredytu, opłaty i prowizje

 • brak prowizji wstępnej,
 • brak prowizji za gotowość kredytową,
 • brak opłat za wcześniejszą częściową lub całkowitą spłatę kredytu,
 • prowizja przygotowawcza uzależniona od kwoty kredytu i długości okresu kredytowania,
 • oprocentowanie kredytu zmienne oparte o stawkę bazową WIBOR 3M powiększoną o stałą marżę Banku, która jest wynikiem przeprowadzonej przez Bank oceny zdolności kredytowej oraz inwestycji, a także sposobu zabezpieczenia spłaty kredytu

stawka bazowa WIBOR 3M ustalana jest jako średnia arytmetyczna 5 ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek

proste zasady, przejrzyste procedury – bez żadnych dodatkowych, ukrytych kosztów udzielenia kredytu

Nie obawiaj się trudnych procedur – maksymalnie je dla Ciebie uprościliśmy; niezbędne dokumenty pomoże Tobie uzupełnić nasz Doradca.