Pomoc dla firm - Tarcza Finansowa PFR 1.0

najważniejsze informacje o rządowym programie pomocowym dla Klientów Firmowych Banku

Sprawdź
szczegóły

Hero scroll down icon

ZASADY PROGRAMU

Program „Tarcza Finansowa PFR” dla mikrofirm jest obsługiwany za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej (internetowej) banków – w tym Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni.

 

Ważna informacja na temat programu:

 

31 lipca 2020 roku upłynął termin przyjmowania wniosków o subwencje w ramach programu Tarcza Finansowa PFR dla mikro, małych i średnich firm. W związku z tym informujemy, że:

 • tylko do 31 lipca 2020 roku w bankowości elektronicznej Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni można było składać wnioski o subwencje,
 • do 14 sierpnia 2020 roku przyjmowane były zgłoszenia wyjaśniające (reklamacje) dla wniosków złożonych do 31 lipca 2020 roku,
 • do 30 września 2020 roku przyjmowane są odwołania do wniosków złożonych do 31 lipca 2020 roku,
 • do 14 października 2020 roku przyjmowane są zgłoszenia wyjaśniające (reklamacje) dla odwołań złożonych do 30 września 2020 roku.

Jednocześnie informujemy, że Polski Fundusz Rozwoju odpowie na wszystkie reklamacje, bez względu na termin zakończenia Programu, czy proces przyjmowania odwołań/reklamacji.

 

 

Tarcza Finansowa PFR dla Mikrofirm jest obsługiwana w ramach bankowości elektronicznej przez wybrane banki, których lista jest udostępniona na stronie www.pfr.pl.

 

OBOWIĄZKI BENEFICJENTA

 

Beneficjent składa w Banku nie później niż do 31 grudnia 2020 r. (jedno z poniższych):

 • dokumenty potwierdzające, że osoba, która zawarła Umowę Subwencji Finansowej i złożyła oświadczenie woli jej zawarcia w imieniu Beneficjenta była uprawniona do reprezentowania Beneficjenta; w zależności od sytuacji są to:
  1. informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu/pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego lub
  2. wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
  3. Pełnomocnictwo i informacja odpowiadająca aktualnemu/pełnemu odpisowi z Krajowego Rejestru Sądowego lub Pełnomocnictwo i wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • Oświadczenie.

 

Wzory Pełnomocnictwa oraz Oświadczenia zawarte są w Regulaminie i zawierają wzór minimalnych danych wymaganych w Pełnomocnictwie/Oświadczeniu.

 

Jeżeli jest małym lub średnim przedsiębiorcą – warunki wsparcia znajdziesz TUTAJ.

 

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Polskiego Funduszu Rozwoju.

Warunki i korzyści

Rodzaj wsparcia - FINANSOWANIE

Dla firm zatrudniających od 1 do 9 pracowników

Do maksymalnej kwoty 324.000 zł na 3 lata

Zasięg terytorialny - cała Polska

Informacje dodatkowe

Jakie są warunki finansowania?

Instrumentem finansowym Programu są subwencje zwrotne Polskiego Funduszu Rozwoju, przeznaczone na:

 • pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem przeznaczenia środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy (zakaz akwizycji),
 • dopuszczalna spłata kredytów: możliwość wykorzystania subwencji na przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości pożyczki,
 • rozliczenia z podmiotami powiązanymi: zakaz przeznaczania środków z subwencji na płatności do właściciela, do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa,
 • zwrot: na warunkach określonych w Programie i umowie subwencji.

Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązania Beneficjenta Programu określać będzie umowa subwencji.

Polski Fundusz Rozwoju stosować będzie możliwie uproszczoną procedurę przyznawania finansowania, a procedura przyznawania wsparcia finansowego będzie możliwie automatyczna i w szczególności realizowana za pośrednictwem kanałów elektronicznych (np. banków) z wykorzystaniem oświadczeń składanych przez Beneficjenta Programu.

Jaka jest wysokość udzielanego wsparcia finansowego?

Maksymalna kwota subwencji zwrotnej w ramach Programu wsparcia finansowego Tarcza Finansowa PFR dla Mikrofirm obliczana jest jako iloczyn liczby zatrudnionych oraz kwoty bazowej subwencji.

Bazowa kwota subwencji zwrotnej w przeliczeniu na zatrudnionego uzależniona jest od wielkości spadku przychodów mikroprzedsiębiorcy. Takie rozwiązanie ma na celu dopasowanie wielkości wsparcia finansowego do skali potencjalnej utraty dochodu w związku ze spadkiem przychodów na skutek COVID-19.

Jakie są warunki umorzenia subwencji?

Otrzymana przez mikroprzedsiębiorcę pożyczka preferencyjna może być umorzona do wysokości 75% na koniec 12 miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty pożyczki na następujących zasadach:

 • 25% wartości subwencji jest bezzwrotna pod warunkiem kontynuowania działalności w ciągu 12 miesięcy od jej udzielenia,
 • dodatkowe 50% subwencji jest bezzwrotne w zależności od poziomu utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy; w przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji jest odpowiednio wyższy, co stanowi silny bodziec dla beneficjentów do utrzymywania miejsc pracy.

Szczegółowe zasady zwrotu określi umowa pomiędzy Polskim Funduszem Rozwoju a Ministerstwem Rozwoju.

Czy można złożyć odwołanie od otrzymanej decyzji PFR?

 • W przypadku otrzymania decyzji o przyznaniu wsparcia w niższej kwocie niż wnioskowana Beneficjent będzie mógł złożyć odwołanie celu uzyskania pełnej kwoty wnioskowanego wsparcia, po wcześniejszym wyjaśnieniu zastrzeżeń wskazanych w informacji o powodach obniżenia kwoty wsparcia
 • Beneficjent ma możliwość złożenia nie więcej niż dwóch odwołań, przy czym pierwsze odwołanie może zostać złożony nie wcześniej niż 11 maja 2020 r.
 • W przypadku otrzymania negatywnej decyzji przedsiębiorca może złożyć nowy wniosek

WAŻNE: odwołanie należy złożyć w tym samym banku, co pierwotny wniosek – wniosek z innego banku będzie automatycznie odrzucony; składając odwołanie należy wskazać identyfikator pierwotnego wniosku

Rachunek bankowy do wypłaty środków w ramach Tarczy finansowej PFR...

Rachunek bankowy podany przez przedsiębiorcę:

 • powinien być firmowym rachunkiem rozliczeniowym, prowadzonym w PLN dla przedsiębiorcy składającego wniosek (weryfikacja przynależności rachunku bankowego będzie obywała się po NIP przedsiębiorcy),
 • w szczególności rachunek podany do wypłaty subwencji nie może być rachunkiem technicznym, kredytowym, rachunkiem oszczędnościowo rozliczeniowym prowadzonym dla osoby fizycznej czy np. rachunkiem karty kredytowej.

Tarcza Finansowa PFR dla mikroprzedsiębiorstw JEST obsługiwana w ramach Internet Bankingu dla Klientów Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni