Podstawowe pojęcia

Podstawowe pojęcia

Opis oferty

Podstawowe pojęcia

 • pomoc ARiMR w postaci dopłat do oprocentowania lub w formie częściowej spłaty kapitału może być udzielana, jeżeli wywołuje efekt zachęty
 • uznaje się, że pomoc wywołuje efekt zachęty, jeżeli prace nad danym projektem lub odpowiednie działania rozpoczęły się nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o kredyt
 • przez rozpoczęcie prac nad danym projektem lub odpowiednich działań należy rozumieć:
  • rozpoczęcie działań lub prac budowlanych związanych z inwestycją
  • pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub usług
  • wszelkie inne zobowiązanie, które sprawia, że projekt lub działania jest nieodwracalne

W zależności od tego, które z wymienionych wydarzeń nastąpiło wcześniej

 • za rozpoczęcie realizacji projektu lub działania nie uznaje się zakupu gruntów i prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie analiz wykonalności
 • efekt zachęty nie obowiązuje w przypadku kredytów tzw. klęskowych oraz kredytów z dopłatami do oprocentowania stosowanymi jako pomoc de minimis
 • młody rolnik to osoba, która przede wszystkim:
  • w dniu złożenia wniosku o kredyt ma nie więcej niż 40 lat
  • posiada odpowiednie umiejętności i kwalifikacje rolnicze
  • po raz pierwszy rozpoczyna działalność w gospodarstwie rolnym jako kierujący tym gospodarstwem
 • uważa się, że osoba po raz pierwszy rozpoczęła działalność w gospodarstwie rolnym jako kierujący tym gospodarstwem rolnym, jeżeli od powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego do dnia złożenia wniosku o kredyt nie upłynęło więcej niż 12 miesięcy
 • zasady udzielania kredytów preferencyjnych umożliwiają kumulowanie pomocy w formie dopłat do oprocentowania i częściowej spłaty kapitału z inną pomocą państwa w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych
 • oznacza to np. możliwość sfinansowania budowy obory z wyposażeniem, zakupu maszyn rolniczych czy linii technologicznych z wykorzystaniem różnych środków pomocowych
 • warunkiem kumulowania pomocy jest nieprzekroczenie intensywności pomocy określonej w przepisach danego programu wsparcia
 • istnieje możliwość łączenia dwóch linii kredytowych w ramach realizacji inwestycji obejmującej zarówno zakup użytków rolnych, jak i inne nakłady np. budowę budynku inwentarskiego czy zakup maszyn
 • Wnioskodawca składa w takim przypadku jeden plan inwestycji uwzględniający podział planowanych do poniesienia nakładów pomiędzy dwie linie kredytowe z wyodrębnieniem finansowym i rzeczowym wymaganego wkładu własnego do każdej z nich
 • zakup użytków rolnych może być sfinansowany wyłącznie z linii Z lub MRcsk
 • w ramach kredytów na realizację inwestycji w rolnictwie i rybactwie (linia RR) możliwe jest finansowanie inwestycji, która będzie wykorzystywana przez więcej niż jedno gospodarstwo rolne lub więcej niż jeden dział specjalny produkcji rolnej
 • takimi inwestycjami mogą być np. budowa wspólnego budynku do przechowywania płodów rolnych lub zakup kombajnu
 • wymogiem jest zawarcie umowy określającej zasady wspólnego używania inwestycji