Gwarancje de minimis BGK

wygodne zabezpieczenie spłaty kredytu dla przedsiębiorcy

Sprawdź
szczegóły

Hero scroll down icon

Opis oferty

Kredyty obrotowe oraz inwestycyjne w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni mogą zostać objęte (zabezpieczone) gwarancjami de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego.

 

Czym jest Gwarancja de minimis?

 

Jest to jedna z form pomocy de minimis udzielana w ramach dopuszczalnej pomocy publicznej na zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego (gwarancja do 27 m-cy) lub inwestycyjnego (gwarancja do 99 m-cy) dla mikro-, małego lub średniemu przedsiębiorcy (MŚP).

 

Gwarancja de minimis:

 • nie stanowi dotacji pieniężnej,
 • nie wiąże się bezpośrednio z przekazaniem środków finansowych przedsiębiorcy,
 • nie rodzi żadnych skutków podatkowych.

Maksymalna wartość pomocy de minimis dla jednego przedsiębiorcy:

 • w okresie trzech kolejnych lat podatkowych wartość pomocy de minimis nie może przekroczyć 200 000 EUR, a dla podmiotów z sektora drogowego transportu towarów wartość ta nie może przekroczyć 100 000 EUR.

 

Z uwagi na sytuację zagrożenia epidemicznego w związku z COVID-19, która ma bezpośredni wpływ na kondycję finansową mikro, małych i średnich przedsiębiorców będących Klientami Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni, w dniu 19 marca 2020 r. przyjęte zostały do stosowania, opracowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z Bankami realizującymi umowy portfelowych linii gwarancyjnych następujące udogodnienia:

 • stawka opłaty prowizyjnej od gwarancji PLD-KFG należnej do zapłaty w terminie do 31 grudnia 2020 r. wynosić będzie 0%,
 • w przypadku obejmowania kredytu gwarancją PLD-KFG bądź podwyższania kwoty kredytu objętego gwarancją PLD-KFG w okresie do 31 grudnia 2020 r., kwota jednostkowej gwarancji spłaty kredytu stanowić będzie nie więcej niż 80% kwoty kredytu,
 • w przypadku obejmowania gwarancją PLD-KFG kredytu obrotowego bądź przedłużania kredytu obrotowego objętego gwarancją PLD-KFG w okresie do 31 grudnia 2020 r., gwarancja będzie udzielana na okres nie dłuższy niż 39 miesięcy.

Szczegółowe informacje dot. gwarancji de minimis w ramach portfelowej linii gwarancyjnej PLD-KFG można znaleźć na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego – https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancje-de-minimis/

Warunki i korzyści

gwarancją objęte kredyty obrotowe i inwestycyjne

maksymalna kwota gwarancji wynosi 3.500.000 zł

zakres gwarancji do 60% kwoty kredytu

0,50% prowizji rocznie za udzielenie gwarancji

Informacje dodatkowe

Informacje o Programie

Program gwarancji de minimis jest realizowany w ramach rządowego programu „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego”. Gwarancje de minimis zostały wdrożone w celu poprawy dostępu do finansowania dla firm z sektora MŚP i zapewnienia oferty powszechnie dostępnych gwarancji wspierających rozwój przedsiębiorstw.

Od lipca 2018 r., dzięki wdrożeniu Krajowego Funduszu Gwarancyjnego, program gwarancji de minimis funkcjonuje jako trwały i systemowy instrument wsparcia dla przedsiębiorców z sektora MŚP.

Gwarancja de minimis przeznaczona jest dla przedsiębiorcy, który:

 • jest rezydentem,
 • należy do sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw (według definicji unijnej rozporządzenie Komisji UE nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. załącznik I dot. uznania niektórych rodzajów pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu – Dz.Urz.UEL.2014.187.1 z dnia 26.06.2014 r.)
 • na dzień złożenia Wniosku o gwarancję i udzielania kredytu:
  • nie posiadają wpisu w Bankowym Rejestrze lub bazie BIK, który wykluczałby ich z możliwości udzielenia kredytu przez Bank Kredytujący zgodnie z jego procedurami,
  • nie posiadają zaległości z tytułu podatków wobec Urzędu Skarbowego oraz zaległości z tytułu składek wobec ZUS/KRUS,
  • wobec nich nie jest prowadzona egzekucja w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
  • w okresie 3 miesięcy przed złożeniem wniosku o gwarancję, nie posiadali wypowiedzianej żadnej ekspozycji kredytowej lub ekspozycji kredytowej zaliczonej w Banku Kredytującym do kategorii „zagrożonej”, ani zadłużenia przeterminowanego powyżej 30 dni w kwocie przekraczającej 500 zł,
  • nie są zobowiązany do zwrotu pomocy publicznej,
 • nie posiadają łącznego zaangażowanie z tytułu udzielenia gwarancji de minimis (w tym także gwarancji udzielonych do 30 czerwca 2018 r.) powyżej 3,5 mln zł przy zachowaniu pułapów pomocy de minimis na podstawie przepisów UE

Podstawowe kryteria obowiązujące dla ustalenia sektora MŚP dla firmy

 • mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 10 pracowników, którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln EUR
 • małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników, którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln EUR
 • średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników, którego roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln EUR

Powyższe definicje sektora MŚP dotyczą również powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami (przedsiębiorstwo samodzielne, partnerskie, powiązane).

Korzyści dla przedsiębiorców

 • dostępność do kredytu dla klientów Banku z krótką historią kredytową lub nie posiadających wystarczającego majątku na zabezpieczenie kredytu
 • zapewnienie elastyczności w zakresie dysponowania własnym majątkiem; w części objętej gwarancją de minimis, przedsiębiorca nie musi go zastawiać ani  na rzecz Banku udzielającego kredytu, ani na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego
 • oszczędność czasu – wszystkie formalności załatwiane są bezpośrednio w Banku jednocześnie z uzyskaniem kredytu
 • obniżenie kosztów ustanowienia zabezpieczenia – brak opłaty za rozpatrzenie wniosku o udzielenie gwarancji
 • obniżenie całkowitego kosztu kredytu polegające np. na przyjęciu niższej marży lub prowizji
 • proste dokumentowanie bez obowiązku sprawozdawczego

Wyłączenia celowe

Gwarancją de minimis nie może być objęty kredyt na:

 • spłatę zadłużenia Kredytobiorcy z tytułu jakiegokolwiek kredytu zaciągniętego w Banku Kredytującym
 • spłatę zadłużenia Kredytobiorcy z tytułu kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w innym banku
 • refinansowanie wydatków poniesionych przez Kredytobiorcę przed zawarciem umowy kredytu inwestycyjnego
 • inwestycje kapitałowe
 • zakup instrumentów finansowych
 • zakup wierzytelności
 • zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa
 • na spłatę kredytu lub pożyczki udzielonej na finansowanie inwestycji kapitałowych, zakupu instrumentów finansowych, wierzytelności, zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Gwarancja de minimis BGK drogą MŚP do oferty kredytowej Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni.