Rachunek powierniczy

Rozwiązania dla biznesu

Opis oferty

Mieszkaniowy rachunek powierniczy służy do gromadzenia środków pieniężnych wpłacanych przez nabywcę, na realizację przedsięwzięcia deweloperskiego, na podstawie zawartej z deweloperem umowy deweloperskiej.

Obowiązek posiadania przez dewelopera mieszkaniowego rachunku powierniczego w celu gromadzenia środków nabywcy na realizację przedsięwzięcia deweloperskiego wynika z Ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, która obowiązuje od  29 kwietnia 2012 r.

 • Rachunek przeznaczony jest dla dewelopera – przedsiębiorcy – w rozumieniu ustawy
  z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na podstawie umowy deweloperskiej zobowiązuje się do ustanowienia prawa własności lokalu mieszkalnego lub nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego oraz przeniesienia tego prawa na nabywcę
 • Rachunek zapewnia nabywcom ochronę wpłat dokonywanych na cele określone
  w umowie deweloperskiej
 • Zawarcie umowy deweloperskiej, w formie aktu notarialnego, skutkuje wyłączeniem środków znajdujących się na rachunku:
  • z postępowania egzekucyjnego skierowanego przeciwko deweloperowi;
  • z masy upadłościowej ‑ w razie ogłoszenia upadłości dewelopera, środki zgromadzone na rachunku stanowią osobną masę upadłości służącą zaspokojeniu w pierwszej kolejności nabywców lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, objętych przedsięwzięciem;
  • z masy spadkowej ‑ w przypadku śmierci dewelopera będącego osobą fizyczną;
 • Bank prowadzi ewidencję wpłat i wypłat środków dokonanych przez nabywcę
  na mieszkaniowy rachunek powierniczy.

 

 • Bank oferuje dwa rodzaje mieszkaniowego rachunku powierniczego:
  • zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy
  • otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy