Tarcza finansowa PFR dla MŚP

finansowanie przedsiębiorców na preferencyjnych warunkach

Sprawdź
szczegóły

Hero scroll down icon

ZASADY PROGRAMU

Program „Tarcza Finansowa PFR” dla małych i średnich przedsiębiorców jest obsługiwany za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej (internetowej) banków – w tym Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni. Wypełnienie wniosku na stronie Banku jest podstawą do kwalifikacji Państwa firmy do programu Tarczy Finansowej PFR.

 

Dla kogo?

 • Dla przedsiębiorcy, który zatrudnia od 10 do 249 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro;
 • Dla przedsiębiorcy, którzy odnotowuje spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19;
 • Wobec przedsiębiorstwa nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne;
 • Beneficjent rzeczywisty korzystający z wsparcia finansowego w ramach Programu posiada rezydencję podatkową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i rozliczał podatki za ostatnie 2 lata obrotowe (jeżeli dotyczy) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; odejście od tej zasady możliwie jest wyłącznie w sytuacji zobowiązania Beneficjenta Programu do przeniesienia rezydencji podatkowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w terminie do 9 miesięcy od udzielenia pożyczki;
 • Przedsiębiorca prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.;
 • Przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość.

 

 

Tarcza Finansowa PFR dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) jest obsługiwana w ramach bankowości elektronicznej przez wybrane banki, których lista będzie udostępniona na stronie www.pfr.pl.

 

 

Jak złożyć Wniosek o wsparcie dla MŚP?

 

krok 1UPEWNIJ SIĘ, ŻE:

 • Bank posiada aktualne, zgodne z wpisem w rejestrze, dane Twojej firmy
 • posiadasz aktywny dostęp, czyli login i hasło do bankowości internetowej dla firm
 • nie masz zaległości z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenie społeczne
 • posiadasz aktualne pełnomocnictwo do reprezentowania Twojej firmy i dysponowania środkami w Banku
 • Twoja firma prowadziła działalność na dzień 31 grudnia 2020 r.
 • na koniec 2019 r. zatrudniałeś przynajmniej 1 pracownika na umowę o pracę (etat nawet w niepełnym wymiarze)

 

krok 2Przygotuj dane finansowe firmy, zwłaszcza dane o spadku obrotów miesiąc do miesiąca albo rok do roku i wybierz najkorzystniejszy wariant dla Twojej firmy.

 

krok 3Zaloguj się do bankowości internetowej – Wniosek znajdziesz w dedykowanej zakładce (dostępne w Menu bocznym oraz Menu_Wnioski).

 

krok 4Wypełnij WNIOSEK pamiętając, iż jest on podstawą przyznania wsparcia.

 

krok 5Zatwierdź WNIOSEK zwracając uwagę, że może go podpisać tylko 1 osoba posiadająca odpowiednie pełnomocnictwo do reprezentowania Wnioskodawcy (stosowny dokument należy następnie przedłożyć PFR).

 

Wniosek o subwencję w imieniu firmy składa tylko jedna osoba. Upewnij się, że masz odpowiednie pełnomocnictwo do reprezentacji firmy. Wzory dokumentów stanowią załączniki do Regulaminu ubiegania się o udział w Programie.

 

Składając Wniosek w bankowości internetowej PAMIĘTAJ o tym, że:

 • złożenie deklaracji VAT jest niezbędne do otrzymania wsparcia (kwiecień 2020 r. jako miesiąc spadkowy można wskazać dopiero po pozytywnej weryfikacji deklaracji złożonej od 1 maja 2020 r. przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administracje Skarbową) – szczegóły poniżej; zatem wypełnij wniosek nie wcześniej niż 4 dni kalendarzowe po wysłaniu deklaracji VAT-7 lub 7 dni kalendarzowych po złożeniu JPK_VAT,
 • pierwszym możliwym miesiącem do wyboru, w którym Twoja firma zanotowała spadek przychodów, jest MARZEC 2020 r. (możesz go porównać do przychodów w lutym 2020 r. lub marcu 2019 r.),
 • możesz złożyć tylko jeden wniosek w jednym banku – jeżeli jednocześnie złożysz więcej niż jeden wniosek, wszystkie zostaną automatycznie odrzucone,
 • wniosek o subwencję PFR można złożyć tylko raz – dlatego wybierz odpowiedni moment (kwota wskazana we wniosku jest kwotą maksymalną i nie można jej zwiększyć),
 • subwencja finansowa PFR NIE JEST traktowana przez banki jako kredyt, pożyczka lub inne zadłużenie finansowe zaciągnięte przez firmę (nie wymaga więc uzyskania zgody np. innych banków, zapisanych w obowiązujących umowach o kredyt, na jej uzyskanie).

