Alert informacyjny

Pamiętaj! Kiedy ktoś prosi Cię o kod BLIK, zawsze działaj ostrożnie i potwierdź tożsamość osoby, zanim podasz jej jakiekolwiek informacje. Jeśli podejrzewasz, że jesteś ofiarą oszustwa, natychmiast zadzwoń na Infolinię SGB czynną 24/7: 800 88 88 88

Gwarancje bankowe

w celu poprawy wizerunku oraz płynności Twojej firmy

Sprawdź
szczegóły

Hero scroll down icon

Opis oferty

Gwarancje bankowe w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni to wygodne instrumenty wsparcia rozwoju Twojej firmy oraz utrzymania dobrych relacji z kontrahentami. Podstawowe rodzaje gwarancji to:

 • zabezpieczenie wadium przetargowego,
 • zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz rękojmi za wady,
 • spłaty kredytu.

 

 

Jak uzyskać gwarancję bankową w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni?

 

krok 1 Przyjdź do dowolnego Oddziału Banku.

 

krok 2 Z pomocą naszego Doradcy wypełnij Zlecenie udzielenia gwarancji oraz ustal zakres wymaganych dokumentów (uzależnione od przedmiotu gwarancji i formy prawnej prowadzonej działalności).

 

krok 3 Przedłóż zebrane dokumenty w Oddziale Banku oraz umów się z Doradcą na podpisanie Umowy.

 

krok 4 Po podpisaniu Umowy o kredyt inwestuj w rozmów swojej firmy.

Warunki i korzyści

bezpieczeństwo transakcji dla Beneficjenta

większa wiarygodność w oczach kontrahenta

wzrost płynności finansowej podmiotów

warunki gwarancji ustalane indywidualnie z Bankiem

Informacje dodatkowe

Co to jest gwarancja bankowa?

jest to samodzielne zobowiązanie Banku do zapłaty beneficjentowi gwarancji (podmiotowi uprawnionemu) kwoty wskazanej w gwarancji (sumy gwarancyjnej) w przypadku, gdy zleceniodawca gwarancji, na którego zlecenie gwarancja została wystawiona, nie wywiąże się ze swojego zobowiązania

Realizacja gwarancji następuje:

 • bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie beneficjenta,
 • wyłącznie w formie pieniężnej – na wskazany przez beneficjenta w żądaniu rachunek bankowy,
 • warunkiem realizacji jest dostarczenie przez beneficjenta żądania do oddziału prowadzącego rachunek bieżący zleceniodawcy w terminie ważności gwarancji,
 • z dniem realizacji gwarancji (zapłata sumy gwarancyjnej) Bank nalicza odsetki od zapłaconych kwot w wysokości, jak od należności przeterminowanych

Przyczyny wygaśnięcia gwarancji:

 • upływ terminu ważności gwarancji – jeżeli nie wpłynęło żądanie beneficjenta,
 • gdy zapłacone przez Bank kwoty z tytułu realizacji gwarancji osiągną kwotę gwarancji,
 • w sytuacji odesłania przez beneficjenta oryginału gwarancji,
 • w sytuacji potwierdzenia przez beneficjenta wygaśnięcia gwarancji,
 • beneficjent może zwolnić część/całość gwarancji przed upływem terminu  ważności w trybie przekazania pisemnego oświadczenia o rezygnacji z części/całości roszczeń z tytułu wystawionej gwarancji

Nie obawiaj się trudnych procedur – maksymalnie je dla Ciebie uprościliśmy; niezbędne dokumenty pomoże Tobie uzupełnić nasz Doradca.