Linia KSP – zakup środków do produkcji rolnej

kredyt preferencyjny na zakup środków do produkcji rolnej udzielany w 2018 r.

Opis oferty

Kredyt preferencyjny na zakup środków do produkcji rolnej udzielany w 2018 r.

 • przeznaczenie kredytu – zakup środków do produkcji rolnej:
 1. nawozów mineralnych, środków ochrony roślin lub pasz,
 2. kwalifikowanego materiału siewnego zbóż, rzepaku, kukurydzy, lnu, roślin motylkowych grubonasiennych i drobnonasiennych, rzepiku ozimego, gorczycy, traw, buraków cukrowych i pastewnych, sadzeniaków ziemniaka, nasion warzyw lub kwalifikowanego materiału szkółkarskiego do nowych nasadzeń i odnowień,
 3. hodowlanych jałówek, loszek, owiec-maciorek, kózek lub rozpłodników buhajów, knurów, tryków, kozłów i ogierów, z wyłączeniem zakupu na eksport,
 4. pszczelich matek użytkowych lub reprodukcyjnych,
 • kredyt może zostać udzielony producentowi rolnemu, który z prowadzonej produkcji rolnej uzyskał w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o udzielenie kredytu co najmniej 10.000 zł ze sprzedaży produktów rolnych,
 • kwota kredytu nie może wynosić więcej niż kwota pomocy państwa w ramach dostępnego w dniu udzielenia kredytu dla podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne 3-letniego limitu pomocy de minimis w rolnictwie,
 • pomoc w formie dopłat do oprocentowania kredytu z linii KSP może być stosowana w okresie kredytowania, ale nie dłużej niż przez 4 lata od dnia zawarcia umowy kredytu,
 • występuje konieczność udokumentowania w terminie 3 miesięcy od dnia pobrania środków finansowych z rachunku kredytowego wydatków poniesionych ze środków kredytu fakturą, rachunkiem lub innymi dowodami wpłaty,
 • możliwość zlecenia automatycznej spłaty kredytu z rachunku bieżącego w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni (bez opłat),
 • termin spłaty kredytu (kapitału lub odsetek) może przypadać wyłącznie w dzień roboczy dla Banku.
 • prowizja przygotowawcza w wys. 1,50% kwoty udzielonego kredytu
 • oprocentowanie kredytu zmienne w wys. stawka bazowa WIBOR 3M powiększona o stałą marżę Banku w wy. 3,50 p.p., płacone przez:
 1. kredytobiorcęw wys. 2,0% w stosunku rocznym,
 2. Agencję – w pozostałej części,
 • dopłaty do oprocentowania kredytu stosowane są jako pomoc de minimis w rolnictwie zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 oraz przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
 • Bank nie pobiera opłaty za wcześniejszą częściową lub całkowitą spłatę kredytu

Proste zasady, przejrzyste procedury – bez żadnych dodatkowych, ukrytych kosztów udzielenia kredytu

Złożenie przez wnioskodawcę w Banku wniosku o kredyt z następującymi załącznikami:

 • kopiami faktur VAT lub faktur VAT RR potwierdzającymi sprzedaż produktów rolnych
  z gospodarstwa rolnego w roku poprzedzającym rok złożenia ww. wniosku, w wysokości co najmniej 10 000 zł,
 • oświadczeniami sporządzonymi wg wzoru określonego w załączniku nr 8 i 26,
 • Formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
  w rolnictwie lub rybołówstwie
  sporządzony wg wzoru określonego w załączniku nr 19,
 • kompletem dokumentów wymaganych przez Bank.