 

 

Jeżeli jest mikro przedsiębiorcą – warunki wsparcia znajdziesz TUTAJ.

 

Warunki i korzyści

Rodzaj wsparcia - FINANSOWANIE

Dla firm zatrudniających od 10 do 249 pracowników

Kwota wsparcia - do 3,5 mln zł na 3 lata

Zasięg terytorialny - cała Polska

Informacje dodatkowe

Jak przygotować się do złożenia Wniosku o subwencję PFR?

1. Upewnij się, że Bank posiada aktualne, zgodne z wpisem w rejestrze dane Twojej firmy.

2. Upewnij się, że posiadasz aktualne pełnomocnictwo do reprezentowana Twojej firmy i dysponowania środkami w Banku.

3. Upewnij się, że posiadasz aktywny dostęp, czyli login i hasło do bankowości internetowej dla firm.

4. Sprawdź, czy Twoja firma prowadziła działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.

5. Przygotuj dane finansowe swojej firmy, w szczególności m.in. o wysokości obrotów gospodarczych w wybranych miesiącach oraz o liczbie zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełen etat (w tym zatrudnionych na umowy cywilnoprawne).

6. Upewnij się, że nie masz zaległości z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne.

Jakie są warunki finansowania?

Instrumentem finansowym Programu są subwencje zwrotne Polskiego Funduszu Rozwoju, przeznaczone na:

 • pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem przeznaczenia środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy (zakaz akwizycji),
 • dopuszczalna spłata kredytów: możliwość wykorzystania subwencji na przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości pożyczki,
 • rozliczenia z podmiotami powiązanymi: zakaz przeznaczania środków z subwencji na płatności do właściciela, do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa,
 • zwrot: na warunkach określonych w Programie i umowie subwencji.

Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązania Beneficjenta Programu określać będzie umowa subwencji.

Polski Fundusz Rozwoju stosować będzie możliwie uproszczoną procedurę przyznawania finansowania, a procedura przyznawania wsparcia finansowego będzie możliwie automatyczna i w szczególności realizowana za pośrednictwem kanałów elektronicznych (np. banków) z wykorzystaniem oświadczeń składanych przez Beneficjenta Programu.

Jaka jest wysokość udzielanego wsparcia finansowego?

Maksymalna kwota subwencji zwrotnej w ramach Programu wsparcia finansowego Tarcza Finansowa PFR dla MŚP obliczana jest jako % wartości przychodów ze sprzedaży przedsiębiorcy za rok obrotowy 2019. Wysokość wsparcia wyrażona % przychodów ze sprzedaży zależy dodatkowo od skali spadku obrotów w związku z COVID-19.

Jakie są warunki umorzenia subwencji?

Otrzymana przez przedsiębiorcę pożyczka preferencyjna może być umorzona do wysokości 75% na koniec 12 miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty pożyczki na następujących zasadach:

 • 25% pod warunkiem kontynuacji działalności;
 • 25% w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży;
 • dodatkowo 25% w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy.

W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji jest odpowiednio wyższy, co stanowi silny bodziec dla beneficjentów do utrzymywania miejsc pracy.

Szczegółowe zasady zwrotu określi umowa pomiędzy Polskim Funduszem Rozwoju a Ministerstwem Rozwoju.

Jaką decyzję może podjąć PFR na podstawie złożonego Wniosku?

