ZAWIESZENIE RAT

wsparcie Kredytobiorców w związku z COVID-19

Sprawdź
szczegóły

Hero scroll down icon

Informacja dla Klientów Banku ws. przesunięcia spłaty rat kredytu

W związku z mogącymi się pojawić trudnościami w regulowania rat z powodu pandemii koronawirusa SARS-Cov-2, Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni umożliwia do dnia 30 września 2020 r. zawieszenie spłaty rat kredytów konsumenckich i hipotecznych dla Klientów indywidualnych oraz kredytów dla Klientów instytucjonalnych:

 

krok 1 ⇒ Zapoznaj się z warunkami „zawieszenia” spłat znajdującymi się poniżej

 

krok 2 ⇒ Złóż Wniosek wysyłając skan na adres wrzesnia@pbswrzesnia.com.pl, składając osobiście w placówce Banku bądź poprzez kanały zdalne: Formularz kontaktowy, komunikat w bankowości internetowej lub telefonicznie

 

krok 3 ⇒ Doradca Banku potwierdzi z Tobą warunki zawieszenia spłat

 

krok 4 ⇒ Nowy harmonogram spłat zostanie Tobie przekazany niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 60 dni od dnia ustania epidemii

 

Warunki, jakie musi spełniać Kredytobiorca ubiegający się o „zawieszenie spłat”:

 • jest stroną jednej lub więcej umów o kredyt w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni zawartej przed dniem 13.03.2020 r.,
 • na dzień 29 lutego 2020 r. lub na dzień złożenia wniosku przez Klienta opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek nie przekracza 30 dni,
 • posiada zdolność kredytową na 31.12.2019 r. w oparciu o dokonaną w procesie monitoringu ocenę sytuacji finansowej na 31.12.2019 r. (dot. Klienta instytucjonalnego),
 • w związku z pandemią koronawirusa SARS-Cov-2 znalazł się w trudnej sytuacji finansowej, uniemożliwiającej tymczasowo wykonywanie zobowiązań kredytowych wobec Banku.

W związku z przyjęciem i rozpatrzeniem Wniosku Klienta Bank nie pobiera żadnych opłat i prowizji.

 

Ustawowe zawieszenie wykonania umowy kredytu

Dla Klienta Indywidualnego

Rozwiązanie zawieszenia wykonania umowy kredytu w ramach Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. 2020 r. poz. 1086) – Tarcza antykryzysowa 4.0, jest skierowane do Klientów Indywidualnych, którzy po 13 marca 2020 r. utracili pracę lub inne główne źródło dochodu.

 

Zasady realizacji:

 • Warunek utraty źródła dochodu będzie spełniony w przypadku utraty pracy lub innego głównego źródła dochodu przez jednego z Kredytobiorców. Oświadczenie o utracie źródła dochodu składa Kredytobiorca, którego sytuacja dotyczy.
 • Zawieszenie wykonania umowy może zostać zrealizowane na pisemny wniosek Kredytobiorcy przy czym wniosek o zawieszenie wykonania umowy musi zostać podpisany przez wszystkich Kredytobiorców.
 • Wniosek o zawieszenie wykonania umowy musi zawierać oświadczenie kredytobiorcy o utracie źródła dochodu z klauzulą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 • Zawieszenie wykonania umowy dotyczy umów zawartych przed 13 marca 2020 r., dla których zakończenie okresu kredytowania przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty, czyli po 13 września 2020 r .
 • Bank realizuje zawieszenie wykonania umowy kredytu z dniem doręczenia Bankowi prawidłowego (kompletny, podpisany) wniosku o zawieszenie wykonania umowy kredytu na okres wskazany przez Kredytobiorcę we wniosku, nie dłuższy niż 3 miesiące.
 • Bank realizuje sprawy zawarte we wniosku, które spełniają warunki ustawowe.
 • Maksymalny okres zawieszenia wykonania umowy wynosi 3 miesiące.
 • Za realizację wniosku Bank nie pobiera żadnych opłat i prowizji a skorzystanie z zawieszenia wykonania umowy nie wymaga podpisania aneksu do umowy.
 • W okresie zawieszenia wykonania umowy Bank nie nalicza opłat ani odsetek od udzielonego kredytu oraz nie pobiera płatności z tyt. rat kapitałowo-odsetkowych, z wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z zawieszaną umową kredytu.

Zawieszeniem wykonania umowy mogą zostać objęte:

 • umowy o kredyt konsumencki – kredyt gotówkowy, karta kredytowa, limit w rachunku płatniczym, albo
 • umowy o kredyt hipoteczny – kredyt mieszkaniowy, pożyczka hipoteczna, kredyt konsolidacyjny, pozostałe zabezpieczone hipotecznie albo
 • umowy o kredyt w rozumieniu art. 69 Prawo bankowe – jeżeli Kredytobiorcą jest konsument w rozumieniu art. 221 ustawy Kodeks cywilny.

Posiadając kilka kredytów tego samego rodzaju (w ramach grupy kredytów konsumenckich, mieszkaniowych lub innych), Bank może zrealizować wniosek o zawieszenie wykonania tylko jednej umowy w ramach wymienionych grup kredytów. Dla każdego kredytu należy wypełnić wniosek oddzielnie.

Okres zawieszenia wykonania umowy nie jest traktowany jako okres kredytowania. Okres spłaty kredytu oraz wszystkie terminy przewidziane w umowie ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia wykonania umowy. Zawieszenie wykonania umowy jest rozumiane jako zawieszenie wykonania wszelkich praw i obowiązków wynikających z umowy kredytu/pożyczki zarówno po stronie Banku jak i Kredytobiorcy. Tym samym w okresie zawieszenia wykonania umowy Bank nie realizuje wobec Kredytobiorców, którzy złożyli wniosek następujących czynności i operacji, w szczególności:

 • wypłat transz kredytów,
 • brak możliwości korzystania z przyznanych limitów w ramach rachunku płatniczego oraz karty kredytowej,
 • wniosków Kredytobiorców o zmianę warunków umowy oraz nie podpisuje aneksów,
 • nie udziela Kredytobiorcom dodatkowego finansowania,
 • wszystkich pozostałych czynności wynikających bezpośrednio i pośrednio (na wniosek Kredytobiorcy) z umowy kredytowej, czynności dodatkowych, dyspozycji klientowskich
 • nie realizuje postanowień umownych przypadających na okres zawieszenia wykonania umowy.

Dodatkowo Bank informuje, że:

 • informację o zawieszeniu wykonania umowy kredytu Bank przekazuje do Biura Informacji Kredytowej S.A.,
 • zgodnie z Ustawą Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. Kredytobiorca w czasie obowiązywania umowy kredytu jest zobowiązany przedstawić – na żądanie banku – informacje i dokumenty niezbędne do oceny jego sytuacji finansowej i gospodarczej oraz umożliwiające kontrolę wykorzystania i spłaty kredytu,
 • zgodnie z Ustawą Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. w przypadku niedotrzymania przez Kredytobiorcę warunków udzielenia kredytu albo w przypadku utraty przez kredytobiorcę zdolności kredytowej bank może obniżyć kwotę przyznanego kredytu albo wypowiedzieć umowę kredytu,
 • Każdorazowo Bank ma prawo do oceny wiarygodności złożonego oświadczenia o utracie źródła dochodu.

Wniosek o zawieszenie wykonania umowy, którego integralną częścią jest oświadczenie o utracie źródła dochodu może być złożony:

 • w formie elektronicznej (skan lub zdjęcie uzupełnionego, kompletnego i podpisanego wniosku oraz oświadczenia) na adres wrzesnia@pbswrzesnia.com.pl albo
 • osobiście w Oddziale Banku

Wniosek do pobrania dla Klienta Indywidualnego w wersji PDF oraz WORD znajduje się poniżej.

 

Konsumencie, zanim zdecydujesz się odroczyć spłatę rat

 

Przeczytaj dokładnie aneks – masz prawo zapoznać się z jego treścią przed akceptacją.

 

Zapoznaj się z harmonogramem spłaty kredytu i wysokością rat przewidzianych po ustaniu wakacji kredytowych.

 

Przemyśl, czy to rozwiązanie jest dla Ciebie korzystne.

 

Masz 14 dni na odstąpienie od zawartego aneksu dotyczące umowy kredytowej. Nie musisz robić tego osobiście w placówce. Napisz oświadczenie o odstąpieniu od umowy i wyślij je do Banku.

Warunki i korzyści

okres zawieszenia spłat do 6 m-cy

brak prowizji i opłat za zmianę warunków umowy

zdalna obsługa dokumentacji - uproszczona procedura

poprawa płynności bieżącej

Informacje dodatkowe

Warunki zawieszenia SPŁAT - klient instytucjonalny

Możliwość zmiany zasad spłaty zobowiązań kredytowych poprzez:

 1. odroczenie spłat rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych, zgodnie z wnioskiem klienta, na wskazany przez niego okres, wynoszący maksymalnie odpowiednio: 6 miesięcy (raty kapitałowe) lub 3 miesiące (raty kapitałowo-odsetkowe), niezależnie od liczby złożonych wniosków przez danego klienta; w przypadku dużych przedsiębiorców odroczona może być spłata tylko rat kapitałowych,
 2. przedłużenie w trybie uproszczonym, w okresie do dnia 30 września 2020 r. (z zastrzeżeniem ust. 23), okresu obowiązywania umowy w zakresie produktów odnawialnych (kredytów w rachunku, kart kredytowych), mimo nie spełnienia standardowych warunków uprawniających do przedłużenia okresu obowiązywania umowy, po uzgodnieniu z klientem, na okres do 6 miesięcy.

 

Spłata odroczonych płatności następować może poprzez:

 1. wydłużenie okresu spłaty rat o okres równy okresowi odroczenia;
 2. zwiększenie wysokości ostatniej raty (pierwotnie ustalony okres spłaty zobowiązania kredytowego pozostaje bez zmiany);
 3. rozłożenie spłaty odroczonych rat w dotychczasowym okresie obowiązywania Umowy kredytowej;
 4. przesunięcie ostatecznego terminu spłaty zobowiązania kredytowego na okres nie dłuższy
  niż 6 miesięcy;
 5. inny sposób możliwy do realizacji zgodnie z wymaganiami systemowymi i ustalony z Klientem.

Warunki zawieszenia SPŁAT - klient indywidualny

Możliwość zmiany warunków spłaty zobowiązań kredytowych dla poszczególnych produktów, zgodnie z poniższych opisem:

 1. kredyt gotówkowy, mieszkaniowy, pożyczka hipoteczna. Odroczenie spłat rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych w trybie uproszczonym, zgodnie ze złożonym przez Klienta wnioskiem, w którym Klient wskazuje okres odroczenia – maksymalnie 6 miesięcy (niezależnie od liczby złożonych wniosków przez danego Klienta),
 2. produkty odnawialne – kredyt w rachunku płatniczym, karta kredytowa. Produkty odnawialne, które nie spełniają standardowych warunków odnowienia do 30 września 2020 r., po uzgodnieniu
  z Klientem mogą zostać odnowione w trybie uproszczonym na okres do 6 miesięcy.

Spłata odroczonych płatności następować może poprzez:

 1. wydłużenie okresu spłaty rat o okres równy okresowi odroczenia,
 2. zwiększenie wysokości ostatniej raty (pierwotnie ustalony okres spłaty zobowiązania kredytowego pozostaje bez zmiany),
 3. rozłożenie spłaty odroczonych rat w okresie trwania Umowy kredytowej (rozterminowanie płatności),
 4. przesunięcie ostatecznego terminu spłaty zobowiązania kredytowego na okres nie dłuższy niż
  6 miesięcy,
 5. inny sposób możliwy do realizacji zgodnie z wymaganiami systemowymi i ustalony z Klientem.

Dokumentacja składana przez Klienta

klienci indywidualni:

 • WNIOSEK o zawarcie Aneksu dot. zawieszenia spłat zobowiązań kredytowych w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego,

klienci instytucjonalni:

 • WNIOSEK o zawarcie Aneksu dot. zawieszenia spłat zobowiązań kredytowych w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego,
 • dane ekonomiczno-finansowe za ostatni zamknięty kwartał kalendarzowy

TRYB składania Wniosków o "zawieszenie spłat"

 • skan Wniosku Klienta należy wysłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: wrzesnia@pbswrzesnia.com.pl lub złożyć osobiście w dowolnej placówce Banku,

w przypadku braku możliwości złożenia Wniosku Klienta w trybie wskazanym powyżej, może on zostać złożony:

  1. poprzez komunikat w Internet Bankingu lub
  2. poprzez Formularz kontaktowy na stronie internetowej Banku lub
  3. telefonicznie,

– na podstawie uzyskanych od Klienta danych szczegółowych, Wniosek wypełniony zostanie wówczas przez pracownika Banku, pod warunkiem wskazania wymaganych przez formularz Wniosku informacji oraz możliwości dokonania prawidłowej identyfikacji Klienta

Treść Wniosku Klienta - Internet Banking lub Formularz kontaktowy

Tytuł wiadomości: zawieszenie spłat

Treść wiadomości: W związku z epidemią koronawirusa SARS-Cov-2 (obniżenie wysokości uzyskiwanych dochodów), zwracam się z prośbą o zawieszenie rat kapitałowych za okres ………………………….
Dotyczy: Umowa o kredyt ………………. nr ……………. z dnia ………….. r.
Kredytobiorca: …………………….
tel. ………………………………
email: …………………………….

W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny bądź drogą e-mail - wszelkich wyjaśnień udzielą Państwu Doradcy Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni.