DOPŁATY DO OPROCENTOWANIA

pomoc dla firm znajdujących się w trudnej sytuacji z powodu pandemii

Sprawdź
szczegóły

Hero scroll down icon

System dopłat do oprocentowania

Uchwalona przez Sejm RP Tarcza antykryzysowa 4.0 przewiduje wsparcie dla firm znajdujących się w trudnej sytuacji z powodu pandemii w postaci dopłat do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom.

 

Rozwiązanie to jest odpowiedzią na zwiększone zapotrzebowanie biznesu na kredyty obrotowe wynikające z zagrożenia płynności firm – kwota przeznaczona na dopłaty z budżetu państwa w wys. 565 mln zł powinna pozwolić na wygenerowanie kredytów o wartości ok. 32 mld zł.

 

Zgodnie z zapisami Tarczy 4.0 banki, które zawrą umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (ich listę opublikuje BGK na swojej stronie internetowej) będą udzielać przedsiębiorstwom dotkniętym COVID-19 kredytów, do odsetek których z kolei dopłaci Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków budżetu państwa (tzw. Funduszu Dopłat do Oprocentowania).

 

DLA KOGO:

  • wsparcie dla mikro-, małych, średnich i dużych firm – przedsiębiorców oraz podmiotów prowadzących działalność w sektorze podstawowej produkcji produktów rolnych

 

PLANOWANE ROZWIĄZANIA:

  • fundusz dopłaci do oprocentowania kredytów obrotowych (czyli finansujących bieżącą działalność firmy) – zarówno nowych, jak i już zaciągniętych
  • BGK pokryje część odsetek kredytu maksymalnie przez 12 miesięcy
  • firmy będą mogły ubiegać się o wsparcie do końca 2020 r.
  • wsparcie będzie kierowane do firm, które w związku z sytuacją gospodarczą wywołaną pandemią COVID-19 utraciły płynność finansową lub są tym zagrożone

 

WYSOKOŚĆ WSPARCIA:

  • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa: dopłata do odsetek kredytu w wys. 2,00 p.p.
  • duże firmy: dopłata do odsetek kredytu w wys. 1,00 p.p.

 

Termin uruchomienia dopłat do oprocentowania kredytów zostanie podany do publicznej wiadomości

Warunki i korzyści

dopłaty do kredytów obrotowych finansujących bieżącą działalność firmy

dopłaty stosowane przez okres do 12 miesięcy

MŚP - dopłata 2,00 pp., duży przedsiębiorca - dopłata 1,00 p.p.

umowy kredytu zawierane do dnia 31.12.2020 r.

Informacje dodatkowe

Maksymalny limit pomocy publicznej

Udzielając kredytu z dopłatą, bank kredytujący weźmie pod uwagę kwotę dotychczasowej pomocy publicznej, z której skorzystał przedsiębiorca w związku z COVID-19:

  • jej suma, po wliczeniu wsparcia z rządowego Funduszu Dopłat do Oprocentowania, nie może przekroczyć limitu ustalonego przez Komisję Europejską
  • dla większości firm jest to równowartość 800 tys. euro
  • wyjątek stanowią przedsiębiorcy prowadzący działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych (limit to 100 tys. euro) i firmy działające w sektorze rybołówstwa i akwakultury (limit 120 tys. euro)

Adresatami pomocy są przedsiębiorcy oraz podmioty prowadzące działalność w sektorze podstawowej produkcji produktów rolnych