Linia K02 – wznowienie produkcji

Kredyt obrotowy z linii K02 – wznowienie produkcji

Opis oferty

Kredyt przeznaczony jest na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę.

 • kredyt może zostać udzielony w celu wznowienia produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez:
  1. suszę – NS,
  2. grad – NG,
  3. deszcz nawalny – NO,
  4. ujemne skutki przezimowania – NU,
  5. przymrozki wiosenne – NM,
  6. powódź – NP,
  7. huragan – NH,
  8. piorun – NA,
  9. obsunięcie się ziemi – NZ,
  10. lawinę – NL, zwane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi
 • kredyt może zostać udzielony w terminie do 12 miesięcy od daty oszacowania szkód przez komisję powołaną przez wojewodę
 • kwota kredytu nie może przekroczyć wysokości szkód w uprawach rolnych lub zwierzętach gospodarskich, oszacowanych przez Komisję powołaną przez wojewodę
 • przeznaczenie kredytu – ponoszenie rzeczowych nakładów niezbędnych na przywrócenie produkcyjności poprzez zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej, np.:
  1. kwalifikowanego materiału siewnego i szkółkarskiego,
  2. nawozów mineralnych,
  3. środków ochrony roślin,
  4. paliwa na cele rolnicze,
  5. inwentarza żywego, zaliczanego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości do środków obrotowych,
  6. matek pszczelich użytkowych i reprodukcyjnych,
  7. pasz treściwych i koncentratów paszowych dla zwierząt gospodarskich,
  8. materiałów opałowych do ogrzewania szklarni i tuneli,
  9. pasz objętościowych
 • możliwość zlecenia automatycznej spłaty kredytu z rachunku bieżącego w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni (bez opłat).
 • kredyt może zostać udzielony na nakłady poniesione po dniu wystąpienia szkody (występuje konieczność rozliczenia co najmniej 50% wartości udzielonego kredytu)
 • pomoc w formie dopłat do oprocentowania kredytu może być stosowana w okresie kredytowania, ale nie dłużej niż przez cztery lata liczone od daty wystąpienia szkód
 • termin spłaty kredytu (kapitału lub odsetek) może przypadać wyłącznie w dzień roboczy dla Banku
 • możliwość zlecenia automatycznej spłaty kredytu z rachunku bieżącego w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni (bez opłat).
 1. prowizja przygotowawcza w wys. 1,85% kwoty udzielonego kredytu
 2. oprocentowanie kredytu zmienne w wys. stawka bazowa WIBOR 3M powiększona o stałą marżę Banku w wy. 2,50 p.p., płacone przez:
 • kredytobiorcęw wys. 0,5 oprocentowania określonego powyżej, jednak nie mniej niż 1,50%, jeżeli w dniu wystąpienia szkód co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, lub co najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej było ubezpieczonych co najmniej od jednego z ryzyk, o których mowa zasadach ARiMR*,
 • Agencję – w pozostałej części,

3. Bank nie pobiera opłaty za wcześniejszą częściową lub całkowitą spłatę kredytu

* wysokość płaconego przez kredytobiorcę oprocentowania stanowi różnicę pomiędzy wysokością ustalonego w sposób określony w pkt. 1) i wysokością połowy oprocentowania płaconego przez Agencję stosowanego przy kredycie, o którym mowa w pkt. 2), jeżeli w dniu wystąpienia szkód co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, lub co najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej nie było ubezpieczonych co najmniej od jednego z ryzyk, o których mowa w zasadach ARiMR.

Proste zasady, przejrzyste procedury – bez żadnych dodatkowych, ukrytych kosztów udzielenia kredytu

Złożenie przez producenta rolnego w Banku wniosku o kredyt z następującymi załącznikami:

 1. protokołem oszacowania szkód,
 2. oświadczeniami sporządzonymi wg wzorów określonych w załączniku nr 5, a także w załączniku nr 18 – jeżeli w związku z brakiem pisemnej umowy dzierżawy przy udzielaniu kredytu uwzględnia się dzierżawione grunty rolne wykazane we wniosku o płatności, o którym mowa w rozdziale VI ust. 2, w roku wystąpienia szkód lub jeżeli umowa dzierżawy została zawarta na piśmie na czas nieoznaczony,
 3. planem inwestycji – wyłącznie dla kredytu udzielanego z linii K01,
 4. kompletem dokumentów wymaganych przez Bank,
 5. jeżeli kredyt objęty jest procedurą de minimis (poziom strat poniżej 30%), Wnioskodawca powinien ponadto przedłożyć:
  • kserokopię zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis,
  • oświadczenia sporządzone wg wzorów określonych w załączniku nr 8 oraz w załączniku nr 19