ZAWIESZENIE spłaty rat kredytów

wsparcie Kredytobiorców w związku z COVID-19

Sprawdź
szczegóły

Hero scroll down icon

Informacja dla Klientów Banku ws. przesunięcia spłaty rat kredytu

W związku z mogącymi się pojawić trudnościami w regulowania rat z powodu skutków pandemii koronawirusa SARS-Cov-2, Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni umożliwia od dnia 23 marca 2020 r. zawieszenie spłaty rat kredytów konsumenckich i hipotecznych dla Klientów indywidualnych oraz kredytów dla Klientów instytucjonalnych:

 

krok 1 ⇒ Zapoznaj się z warunkami „zawieszenia” spłat znajdującymi się poniżej

 

krok 2 ⇒ Złóż Wniosek wysyłając skan na adres wrzesnia@pbswrzesnia.com.pl, składając osobiście w placówce Banku bądź poprzez kanały zdalne: Formularz kontaktowy, komunikat w bankowości internetowej lub telefonicznie

 

krok 3 ⇒ Doradca Banku potwierdzi z Tobą warunki zawieszenia spłat

 

krok 4 ⇒ Nowy harmonogram spłat zostanie Tobie przekazany niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 60 dni od dnia ustania zagrożenia epidemicznego

 

Warunki, jakie musi spełniać Kredytobiorca ubiegający się o „zawieszenie spłat”:

 • jest stroną jednej lub więcej umów o kredyt w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni,
 • nie posiada przeterminowanych zobowiązań wobec Banku, które w ocenie Banku zagrażają długoterminowej zdolności dokonywania spłat (za wyjątkiem powstania zaległości po 20.03.2020 r. i których termin zaległości nie przekracza 14 dni),
 • w związku z pandemią koronawirusa SARS-Cov-2 znalazł się w trudnej sytuacji finansowej, uniemożliwiającej tymczasowo wykonywanie zobowiązań kredytowych wobec Banku.

 

Wniosek Klienta w trybie wskazanym w tzw. „Procedurze COVID”:

 • winien zostać złożony przez Klienta nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem płatności raty, która podlegać będzie zwieszeniu,
 • rozpatrywany jest przez Bank niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych,
 • może zostać złożony tylko raz w odniesieniu do danego zobowiązania kredytowego.

W związku z przyjęciem i rozpatrzeniem Wniosku Klienta Bank nie pobiera żadnych opłat i prowizji.

Informacje dodatkowe

Warunki zawieszenia rat KAPITAŁOWYCH

 • zmiana (modyfikacja) harmonogramu spłat odbywa się przy zachowaniu ostatecznego terminu spłaty kredytu (następuje przeliczenie i wygenerowanie nowego harmonogramu spłat),
 • zawieszeniu spłat może podlegać do 6 kolejnych miesięcznych rat kapitałowych (lub równoważnych płatności w okresie kolejnych 6 miesięcy) i ich rozłożeniu na okres pozostały do spłaty (w uzasadnionych przypadkach doliczeniu do ostatniej raty kredytu),
 • płatność odsetek odbywa się zgodnie z dotychczasowym harmonogramem,
 • zawieszenie spłat kapitału może dotyczyć rat przypadających do spłaty zgodnie z pierwotnym harmonogramem nie później niż do dnia 30.09.2020 r.

Warunki zawieszenia rat KAPITAŁOWYCH i ODSETEK

 • zmiana (modyfikacja) harmonogramu spłat odbywa się przy zachowaniu ostatecznego terminu spłaty kredytu (następuje przeliczenie i wygenerowanie nowego harmonogramu spłat),
 • zawieszeniu spłat może podlegać:
  • do 3 kolejnych miesięcznych rat kapitałowych (lub równoważnych płatności w okresie kolejnych 3 miesięcy) i ich rozłożeniu na okres pozostały do spłaty (lub doliczeniu do ostatniej raty kredytu),
  • z jednoczesnym zawieszeniem płatności odsetek obejmującym nie więcej niż 2 kolejne miesięczne okresy płatności odsetek i ich spłatę w całości w kolejnym („trzecim”) miesiącu (dotyczy płatności miesięcznych zgodnie z harmonogramem spłat),
 • zawieszenie spłat kapitału i/lub odsetek może dotyczyć rat przypadających do spłaty zgodnie z pierwotnym harmonogramem nie później niż do dnia 30.09.2020 r.

Dokumentacja składana przez Klienta

klienci indywidualni:

 • WNIOSEK o zawarcie Aneksu dot. zawieszenia spłat zobowiązań kredytowych w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego,

klienci instytucjonalni:

 • WNIOSEK o zawarcie Aneksu dot. zawieszenia spłat zobowiązań kredytowych w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego,

Złożenie Wniosku jest jednoznaczne z decyzją Banku, a podpisany obustronnie dokument pełni rolę aneksu zmieniającego warunki Umowy kredytowej.

TRYB składania Wniosków o "zawieszenie spłat"

 • skan Wniosku Klienta należy wysłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: wrzesnia@pbswrzesnia.com.pl lub złożyć osobiście w dowolnej placówce Banku,

w przypadku braku możliwości złożenia Wniosku Klienta w trybie wskazanym powyżej, może on zostać złożony:

  1. poprzez komunikat w Internet Bankingu lub
  2. poprzez Formularz kontaktowy na stronie internetowej Banku lub
  3. telefonicznie,

– na podstawie uzyskanych od Klienta danych szczegółowych, Wniosek wypełniony zostanie wówczas przez pracownika Banku, pod warunkiem wskazania wymaganych przez formularz Wniosku informacji oraz możliwości dokonania prawidłowej identyfikacji Klienta

Treść Wniosku Klienta - Internet Banking lub Formularz kontaktowy

Tytuł wiadomości: zawieszenie spłat

Treść wiadomości: W związku z epidemią koronawirusa SARS-Cov-2 (obniżenie wysokości uzyskiwanych dochodów), zwracam się z prośbą o zawieszenie rat kapitałowych za okres ………………………….
Dotyczy: Umowa o kredyt ………………. nr ……………. z dnia ………….. r.
Kredytobiorca: …………………….
tel. ………………………………
email: …………………………….

Akceptacja warunków "zawieszenia spłat"

 • w związku ze złożonym Wnioskiem Klienta, Bank analizuje posiadaną dokumentację oraz kontaktuje się z Klientem (kanałami komunikacji wskazanymi przez Klienta) w celu omówienia dostępnych warunków zmiany zasad spłaty zobowiązania kredytowego, o których mowa powyżej i ustala (potwierdza) z Klientem, z której opcji Klient chce skorzystać
 • pracownik Banku przesyła skan uzupełnionego Wniosku Klienta drogą e-mail (lub Klient odbiera osobiście) w celu akceptacji warunków przez Kredytobiorcę i Poręczyciela (jeśli dotyczy; akceptacja następuje również drogą e-mail – krótka informacja w treści e-maila)

opcjonalnie informacja w zakresie nowego harmonogramu i jego akceptacja przez Kredytobiorcę może zostać przeprowadzona poprzez dostępne funkcjonalności Internet Bankingu Klienta lub usankcjonowana pisemnie w terminie 60 dni od dnia ustania zagrożenia epidemicznego

Złożenie Wniosku jest jednoznaczne z decyzją Banku, a podpisany obustronnie dokument pełni rolę aneksu zmieniającego warunki Umowy kredytowej.

W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny bądź drogą e-mail - wszelkich wyjaśnień udzielą Państwu Doradcy Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni.