ZAWIESZENIE RAT

wsparcie Kredytobiorców w związku z COVID-19

Sprawdź
szczegóły

Hero scroll down icon

Informacja dla Klientów Banku ws. przesunięcia spłaty rat kredytu

W związku z mogącymi się pojawić trudnościami w regulowania rat z powodu pandemii koronawirusa SARS-Cov-2, Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni umożliwia od dnia 23 marca 2020 r. zawieszenie spłaty rat kredytów konsumenckich i hipotecznych dla Klientów indywidualnych oraz kredytów dla Klientów instytucjonalnych:

 

krok 1 ⇒ Zapoznaj się z warunkami „zawieszenia” spłat znajdującymi się poniżej

 

krok 2 ⇒ Złóż Wniosek wysyłając skan na adres wrzesnia@pbswrzesnia.com.pl, składając osobiście w placówce Banku bądź poprzez kanały zdalne: Formularz kontaktowy, komunikat w bankowości internetowej lub telefonicznie

 

krok 3 ⇒ Doradca Banku potwierdzi z Tobą warunki zawieszenia spłat

 

krok 4 ⇒ Nowy harmonogram spłat zostanie Tobie przekazany niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 60 dni od dnia ustania epidemii

 

Warunki, jakie musi spełniać Kredytobiorca ubiegający się o „zawieszenie spłat”:

 • jest stroną jednej lub więcej umów o kredyt w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni zawartej przed dniem 13.03.2020 r.,
 • na dzień 29 lutego 2020 r. lub na dzień złożenia wniosku przez Klienta opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek nie przekracza 30 dni,
 • posiada zdolność kredytową na 31.12.2019 r. w oparciu o dokonaną w procesie monitoringu ocenę sytuacji finansowej na 31.12.2019 r. (dot. Klienta instytucjonalnego),
 • w związku z pandemią koronawirusa SARS-Cov-2 znalazł się w trudnej sytuacji finansowej, uniemożliwiającej tymczasowo wykonywanie zobowiązań kredytowych wobec Banku.

 

Wniosek Klienta w trybie wskazanym w tzw. „Procedurze COVID”:

 • winien zostać złożony przez Klienta nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem płatności raty, która podlegać będzie zwieszeniu,
 • rozpatrywany jest przez Bank niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych.

W związku z przyjęciem i rozpatrzeniem Wniosku Klienta Bank nie pobiera żadnych opłat i prowizji.

 

Konsumencie, zanim zdecydujesz się odroczyć spłatę rat

 

Przeczytaj dokładnie aneks – masz prawo zapoznać się z jego treścią przed akceptacją.

 

Zapoznaj się z harmonogramem spłaty kredytu i wysokością rat przewidzianych po ustaniu wakacji kredytowych.

 

Przemyśl, czy to rozwiązanie jest dla Ciebie korzystne.

 

Masz 14 dni na odstąpienie od zawartego aneksu dotyczące umowy kredytowej. Nie musisz robić tego osobiście w placówce. Napisz oświadczenie o odstąpieniu od umowy i wyślij je do Banku.

Warunki i korzyści

okres zawieszenia spłat do 6 m-cy

brak prowizji i opłat za zmianę warunków umowy

zdalna obsługa dokumentacji - uproszczona procedura

poprawa płynności bieżącej

Informacje dodatkowe

Warunki zawieszenia SPŁAT

 • maksymalny okres zawieszenia spłat wynosi 6 kolejnych miesięcznych rat (lub równoważnych płatności w okresie kolejnych 6 miesięcy), licząc od dnia złożenia Wniosku Klienta,
 • zmiana (modyfikacja) harmonogramu spłat może polegać na (opcje do wyboru przez Klienta) – następuje przeliczenie i wygenerowanie nowego harmonogramu spłat:

dla Klienta indywidualnego:

 • odroczenie spłat rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych w trybie uproszczonym, zgodnie ze złożonym przez Klienta wnioskiem, w którym wskazuje też okres odroczenia – maksymalnie 6 miesięcy, niezależnie od liczby złożonych wniosków przez danego Klienta,

dla Klienta biznesowego:

 • odroczenie spłat rat kapitałowych, zgodnie z wnioskiem Klienta, na wskazany przez niego okres, wynoszący maksymalnie 6 miesięcy, niezależnie od liczby złożonych wniosków przez danego Klienta

Spłata odroczonych płatności może następować poprzez:

 • wydłużenie okresu spłaty rat o okres równy okresowi odroczenia
 • zwiększenie wysokości ostatniej raty (pierwotnie ustalony okres spłaty zobowiązania kredytowego pozostaje bez zmiany)
 • rozłożenie spłaty odroczonych rat w dotychczasowym okresie trwania Umowy kredytowej
 • przesunięciu ostatecznego terminu spłaty zobowiązania kredytowego na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy
 • inny sposób możliwy do realizacji zgodnie z wymaganiami systemowymi i ustalony z Klientem

Dokumentacja składana przez Klienta

klienci indywidualni:

 • WNIOSEK o zawarcie Aneksu dot. zawieszenia spłat zobowiązań kredytowych w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego,

klienci instytucjonalni:

 • WNIOSEK o zawarcie Aneksu dot. zawieszenia spłat zobowiązań kredytowych w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego,
 • dane ekonomiczno-finansowe za ostatni zamknięty kwartał kalendarzowy

Złożenie Wniosku jest jednoznaczne z decyzją Banku, a podpisany obustronnie dokument pełni rolę aneksu zmieniającego warunki Umowy kredytowej.

TRYB składania Wniosków o "zawieszenie spłat"

 • skan Wniosku Klienta należy wysłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: wrzesnia@pbswrzesnia.com.pl lub złożyć osobiście w dowolnej placówce Banku,

w przypadku braku możliwości złożenia Wniosku Klienta w trybie wskazanym powyżej, może on zostać złożony:

  1. poprzez komunikat w Internet Bankingu lub
  2. poprzez Formularz kontaktowy na stronie internetowej Banku lub
  3. telefonicznie,

– na podstawie uzyskanych od Klienta danych szczegółowych, Wniosek wypełniony zostanie wówczas przez pracownika Banku, pod warunkiem wskazania wymaganych przez formularz Wniosku informacji oraz możliwości dokonania prawidłowej identyfikacji Klienta

Treść Wniosku Klienta - Internet Banking lub Formularz kontaktowy

Tytuł wiadomości: zawieszenie spłat

Treść wiadomości: W związku z epidemią koronawirusa SARS-Cov-2 (obniżenie wysokości uzyskiwanych dochodów), zwracam się z prośbą o zawieszenie rat kapitałowych za okres ………………………….
Dotyczy: Umowa o kredyt ………………. nr ……………. z dnia ………….. r.
Kredytobiorca: …………………….
tel. ………………………………
email: …………………………….

Akceptacja warunków "zawieszenia spłat"

 • w związku ze złożonym Wnioskiem Klienta, Bank analizuje posiadaną dokumentację oraz kontaktuje się z Klientem (kanałami komunikacji wskazanymi przez Klienta) w celu omówienia dostępnych warunków zmiany zasad spłaty zobowiązania kredytowego, o których mowa powyżej i ustala (potwierdza) z Klientem, z której opcji Klient chce skorzystać
 • pracownik Banku przesyła skan uzupełnionego Wniosku Klienta drogą e-mail (lub Klient odbiera osobiście) w celu akceptacji warunków przez Kredytobiorcę i Poręczyciela (jeśli dotyczy; akceptacja następuje również drogą e-mail – krótka informacja w treści e-maila)

opcjonalnie informacja w zakresie nowego harmonogramu i jego akceptacja przez Kredytobiorcę może zostać przeprowadzona poprzez dostępne funkcjonalności Internet Bankingu Klienta lub usankcjonowana pisemnie w terminie 60 dni od dnia ustania zagrożenia epidemicznego

Złożenie Wniosku jest jednoznaczne z decyzją Banku, a podpisany obustronnie dokument pełni rolę aneksu zmieniającego warunki Umowy kredytowej.

W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny bądź drogą e-mail - wszelkich wyjaśnień udzielą Państwu Doradcy Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni.