Odroczenie rat - Moratorium pozaustawowe

zapewnienie ulgi w spłacie rat kapitałowych w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2

Sprawdź
szczegóły

Hero scroll down icon

Oferta dla mikro, małych i średnich przedsiębiroców

Odroczenie spłat rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych jest dostępne dla wszystkich tych Klientów Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni, którzy:

 

przedsiębiorcami uprawnionymi do świadczeń z Tarczy Finansowej PFR 2.0 (z rozszerzeniem na przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie wynajmu powierzchni w obiektach handlowych lub usługowych, w tym parkach handlowych, o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2 oraz

 

w zakresie mikro i małych przedsiębiorców   w zakresie średnich przedsiębiorców
opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek nie przekracza 30 dni na dzień 29 lutego 2020 r. lub na dzień złożenia wniosku przez klienta   posiadają zdolność kredytową na koniec 2019 r., przejściowe pogorszenie sytuacji kredytobiorcy związane jest z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 oraz na dzień złożenia wniosku przez klienta nie złożono wobec niego wniosku o postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne i nie otwarto likwidacji przedsiębiorstwa, a także nie toczy się postępowanie egzekucyjne

 

 

Dodatkowe wytyczne dotyczące zawieszenia spłat rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych:

  • wnioski mogą być składane w okresie od dnia 18 stycznia 2021 r. do dnia 28 marca 2021 r.
  • zawieszenie nie dotyczy umów o kredyt zawartych po 13 marca 2020 r.
  • odroczenie spłat kredytu, niezależnie od liczby złożonych wniosków, wynosi
maksymalnie 3 miesiące dla klientów, którzy skorzystali już z pierwotnego moratorium pozaustawowego (niezależnie od dotychczasowego okresu odroczenia udzielonego w ramach tego moratorium), maksymalnie 6 miesięcy dla klientów, którzy nie skorzystali dotychczas z pierwotnego
moratorium pozaustawowego
  • Bank ma prawo wprowadzić ograniczenia dotyczące dystrybucji środków na rzecz właścicieli, udzielania pożyczek lub poręczeń oraz wypłaty dywidendy

 

Skan Wniosku Klienta wysyłany jest pocztą elektroniczną na adres e-mail: wrzesnia@pbswrzesnia.com.pl lub składany osobiście w Oddziale Banku.

Warunki i korzyści

uproszczony tryb składania wniosków

błyskawiczna decyzja kredytowa

zawieszenie rat kapitałowych i/lub osetkowych

brak opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenia wniosku

Informacje dodatkowe

Spłata odroczonych płatności następować może poprzez

  • wydłużenie okresu spłaty rat o okres równy okresowi odroczenia
  • zwiększenie wysokości ostatniej raty (pierwotnie ustalony okres spłaty zobowiązania kredytowego pozostaje bez zmiany)
  • rozłożenie spłaty odroczonych rat w dotychczasowym okresie obowiązywania Umowy kredytowej
  • przesunięcie ostatecznego terminu spłaty zobowiązania kredytowego
  • inny sposób ustalony z Klientem i możliwy do realizacji zgodnie z wymaganiami systemowymi

Stanowisko banków wypracowane pod patronatem Związku Banków Polskich, w oparciu o Wytyczne EBA dotyczące ustawowych i pozaustawowych moratoriów na spłaty kredytów