Tarcza finansowa PFR dla MIKROFIRM

finansowanie przedsiębiorców na preferencyjnych warunkach

Sprawdź
szczegóły

Hero scroll down icon

ZASADY PROGRAMU

Program „Tarcza Finansowa PFR” dla mikrofirm jest obsługiwany za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej (internetowej) banków – w tym Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni. Wypełnienie wniosku na stronie Banku jest podstawą do kwalifikacji Państwa firmy do programu Tarczy Finansowej PFR.

Dla kogo?

 • Dla przedsiębiorcy, który zatrudnia co najmniej 1 pracownika z wyłączeniem właściciela oraz nie więcej niż 9 pracowników, a jego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro;
 • Dla przedsiębiorcy, który odnotowuje spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19;
 • Wobec przedsiębiorstwa nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne;
 • Beneficjent rzeczywisty korzystający ze wsparcia finansowego w ramach Programu posiada rezydencję podatkową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i rozliczał podatki za ostatnie 2 lata obrotowe (jeżeli dotyczy) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Odejście od tej zasady możliwie jest wyłącznie w sytuacji zobowiązania Beneficjenta Programu do przeniesienia rezydencji podatkowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w terminie do 9 miesięcy od udzielenia pożyczki;
 • Przedsiębiorca prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.;
 • Przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość.

 

 

Tarcza Finansowa PFR dla Mikrofirm jest obsługiwana w ramach bankowości elektronicznej przez wybrane banki, których lista jest udostępniona na stronie www.pfr.pl.

 

Jak złożyć Wniosek o wsparcie dla mikro przedsiębiorcy?

 

krok 1UPEWNIJ SIĘ, ŻE:

 • Bank posiada aktualne, zgodne z wpisem w rejestrze, dane Twojej firmy
 • posiadasz aktywny dostęp, czyli login i hasło do bankowości internetowej dla firm
 • nie masz zaległości z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenie społeczne
 • posiadasz aktualne pełnomocnictwo do reprezentowania Twojej firmy i dysponowania środkami w Banku
 • Twoja firma prowadziła działalność na dzień 31 grudnia 2020 r.
 • na koniec 2019 r. zatrudniałeś przynajmniej 1 pracownika na umowę o pracę (etat nawet w niepełnym wymiarze)

 

krok 2Przygotuj dane finansowe firmy, zwłaszcza dane o spadku obrotów miesiąc do miesiąca albo rok do roku i wybierz najkorzystniejszy wariant dla Twojej firmy.

 

krok 3Zaloguj się do bankowości internetowej – Wniosek znajdziesz w dedykowanej zakładce (dostępne w Menu bocznym oraz Menu_Wnioski).

 

krok 4Wypełnij WNIOSEK pamiętając, iż jest on podstawą przyznania wsparcia.

 

krok 5Zatwierdź WNIOSEK zwracając uwagę, że może go podpisać tylko 1 osoba posiadająca odpowiednie pełnomocnictwo do reprezentowania Wnioskodawcy (stosowny dokument należy następnie przedłożyć PFR).

 

Wniosek o subwencję w imieniu firmy składa tylko jedna osoba. Upewnij się, że masz odpowiednie pełnomocnictwo do reprezentacji firmy. Wzory dokumentów stanowią załączniki do Regulaminu ubiegania się o udział w Programie.

 

Składając Wniosek w bankowości internetowej PAMIĘTAJ o tym, że:

 • złożenie deklaracji VAT jest niezbędne do otrzymania wsparcia (kwiecień 2020 r. jako miesiąc spadkowy można wskazać dopiero po pozytywnej weryfikacji deklaracji złożonej od 1 maja 2020 r. przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administracje Skarbową) – szczegóły poniżej; zatem wypełnij wniosek nie wcześniej niż 4 dni kalendarzowe po wysłaniu deklaracji VAT-7 lub 7 dni kalendarzowych po złożeniu JPK_VAT,
 • pierwszym możliwym miesiącem do wyboru, w którym Twoja firma zanotowała spadek przychodów, jest MARZEC 2020 r. (możesz go porównać do przychodów w lutym 2020 r. lub marcu 2019 r.),
 • możesz złożyć tylko jeden wniosek w jednym banku – jeżeli jednocześnie złożysz więcej niż jeden wniosek, wszystkie zostaną automatycznie odrzucone,
 • wniosek o subwencję PFR można złożyć tylko raz – dlatego wybierz odpowiedni moment (kwota wskazana we wniosku jest kwotą maksymalną i nie można jej zwiększyć),
 • subwencja finansowa PFR NIE JEST traktowana przez banki jako kredyt, pożyczka lub inne zadłużenie finansowe zaciągnięte przez firmę (nie wymaga więc uzyskania zgody np. innych banków, zapisanych w obowiązujących umowach o kredyt, na jej uzyskanie).

 

Jeżeli jest małym lub średnim przedsiębiorcą – warunki wsparcia znajdziesz TUTAJ.

 

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Polskiego Funduszu Rozwoju.

Warunki i korzyści

Rodzaj wsparcia - FINANSOWANIE

Dla firm zatrudniających od 1 do 9 pracowników

Do maksymalnej kwoty 324.000 zł na 3 lata

Zasięg terytorialny - cała Polska

Informacje dodatkowe

Jak przygotować się do złożenia Wniosku o subwencję PFR?

 1. Upewnij się, że Bank posiada aktualne, zgodne z wpisem w rejestrze dane Twojej firmy.
 2. Upewnij się, że posiadasz aktualne pełnomocnictwo do reprezentowana Twojej firmy i dysponowania środkami w Banku.
 3. Upewnij się, że posiadasz aktywny dostęp, czyli login i hasło do bankowości internetowej dla firm.
 4. Sprawdź, czy Twoja firma prowadziła działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.
 5. Przygotuj dane finansowe swojej firmy, w szczególności m.in. o wysokości obrotów gospodarczych w wybranych miesiącach oraz o liczbie zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełen etat (w tym zatrudnionych na umowy cywilnoprawne).
 6. Upewnij się, że nie masz zaległości z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne.

Jakie są warunki finansowania?

Instrumentem finansowym Programu są subwencje zwrotne Polskiego Funduszu Rozwoju, przeznaczone na:

 • pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem przeznaczenia środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy (zakaz akwizycji),
 • dopuszczalna spłata kredytów: możliwość wykorzystania subwencji na przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości pożyczki,
 • rozliczenia z podmiotami powiązanymi: zakaz przeznaczania środków z subwencji na płatności do właściciela, do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa,
 • zwrot: na warunkach określonych w Programie i umowie subwencji.

Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązania Beneficjenta Programu określać będzie umowa subwencji.

Polski Fundusz Rozwoju stosować będzie możliwie uproszczoną procedurę przyznawania finansowania, a procedura przyznawania wsparcia finansowego będzie możliwie automatyczna i w szczególności realizowana za pośrednictwem kanałów elektronicznych (np. banków) z wykorzystaniem oświadczeń składanych przez Beneficjenta Programu.

Jaka jest wysokość udzielanego wsparcia finansowego?

Maksymalna kwota subwencji zwrotnej w ramach Programu wsparcia finansowego Tarcza Finansowa PFR dla Mikrofirm obliczana jest jako iloczyn liczby zatrudnionych oraz kwoty bazowej subwencji.

Bazowa kwota subwencji zwrotnej w przeliczeniu na zatrudnionego uzależniona jest od wielkości spadku przychodów mikroprzedsiębiorcy. Takie rozwiązanie ma na celu dopasowanie wielkości wsparcia finansowego do skali potencjalnej utraty dochodu w związku ze spadkiem przychodów na skutek COVID-19.

Jakie są warunki umorzenia subwencji?

Otrzymana przez mikroprzedsiębiorcę pożyczka preferencyjna może być umorzona do wysokości 75% na koniec 12 miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty pożyczki na następujących zasadach:

 • 25% wartości subwencji jest bezzwrotna pod warunkiem kontynuowania działalności w ciągu 12 miesięcy od jej udzielenia,
 • dodatkowe 50% subwencji jest bezzwrotne w zależności od poziomu utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy; w przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji jest odpowiednio wyższy, co stanowi silny bodziec dla beneficjentów do utrzymywania miejsc pracy.

Szczegółowe zasady zwrotu określi umowa pomiędzy Polskim Funduszem Rozwoju a Ministerstwem Rozwoju.

Jaką decyzję może podjąć PFR na podstawie złożonego Wniosku?

Udzielenie wsparcia, modyfikacja zakresu lub odmowa udzielenia nastąpi w oparciu o dane udostępnione we wniosku, w szczególności w zakresie zgodności złożonych oświadczeń z rejestrami publicznymi. Po rozpatrzeniu danych zostanie wydana jedna z poniższych decyzji:

 • Decyzja pozytywna uznająca całą kwotę wnioskowaną przez przedsiębiorcę – w takim przypadku Beneficjent otrzyma całą wnioskowaną kwotę przelewem na podany rachunek bankowy, a bank przekaże Beneficjentowi decyzję PFR;
 • Decyzja pozytywna o przyznaniu wsparcia w kwocie niższej niż wnioskowana – w takim przypadku Beneficjent otrzyma przelewem na podany rachunek bankowy kwotę wskazaną w decyzji PFR, a w pozostałym zakresie będzie uprawniony do ponownego złożenia odwołania po wcześniejszym wyjaśnieniu zastrzeżeń wskazanych w informacji o powodach obniżenia kwoty wsparcia – w decyzji PFR wskazana będzie przyczyna przyznania niższej kwoty subwencji finansowej;
 • Decyzja negatywna – w takim przypadku Beneficjent nie otrzyma jakiejkolwiek części kwoty wskazanej we wniosku, jednakże będzie uprawniony do ponownego złożenia wniosku po wcześniejszym wyjaśnieniu zastrzeżeń wskazanych w informacji o powodach odrzucenia złożonego wniosku.

PFR w celu weryfikowania prawdziwości oświadczeń złożonych przez przedsiębiorców może pozyskiwać informacje od m.in. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Czy można złożyć odwołanie od otrzymanej decyzji PFR?

 • W przypadku otrzymania decyzji o przyznaniu wsparcia w niższej kwocie niż wnioskowana Beneficjent będzie mógł złożyć odwołanie celu uzyskania pełnej kwoty wnioskowanego wsparcia, po wcześniejszym wyjaśnieniu zastrzeżeń wskazanych w informacji o powodach obniżenia kwoty wsparcia
 • Beneficjent ma możliwość złożenia nie więcej niż dwóch odwołań, przy czym pierwsze odwołanie może zostać złożony nie wcześniej niż 11 maja 2020 r.
 • W przypadku otrzymania negatywnej decyzji przedsiębiorca może złożyć nowy wniosek

WAŻNE: odwołanie należy złożyć w tym samym banku, co pierwotny wniosek – wniosek z innego banku będzie automatycznie odrzucony; składając odwołanie należy wskazać identyfikator pierwotnego wniosku

Rachunek bankowy do wypłaty środków w ramach Tarczy finansowej PFR...

Rachunek bankowy podany przez przedsiębiorcę:

 • powinien być firmowym rachunkiem rozliczeniowym, prowadzonym w PLN dla przedsiębiorcy składającego wniosek (weryfikacja przynależności rachunku bankowego będzie obywała się po NIP przedsiębiorcy),
 • w szczególności rachunek podany do wypłaty subwencji nie może być rachunkiem technicznym, kredytowym, rachunkiem oszczędnościowo rozliczeniowym prowadzonym dla osoby fizycznej czy np. rachunkiem karty kredytowej.

Złożenie deklaracji VAT niezbędne do wsparcia w ramach Tarczy Finansowej

Podstawą weryfikacji wniosków i oświadczeń wpływających na przyznanie subwencji i jej wysokość w ramach Tarczy Finansowej, oferowanej przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR), są rejestry publiczne (Krajowej Administracji Skarbowej, ZUS).

Dla podatników podatku od towarów i usług, niezbędna do otrzymania subwencji informacja o obrotach będzie pochodzić z deklaracji VAT, która zostanie pozytywnie zweryfikowana przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową. W przypadku VAT-7 bądź VAT-7K chodzi o sumę pól:

10 – Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, zwolnione od podatku

11 – Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju

13 – Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 0%

15 – Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5%

17 – Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8%

19 – Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23%

21 – Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

22 – Eksport towarów

31 – Dostawa towarów oraz świadczenie usług, za których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy

Pamiętaj, aby złożyć deklarację VAT przed złożeniem wniosku o pomoc z PFR, co pozwoli na jego weryfikację.

Tarcza Finansowa PFR dla mikroprzedsiębiorstw JEST obsługiwana w ramach Internet Bankingu dla Klientów Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni