Kredyt inwestycyjny SGB Agro

Opis oferty

Kredyt przeznaczony jest na finansowanie potrzeb gospodarstwa rolnego związanych z inwestycjami w majątek trwały

 • przeznaczenie kredytu:
  • zakup majątku trwałego, służącego produkcji rolnej, w tym: zakup gruntów rolnych, maszyn, urządzeń, pojazdów, samochodu dostawczego, stada podstawowego zwierząt, nasadzeń wieloletnich, zakup i budowa (przebudowa, rozbudowa, modernizacja) budynków gospodarskich,
  • refinansowanie nakładów inwestycyjnych, o których mowa powyżej, poniesionych w okresie do 6 m-cy przed złożeniem Wniosku o udzielenie kredytu inwestycyjnego,
  • możliwość wykorzystania do 20% wartości kredytu na zakup środków obrotowych do produkcji rolnej,
  • spłata prawidłowo obsługiwanych (niewymagalnych) kredytów inwestycyjnych,
 • kredyt przyznawany na okres do 15 lat
 • możliwość karencji w spłacie kapitału do 18 miesięcy
 • niski minimalny udział własny kredytobiorcy w realizowanym przedsięwzięciu – zaledwie 10% (zakup gruntów) lub 15% (pozostałe nakłady) kosztów inwestycji
 • rozliczenie celowości wykorzystania kredytu na podstawie faktur/rachunków lub inspekcji pracownika Banku
 • wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej na podstawie dyspozycji kredytobiorcy, jednorazowo lub w transzach
 • spłata kredytu dostosowana do indywidualnych potrzeb kredytobiorcy (raty kapitałowe miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne lub inne)
 • możliwość zlecenia automatycznej spłaty kredytu z rachunku bieżącego w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni (bez opłat)
 • prowizja wstępna w wys. 0,00% kwoty wnioskowanego kredytu
 • prowizja przygotowawcza uzależniona od długości okresu kredytowania w wys. 2,00% kwoty udzielonego kredytu

Minimalna kwota prowizji przygotowawczej wynosi 100 zł

 • prowizja za gotowość kredytową w wys. 0,00% w stosunku rocznym od niewykorzystanej kwoty kredytu
 • oprocentowanie kredytu zmienne w wys. stawka bazowa WIBOR 3M powiększona o stałą marżę Banku na poziomie 4,50 p.p.

Stawka bazowa WIBOR 3M ustalana jest jako średnia arytmetyczna 5 ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek

 • Bank nie pobiera opłaty za wcześniejszą częściową lub całkowitą spłatę kredytu

Ostateczne warunki kredytowania, w tym wysokość opłat i prowizji oraz oprocentowania kredytu, są wynikiem przeprowadzonej przez Bank oceny zdolności kredytowej oraz inwestycji, a także sposobu zabezpieczenia spłaty kredytu

Proste zasady, przejrzyste procedury – bez żadnych dodatkowych, ukrytych kosztów udzielenia kredytu

Nie obawiaj się trudnych procedur – maksymalnie je dla Ciebie uprościliśmy; niezbędne dokumenty pomoże Tobie uzupełnić nasz Doradca.