Rozwiązania antykryzysowe dla przedsiębiorców

ochrona firm i pracowników przed skutkami pandemii COVID-19

Sprawdź
szczegóły

Hero scroll down icon

Tarcza Antykryzysowa - co to takiego?

Tarcza to pakiet rozwiązań przygotowanych przez rząd, który ma ochronić polskie państwo i obywateli przed kryzysem wywołanym pandemią COVID-19. Opiera się na pięciu filarach:

Ochrona miejsc pracy i bezpieczeństwo pracowników

To środki przeznaczone na ochronę miejsc pracy polskich pracowników. Dlatego też proponuje się szereg rozwiązań, które umożliwią pracodawcom zachowanie etatów. Wartość pomocy w tym filarze wynosi ok. 30 mld złotych.

Więcej informacji oraz dostępne pakiety TUTAJ

Finansowanie przedsiębiorców

To instrumenty, które pomogą przedsiębiorcom przetrwać czas w trakcie epidemii oraz po koronawirusie. Od kondycji polskich firm zależy stan naszej gospodarki i miejsca pracy.

Więcej informacji oraz dostępne pakiety TUTAJ

Ochrona zdrowia

W tym filarze środki finansowe w całości przeznaczone zostaną na dofinansowanie systemu służby zdrowia. Dotyczy to zwłaszcza tych obszarów, które są na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem. Na ten cel przeznaczone zostanie ok. 7,5 mld złotych.

Wzmocnienie systemu finansowego

Pandemia koronawirusa negatywnie wpływa na sektor finansowy. Tarcza Antykryzysowa przewiduje uruchomienie specjalistycznych instrumentów dedykowanych rynkowi finansowemu:

 • Pakiet regulacyjny KNF i MF
 • Pakiet płynnościowy NBP

Więcej informacji TUTAJ

Inwestycje publiczne

W czasie kryzysu przedsiębiorcy inwestują mniej albo w ogóle. Dlatego też impuls inwestycyjny musi wyjść od państwa. W związku z tym tworzy się Fundusz Inwestycji Publicznych i przeznacza na inwestycje dodatkowe 30 mld złotych. Fundusz Inwestycji Publicznych, który będzie w gestii Prezesa Rady Ministrów, da nie tylko impuls rozwojowy, ale wpłynie także pozytywnie na małych i średnich przedsiębiorców. Nowe zamówienia publiczne pozwolą odbić się polskim firmom. Priorytetowe obszary zwiększonych wydatków inwestycyjnych to:

 • infrastruktura,
 • modernizacja szkół i szpitali,
 • transformacja energetyczna,
 • cyfryzacja,
 • biotechnologia i farmacja,
 • polityka ochrony środowiska.

 

Tarcza Antykryzysowa to także narzędzia wsparcia oferowane przez spółki z Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju małym, średnim i dużym firmom. Pakiet, który ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa, 1 kwietnia 2020 r. wszedł w życie.

 

Na pakiet składają się:

 • ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (specustawa)
 • ustawa o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju (PFR)
 • a także projekt ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (polityka nowej szansy), który nie został jeszcze uchwalony

 

Tarcza antykryzysowa przygotowana w związku z trwającą pandemią koronawirusa COVID-19, dotyka nie tylko bezpieczeństwa zdrowotnego osób, ale także ekonomicznego – w celu ułatwienia poruszania się w obszarze przyjętych przez rząd rozwiązań, Polski Fundusz Rozwoju (PFR)  przygotował Przewodnik Antykryzysowy dla Przedsiębiorców.

Wszelkie szczegółowe informacje nt. Tarczy Antykryzysowej dostępne są na rządowej stronie

Warunki i korzyści

korzystne kredyty z gwarancjami BGK

dopłaty do kredytów obrotowych

finansowanie leasingu

podwyższenie kapitału lub finansowanie w postaci obligacji

Informacje dodatkowe

Zwolnienie mikrofirm do 9 osób ze składek do ZUS przez 3 miesiące

 • Państwo przejmie na 3 miesiące (za marzec, kwiecień i maj br.) pokrycie składek do ZUS od mikrofirm zatrudniających do 9 osób, założonych przed 1 lutego br.
 • Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby.
 • Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni z przychodem w wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia, którzy opłacają składki tylko za siebie.
 • Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP.
 • Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby, zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek.

Świadczenie postojowe dla zleceniobiorców i samozatrudnionych

 • Wypłata przez ZUS świadczenia postojowego w związku z przestojem spowodowanym epidemią koronawirusa.
 • Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane.
 • W przypadku zleceniobiorców, których przychód z umów cywilnoprawnych nie przekracza 1300 zł miesięcznie (50% minimalnego wynagrodzenia), świadczenie postojowe wynosi sumę wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych.
 • Z kolei samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł.
 • Warunkiem uzyskania świadczenia jest to, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia.
 • Poza tym rozpoczęcie działalności lub zawarcie umowy musi nastąpić przed 1 lutego br. W przypadku osób samozatrudnionych przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego.
 • Nie trzeba zawieszać działalności, ale świadczenie przysługuje także samozatrudnionym, którzy zawiesili ją po 31 stycznia br.

Dofinansowanie zatrudnienia

Pomoc ze środków FGŚP przysługuje przedsiębiorcy w okresie wprowadzonego przez przedsiębiorcę przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu, w przypadku spadku obrotów gospodarczych:

 • nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie po 01.01.2020 r., do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego w następstwie wystąpienia COVID 19, lub
 • nie mniej niż o 25 %, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 01.01.2020 r.,  w porównaniu do obrotów z  miesiąca poprzedniego.

W związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa, pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dzięki środkom z FGŚP pracodawca otrzyma dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie przestoju w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń, czyli 1 533,09  zł, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Przedsiębiorca, który obniżył wymiar czasu pracy w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa, może obniżyć wymiar czasu pracy pracownika o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Przy tak obniżonym wymiarze czasu pracy Fundusz dofinansuje maksymalnie do wysokości 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń. tj. 2 452,27 zł.

Oba świadczenia przysługiwać będą przez łączny okres 3 miesięcy przypadających od dnia złożenia wniosku o wypłatę świadczeń. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania skutkom gospodarczym COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć ten okres, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

Wnioski mogą być składane elektronicznie, do dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy.

Rozliczenie całej tegorocznej straty w przyszłym roku

 • Umożliwienie podatnikom CIT i PIT, którzy ponoszą negatywne konsekwencje COVID-19, odliczenia straty poniesionej w 2020 r., od dochodu z działalności, uzyskanego w 2019 r.
 • Warunek to osiągnięcie w 2020 r. – w porównaniu do 2019 r. – przychodów niższych o co najmniej 50 proc.

Przedłużenie bankowych kredytów obrotowych

 • Umożliwienie obliczania zdolności kredytowej w oparciu o dane finansowe na koniec 2019 r.
 • Towarzyszyć temu będą rekomendacje w zakresie sposobu liczenia rezerw na kredyty.
 • Sektor bankowy zadeklarował gotowość do przedłużenia kredytów obrotowych przy zmianie regulacji.
 • Rozwiązanie to umożliwia wydłużenie kredytów obrotowych – o wartości ok. 150 mld zł – dla sektora przedsiębiorstw.

Gwarancje de minimis dla mikro-, małych i średnich firm

Gwarancja de minimis jest przeznaczona dla firm z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających zdolność do spłaty kredytu. Przedsiębiorca musi spełniać warunki określone w przepisach dotyczących udzielania pomocy de minimis.

Zmiany w programie de minimis wprowadzone przez BGK w celu zmniejszenia skutków pandemii COVID-19:

 • zwiększenie zakresu gwarancji do 80 proc. kwoty kredytu,
 • brak prowizji za gwarancję – za pierwszy roczny okres gwarancji,
 • wydłużenie okresu gwarancji do 39 miesięcy dla kredytu obrotowego,
 • przeznaczenie kredytu: finansowanie zobowiązań wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej.

Dodatkowo BGK odstępuje od pobierania prowizji od gwarancji już istniejących i należnych w okresie do 31 grudnia 2020 roku.
Z gwarancji będą mogły skorzystać firmy, które na 1 lutego 2020 r. nie miały zaległości w ZUS, US.
Gwarancje de minimis będą udzielane według zmienionych zasad do końca 2020 r.
Sytuację finansową firm oceniają banki kredytujące.
Wniosek o gwarancję należy złożyć wraz z wnioskiem kredytowym w banku kredytującym, który współpracuje z BGK.

Szczegóły sprawdź na stronie internetowej Banku.

Tarcza stabilizuje polską gospodarkę, a także daje jej impuls inwestycyjny