Alert informacyjny

Pamiętaj! Kiedy ktoś prosi Cię o kod BLIK, zawsze działaj ostrożnie i potwierdź tożsamość osoby, zanim podasz jej jakiekolwiek informacje. Jeśli podejrzewasz, że jesteś ofiarą oszustwa, natychmiast zadzwoń na Infolinię SGB czynną 24/7: 800 88 88 88

Kredyt inwestycyjny Agro

finansowanie długoterminowych planów rozwojowych Twojego gospodarstwa

Sprawdź
szczegóły

Hero scroll down icon

Opis oferty

Kredyt przeznaczony jest na finansowanie potrzeb Twojego gospodarstwa rolnego związanych z inwestycjami w majątek trwały:

 • zakup majątku trwałego, służącego produkcji rolnej, w tym: zakup gruntów rolnych, maszyn, urządzeń, pojazdów, samochodu dostawczego, stada podstawowego zwierząt, nasadzeń wieloletnich, zakup i budowa (przebudowa, rozbudowa, modernizacja) budynków gospodarskich,
 • możliwość wykorzystania do 20% wartości kredytu na zakup środków obrotowych do produkcji rolnej,
 • refinansowanie nakładów inwestycyjnych, o których mowa powyżej, poniesionych w okresie do 6 m-cy przed złożeniem Wniosku o udzielenie kredytu inwestycyjnego Agro,
 • spłata prawidłowo obsługiwanych (niewymagalnych) kredytów inwestycyjnych przeznaczonych na nakłady, o których mowa powyżej.

 

Dodatkowe atuty kredytu inwestycyjnego Agro:

 1. spłata kredytu dostosowana do indywidualnych potrzeb Kredytobiorcy (raty kapitałowe miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne lub inne),
 2. możliwość zlecenia automatycznej spłaty kredytu z rachunku bieżącego w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni (bez dodatkowych opłat).

 

Jak uzyskać kredyt inwestycyjny Agro w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni?

 

krok 1 Przyjdź do dowolnego Oddziału Banku.

 

krok 2 Z pomocą naszego Doradcy wypełnij Wniosek o kredyt oraz ustal zakres wymaganych dokumentów (uzależnione od charakteru inwestycji i przedmiotu prowadzonej działalności).

 

krok 3 Przedłóż zebrane dokumenty w Oddziale Banku oraz umów się z Doradcą na podpisanie Umowy.

 

krok 4 Po podpisaniu Umowy o kredyt inwestuj w ROZWÓJ swojego gospodarstwa rolnego.

Warunki i korzyści

atrakcyjne oprocentowanie i niska prowizja

długi okres kredytowania - nawet do 15 lat

wysoka kwota kredytu - nawet do 90% wartości inwestycji

szybka decyzja kredytowa, elastyczne warunki finansowania

Informacje dodatkowe

kwota kredytu inwestycyjnego Agro

maksymalna kwota kredytu inwestycyjnego Agro wynosi 1.400.000,00 zł (w uzasadnionych przypadkach uzależnionych o skali i charakteru inwestycji może być wyższa), wyznaczana w oparciu o:

 • aktualną i prognozowaną sytuację ekonomiczno-finansową wnioskodawcy,
 • ocenę zdolności kredytowej,
 • proponowane zabezpieczenie,
 • celowość/efektywność przedsięwzięcia,
 • poziom ryzyka kredytowego

okres kredytowania i karencji

 • maksymalny okres kredytowania wynosi 15 lat,
 • okres kredytowania dostosowany do specyfiki przedmiotu kredytowania (zakup maszyn i urządzeń, zakup gruntów rolnych, budowa budynków inwentarskich  lub magazynowych),
 • karencja w spłacie kapitału uzależniona od specyfiki przedmiotu kredytowania – nawet do 18 m-cy (ustalana jest na czas niezbędny do zakończenia finansowanej inwestycji)

udział własny Kredytobiorcy

 • 10% wartości inwestycji, w przypadku finansowania zakupu gruntów rolnych,
 • 15% wartości inwestycji, w przypadku finansowania majątku trwałego innego niż wymieniony powyżej,

jeżeli nie jest to sprzeczne z zapisami Rekomendacji S Komisji Nadzoru Finansowego;

przy wykorzystaniu konstrukcji 80/20 udział własny wyliczany jest w odniesieniu do części inwestycyjnej kredytu

rozliczenie kredytu

w zależności od charakteru inwestycji, jej rozliczenie następuje poprzez:

 • udokumentowanie poniesionych wydatków zgodnych z celem kredytowania fakturami/rachunkami (poziom rozliczenia wskazywany w umowie kredytowej),
 • udokumentowanie wydatków zgodnych z celem kredytowania poprzez inspekcję pracownika Banku

oprocentowanie kredytu, opłaty i prowizje

 • brak prowizji wstępnej,
 • brak prowizji za gotowość kredytową,
 • brak opłat za wcześniejszą częściową lub całkowitą spłatę kredytu,
 • prowizja przygotowawcza uzależniona od kwoty kredytu i długości okresu kredytowania,
 • oprocentowanie kredytu zmienne oparte o stawkę bazową WIBOR 3M powiększoną o stałą marżę Banku, która jest wynikiem przeprowadzonej przez Bank oceny zdolności kredytowej gospodarstwa rolnego oraz inwestycji, a także sposobu zabezpieczenia spłaty kredytu

stawka bazowa WIBOR 3M ustalana jest jako średnia arytmetyczna 5 ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek

proste zasady, przejrzyste procedury – bez żadnych dodatkowych, ukrytych kosztów udzielenia kredytu

Nie obawiaj się trudnych procedur – maksymalnie je dla Ciebie uprościliśmy; niezbędne dokumenty pomoże Tobie uzupełnić nasz Doradca.