Lokata weekendowa

Opis oferty

Rachunek lokaty terminowej „weekendowej” przeznaczony jest dla podmiotów gospodarczych uzyskujących przychody z prowadzonej działalności gospodarczej. Służy do gromadzenia środków pieniężnych Posiadacza rachunku przez czas określony.

  • Posiadacz rachunku upoważnia Bank do przeksięgowania środków z rachunku bieżącego, z przeznaczeniem na lokatę terminową „weekendową” w każdy ostatni dzień roboczy dla Banku, każdego tygodnia kalendarzowego
  • W dniu upływu terminu lokaty terminowej „weekendowej”, tj. w pierwszym roboczym dla Banku dniu tygodnia kalendarzowego, środki lokaty terminowej wraz z odsetkami zostaną przeksięgowane na rachunek bankowy Posiadacza rachunku, przed godziną rozpoczęcia działalności operacyjnej banku
  • Środki objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
  • oprocentowanie stałe,
  • minimalna kwota warunkująca prowadzenie rachunku lokaty terminowej „weekendowej” wynosi 100.000,-złotych
  • wkłady gromadzone na rachunku lokaty terminowej „weekendowej” podlegają oprocentowaniu według stałej stopy procentowej, która jest sumą 1/4 stopy WIBID dla terminu O/N (overnight) i 1/4 stopy WIBID dla terminu T/N (tomorrow next), obowiązujących w dniu poprzedzającym dzień złożenia wkładu

Informacje o stawce WIBID O/N i T/N dostępne są na stronie internetowej www.money.pl