Kredyt inwestycyjny

finansowanie długoterminowych planów rozwojowych Twojej firmy

Sprawdź
szczegóły

Hero scroll down icon

Opis oferty

Kredyt przeznaczony jest na finansowanie potrzeb Twojego przedsiębiorstwa związanych z inwestycjami w majątek trwały:

 • finansowanie nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizację, zwiększanie majątku trwałego, tworzenie nowych lub rozwój istniejących zdolności wytwórczych lub usługowych, np.,
  1. zakup oraz budowa, rozbudowa i przebudowa (remont) budynków i budowli służących prowadzonej działalności gospodarczej (np. magazynów, hal produkcyjnych, obiektów hotelarskich i gastronomicznych, itp.),
  2. zakup gruntów,
  3. zakup nowych lub używanych maszyn i urządzeń, samochodów, wyposażenia,
  4. innych wydatków, prowadzących do rozwoju przedsiębiorstwa (np. zakup udziałów, know-how),
 • refinansowanie nakładów inwestycyjnych, o których mowa powyżej, poniesionych w okresie do 6 m-cy przed złożeniem Wniosku o udzielenie kredytu inwestycyjnego,
 • spłata prawidłowo obsługiwanych (niewymagalnych) kredytów inwestycyjnych w innych bankach.

 

Jak uzyskać kredyt inwestycyjny w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni?

 

krok 1 Przyjdź do dowolnego Oddziału Banku.

 

krok 2 Z pomocą naszego Doradcy wypełnij Wniosek o kredyt oraz ustal zakres wymaganych dokumentów (uzależnione od charakteru inwestycji i formy prawnej prowadzonej działalności).

 

krok 3 Przedłóż zebrane dokumenty w Oddziale Banku oraz umów się z Doradcą na podpisanie Umowy.

 

krok 4 Po podpisaniu Umowy o kredyt inwestuj w rozmów swojej firmy.

Warunki i korzyści

atrakcyjne oprocentowanie i niska prowizja

długi okres kredytowania - nawet do 15 lat

wysoka kwota kredytu - nawet do 90% wartości inwestycji

szybka decyzja kredytowa, elastyczne warunki finansowania

Informacje dodatkowe

kwota kredytu inwestycyjnego

maksymalna kwota kredytu inwestycyjnego wynosi 1.400.000,00 zł (w uzasadnionych przypadkach uzależnionych o skali i charakteru inwestycji może być wyższa), wyznaczana w oparciu o:

 • aktualną i prognozowaną sytuację ekonomiczno-finansową wnioskodawcy,
 • ocenę zdolności kredytowej,
 • proponowane zabezpieczenie,
 • celowość/efektywność przedsięwzięcia,
 • poziom ryzyka kredytowego

okres kredytowania i karencji

 • maksymalny okres kredytowania wynosi 15 lat (z możliwością jego wydłużenia nawet do 20 lat – w zależności od charakteru i skali inwestycji),
 • okres kredytowania dostosowany do specyfiki przedmiotu kredytowania (zakup maszyn i urządzeń, zakup samochodu, budowa),
 • karencja w spłacie kapitału uzależniona od specyfiki przedmiotu kredytowania – nawet do 18 m-cy

udział własny Kredytobiorcy

zaleca się, by stanowił minimum 20% nakładów inwestycyjnych

 • w uzasadnionych przypadkach Bank może to wymaganie ograniczyć lub całkowicie od niego odstąpić,
 • jeżeli nie jest to sprzeczne z zapisami Rekomendacji S Komisji Nadzoru Finansowego (kredyty na finansowanie nieruchomości i/lub zabezpieczone hipoteką)

rozliczenie kredytu

w zależności od charakteru inwestycji, jej rozliczenie następuje poprzez:

 • udokumentowanie poniesionych wydatków zgodnych z celem kredytowania fakturami/rachunkami (poziom rozliczenia wskazywany w umowie kredytowej),
 • udokumentowanie wydatków zgodnych z celem kredytowania poprzez inspekcję pracownika Banku

oprocentowanie kredytu, opłaty i prowizje

 • brak prowizji wstępnej,
 • brak prowizji za gotowość kredytową,
 • brak opłat za wcześniejszą częściową lub całkowitą spłatę kredytu,
 • prowizja przygotowawcza uzależniona od kwoty kredytu i długości okresu kredytowania,
 • oprocentowanie kredytu zmienne oparte o stawkę bazową WIBOR 3M powiększoną o stałą marżę Banku, która jest wynikiem przeprowadzonej przez Bank oceny zdolności kredytowej oraz inwestycji, a także sposobu zabezpieczenia spłaty kredytu

stawka bazowa WIBOR 3M ustalana jest jako średnia arytmetyczna 5 ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek

proste zasady, przejrzyste procedury – bez żadnych dodatkowych, ukrytych kosztów udzielenia kredytu

Nie obawiaj się trudnych procedur – maksymalnie je dla Ciebie uprościliśmy; niezbędne dokumenty pomoże Tobie uzupełnić nasz Doradca.