Przechwytywanie

Regulamin Strony

§ 1

Definicje

Użyte w niniejszym dokumencie terminy mają następujące znaczenie:

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin;
 2. Serwis – serwis internetowy prowadzony pod adresem: http://pbswrzesnia.com.pl/;
 3. Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni –„PBS we Wrześni”; adres: ul. Warszawska 36, 62-300 Września; zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000103927; której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; REGON: 000506449, NIP: 7890003325;
 4. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu;

 § 2

Postanowienia ogólne

 1. Serwis prowadzony jest przez Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni.
 2. Kontakt z PBS we Wrześni możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej ([wrzesnia@pbswrzesnia.com.pl]) lub telefonicznie ([tel: (061) 437 09 80, (061) 437 09 81]).
 3. Serwis działa w technologiach HTML 4, HTML 5, CSS 2/3, Bootstrap 3.2, RWD, jQuery, Vanilla JS, PHP OOP.
 4. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne. Użytkownik ponosi opłaty za korzystanie z Internetu zgodnie z umową łączącą go z dostawcą usługi.
 5. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz zainstalowaną przeglądarką internetową Microsoft Internet Explorer w wersji 11, Google Chrome w wersji 39, Mozilla Firefox w wersji 34, Opera w wersji 25, Safari w wersji 8 lub nowszą wersją jednej z wymienionych przeglądarek.

 § 3

Funkcjonalności Serwisu

Serwis umożliwia Użytkownikom przede wszystkim:

 • wyszukanie informacji na temat oferty oraz informacji na temat Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni,
 • skontaktowanie się z Powiatowym Bankiem Spółdzielczym we Wrześni za pośrednictwem formularza kontaktowego,
 • skorzystanie z bankowości elektronicznej on-line.

 

§ 4
Obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązany jest do:
 • korzystania z Serwisu zgodnie z postanowieniami Regulaminu, przepisami prawa i dobrymi obyczajami,
 • niewykorzystywania Serwisu na szkodę Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni lub osób trzecich.

2.Zarejestrowany Użytkownik może ponadto skorzystać z modułu „Bankowości elektronicznej on-line”.

 

 § 5

Konto Użytkownika w module „Bankowość on-line”

 1. Konto Użytkownika może zostać założone wyłącznie przez osobę posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Zakładając Konto Użytkownika, Użytkownik podaje w przeznaczonym do tego formularzu (zamieszczonym w Serwisie) swoje dane osobowe.
 3. Zakładając Konto Użytkownik ustala także hasło służące do logowania w module „Bankowości elektronicznej on-line”.
 4. Niedozwolona jest zmiana podmiotu, dla którego zarejestrowano dane Konto Użytkownika.
 5. Niedozwolone jest udostępnianie Konta Użytkownika innym Użytkownikom.
 6. Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni może zlikwidować Konto Użytkownika w przypadku, gdy:
 • dane podane przy zakładaniu Konta Użytkownika są danymi fikcyjnymi lub danymi innej osoby niż Użytkownik, który założył dane Konto Użytkownika
 • dany Użytkownik posiada więcej niż jedno Konto Użytkownika,
 • dane Konto Użytkownika wykorzystywane jest przez więcej niż jedną osobę lub jest wykorzystywane przez podmiot niebędący osobą fizyczną,
 • dany Użytkownik korzysta z cudzego Konta Użytkownika lub podejmuje umyślnie próby zalogowania się na cudze Konto Użytkownika,
 • Zarejestrowany Użytkownik nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • Konto Użytkownika wykorzystywane jest przez Zarejestrowanego Użytkownika do bezprawnego działania na szkodę Banku lub osób trzecich.
 1. Wraz z likwidacją Konta Użytkownika przesyłana jest, na podany przy zakładaniu Konta Użytkownika adres e-mail, informacja potwierdzająca usunięcie Konta Użytkownika, a wszelkie zgromadzone w jego ramach dane są usuwane.
 2. Likwidacja Konta Użytkownika zwalnia Użytkownika ze wszelkich obowiązków związanych z posiadaniem Konta Użytkownika.

§ 6
Prawa własności intelektualnej

Wykorzystane w Serwisie utwory, znaki towarowe, inne przedmioty praw własności przemysłowej oraz bazy danych podlegają ochronie na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późniejszymi zmianami), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1410) oraz ustawie z 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r. Nr128, poz. 1402, z późniejszymi zmianami).

 § 7

Reklamacje

Wszelkie zastrzeżenia co do sposobu funkcjonowania Serwisu mogą być kierowane przez Użytkowników pocztą elektroniczną na adres e-mail: [wrzesnia@pbswrzesnia.com.pl] lub pisemnie na adres: ul. Warszawska 36, 62-300 Września.

 § 8

Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla sporów związanych z funkcjonowaniem Serwisu jest prawo polskie.
 2. Spory związane z funkcjonowaniem Serwisu rozpoznawane będą przez polskie sądy powszechne właściwe rzeczowo i miejscowo zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 101, z późniejszymi zmianami).
 3. Regulamin dostępny jest w postaci dokumentu pdf pod adresem: ul. Warszawska 36, 62-300 Września, w głównej siedzibie Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni.