Kredyt inwestycyjny Agro

finansowanie długoterminowych planów rozwojowych Twojego gospodarstwa

Sprawdź
szczegóły

Hero scroll down icon

Opis oferty

Kredyt przeznaczony jest na finansowanie potrzeb Twojego gospodarstwa rolnego związanych z inwestycjami w majątek trwały:

 • zakup majątku trwałego, służącego produkcji rolnej, w tym: zakup gruntów rolnych, maszyn, urządzeń, pojazdów, samochodu dostawczego, stada podstawowego zwierząt, nasadzeń wieloletnich, zakup i budowa (przebudowa, rozbudowa, modernizacja) budynków gospodarskich,
 • możliwość wykorzystania do 20% wartości kredytu na zakup środków obrotowych do produkcji rolnej,
 • refinansowanie nakładów inwestycyjnych, o których mowa powyżej, poniesionych w okresie do 6 m-cy przed złożeniem Wniosku o udzielenie kredytu inwestycyjnego Agro,
 • spłata prawidłowo obsługiwanych (niewymagalnych) kredytów inwestycyjnych przeznaczonych na nakłady, o których mowa powyżej.

 

Dodatkowe atuty kredytu inwestycyjnego Agro:

 1. spłata kredytu dostosowana do indywidualnych potrzeb Kredytobiorcy (raty kapitałowe miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne lub inne),
 2. możliwość zlecenia automatycznej spłaty kredytu z rachunku bieżącego w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni (bez dodatkowych opłat).

 

Jak uzyskać kredyt inwestycyjny Agro w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni?

 

krok 1 Przyjdź do dowolnego Oddziału Banku.

 

krok 2 Z pomocą naszego Doradcy wypełnij Wniosek o kredyt oraz ustal zakres wymaganych dokumentów (uzależnione od charakteru inwestycji i przedmiotu prowadzonej działalności).

 

krok 3 Przedłóż zebrane dokumenty w Oddziale Banku oraz umów się z Doradcą na podpisanie Umowy.

 

krok 4 Po podpisaniu Umowy o kredyt inwestuj w ROZWÓJ swojego gospodarstwa rolnego.

Warunki i korzyści

atrakcyjne oprocentowanie i niska prowizja

długi okres kredytowania - nawet do 15 lat

wysoka kwota kredytu - nawet do 90% wartości inwestycji

szybka decyzja kredytowa, elastyczne warunki finansowania

Informacje dodatkowe

kwota kredytu inwestycyjnego Agro

maksymalna kwota kredytu inwestycyjnego Agro wynosi 1.400.000,00 zł (w uzasadnionych przypadkach uzależnionych o skali i charakteru inwestycji może być wyższa), wyznaczana w oparciu o:

 • aktualną i prognozowaną sytuację ekonomiczno-finansową wnioskodawcy,
 • ocenę zdolności kredytowej,
 • proponowane zabezpieczenie,
 • celowość/efektywność przedsięwzięcia,
 • poziom ryzyka kredytowego

okres kredytowania i karencji

 • maksymalny okres kredytowania wynosi 15 lat,
 • okres kredytowania dostosowany do specyfiki przedmiotu kredytowania (zakup maszyn i urządzeń, zakup gruntów rolnych, budowa budynków inwentarskich  lub magazynowych),
 • karencja w spłacie kapitału uzależniona od specyfiki przedmiotu kredytowania – nawet do 18 m-cy (ustalana jest na czas niezbędny do zakończenia finansowanej inwestycji)

udział własny Kredytobiorcy

 • 10% wartości inwestycji, w przypadku finansowania zakupu gruntów rolnych,
 • 15% wartości inwestycji, w przypadku finansowania majątku trwałego innego niż wymieniony powyżej,

jeżeli nie jest to sprzeczne z zapisami Rekomendacji S Komisji Nadzoru Finansowego;

przy wykorzystaniu konstrukcji 80/20 udział własny wyliczany jest w odniesieniu do części inwestycyjnej kredytu

rozliczenie kredytu

w zależności od charakteru inwestycji, jej rozliczenie następuje poprzez:

 • udokumentowanie poniesionych wydatków zgodnych z celem kredytowania fakturami/rachunkami (poziom rozliczenia wskazywany w umowie kredytowej),
 • udokumentowanie wydatków zgodnych z celem kredytowania poprzez inspekcję pracownika Banku

oprocentowanie kredytu, opłaty i prowizje

 • brak prowizji wstępnej,
 • brak prowizji za gotowość kredytową,
 • brak opłat za wcześniejszą częściową lub całkowitą spłatę kredytu,
 • prowizja przygotowawcza uzależniona od kwoty kredytu i długości okresu kredytowania,
 • oprocentowanie kredytu zmienne oparte o stawkę bazową WIBOR 3M powiększoną o stałą marżę Banku, która jest wynikiem przeprowadzonej przez Bank oceny zdolności kredytowej gospodarstwa rolnego oraz inwestycji, a także sposobu zabezpieczenia spłaty kredytu

stawka bazowa WIBOR 3M ustalana jest jako średnia arytmetyczna 5 ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek

proste zasady, przejrzyste procedury – bez żadnych dodatkowych, ukrytych kosztów udzielenia kredytu

Nie obawiaj się trudnych procedur – maksymalnie je dla Ciebie uprościliśmy; niezbędne dokumenty pomoże Tobie uzupełnić nasz Doradca.