Udzielenie wsparcia, modyfikacja zakresu lub odmowa udzielenia nastąpi w oparciu o dane udostępnione we wniosku, w szczególności w zakresie zgodności złożonych oświadczeń z rejestrami publicznymi. Po rozpatrzeniu danych zostanie wydana jedna z poniższych decyzji:

 • Decyzja pozytywna uznająca całą kwotę wnioskowaną przez przedsiębiorcę – w takim przypadku Beneficjent otrzyma całą wnioskowaną kwotę przelewem na podany rachunek bankowy, a bank przekaże Beneficjentowi decyzję PFR;
 • Decyzja pozytywna o przyznaniu wsparcia w kwocie niższej niż wnioskowana – w takim przypadku Beneficjent otrzyma przelewem na podany rachunek bankowy kwotę wskazaną w decyzji PFR, a w pozostałym zakresie będzie uprawniony do ponownego złożenia odwołania po wcześniejszym wyjaśnieniu zastrzeżeń wskazanych w informacji o powodach obniżenia kwoty wsparcia – w decyzji PFR wskazana będzie przyczyna przyznania niższej kwoty subwencji finansowej;
 • Decyzja negatywna – w takim przypadku Beneficjent nie otrzyma jakiejkolwiek części kwoty wskazanej we wniosku, jednakże będzie uprawniony do ponownego złożenia wniosku po wcześniejszym wyjaśnieniu zastrzeżeń wskazanych w informacji o powodach odrzucenia złożonego wniosku.

PFR w celu weryfikowania prawdziwości oświadczeń złożonych przez przedsiębiorców może pozyskiwać informacje od m.in. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Czy można złożyć odwołanie od otrzymanej decyzji PFR?

 • W przypadku otrzymania decyzji o przyznaniu wsparcia w niższej kwocie niż wnioskowana Beneficjent będzie mógł złożyć odwołanie celu uzyskania pełnej kwoty wnioskowanego wsparcia, po wcześniejszym wyjaśnieniu zastrzeżeń wskazanych w informacji o powodach obniżenia kwoty wsparcia
 • Beneficjent ma możliwość złożenia nie więcej niż dwóch odwołań, przy czym pierwsze odwołanie może zostać złożony nie wcześniej niż 11 maja 2020 r.
 • W przypadku otrzymania negatywnej decyzji przedsiębiorca może złożyć nowy wniosek

WAŻNE: odwołanie należy złożyć w tym samym banku, co pierwotny wniosek – wniosek z innego banku będzie automatycznie odrzucony; składając odwołanie należy wskazać identyfikator pierwotnego wniosku

Rachunek bankowy do wypłaty środków w ramach Tarczy finansowej PFR...

Rachunek bankowy podany przez przedsiębiorcę:

 • powinien być firmowym rachunkiem rozliczeniowym, prowadzonym w PLN dla przedsiębiorcy składającego wniosek (weryfikacja przynależności rachunku bankowego będzie obywała się po NIP przedsiębiorcy),
 • w szczególności rachunek podany do wypłaty subwencji nie może być rachunkiem technicznym, kredytowym, rachunkiem oszczędnościowo rozliczeniowym prowadzonym dla osoby fizycznej czy np. rachunkiem karty kredytowej.

Złożenie deklaracji VAT niezbędne do wsparcia w ramach Tarczy Finansowej

Podstawą weryfikacji wniosków i oświadczeń wpływających na przyznanie subwencji i jej wysokość w ramach Tarczy Finansowej, oferowanej przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR), są rejestry publiczne (Krajowej Administracji Skarbowej, ZUS).

Dla podatników podatku od towarów i usług, niezbędna do otrzymania subwencji informacja o obrotach będzie pochodzić z deklaracji VAT, która zostanie pozytywnie zweryfikowana przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową. W przypadku VAT-7 bądź VAT-7K chodzi o sumę pól:

10 – Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, zwolnione od podatku

11 – Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju

13 – Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 0%

15 – Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5%

17 – Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8%

19 – Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23%

21 – Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

22 – Eksport towarów

31 – Dostawa towarów oraz świadczenie usług, za których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy

Pamiętaj, aby złożyć deklarację VAT przed złożeniem wniosku o pomoc z PFR, co pozwoli na jego weryfikację.

Tarcza Finansowa PFR dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) JEST obsługiwana w ramach Internet Bankingu dla Klientów Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni