Gwarancje bankowe

Bank w roli gwaranta

Opis oferty

Gwarancja bankowa jest to jednostronne zobowiązanie banku gwaranta, że po spełnieniu przez podmiot uprawniony (beneficjenta gwarancji) określonych warunków zapłaty, które mogą być stwierdzone określonymi w tym zapewnieniu dokumentami, jakie beneficjent załączy do sporządzonego we wskazanej formie żądania zapłaty, bank ten wykona świadczenie pieniężne na rzecz beneficjenta gwarancji - bezpośrednio albo za pośrednictwem innego banku. Podstawą udzielenia przez Bank gwarancji jest zawarty pomiędzy zleceniodawcą a beneficjentem gwarancji (wierzycielem) kontrakt (umowa, faktura, faktura pro forma) lub oferta przystąpienia do przetargu.

  • posiadanie rachunku bieżącego w Banku
  • posiadanie zdolności kredytowej
  • ustanowienie odpowiedniego zabezpieczenia zaakceptowanego przez Bank
  • podpisanie umowy gwarancji
  • prowizja przygotowawcza od kwoty udzielanych gwarancji, poręczeń, regwarancji i awali lub kwoty czynnych gwarancji, poręczeń, regwarancji ( pobierana jednorazowo, przed udzieleniem gwarancji, poręczenia, regwarancji, awali, za cały okres wazności gwarancji; min. kwota prowizji wynosi 300,00 zł ) – 0,00 – 1,00%
  • opłata za korzystanie z gwarancji (pobierana za każdy rozpoczęty kwartał „z góry”, min. kwota opłaty wynosi 50,00 zł) – 0,10 – 1,00%
  • z tytułu zmiany warunków umowy gwarancji, poręczenia, regwarancji, awalu ( pobierana jednorazowo przed dokonaniem zmiany gwarancji, poręczenia, regwarancji, awalu; min. kwota prowizji wynosi 100,00 zł ) – 0,10 – 1,00%

Proste zasady, przejrzyste procedury – bez żadnych dodatkowych, ukrytych kosztów udzielenia kredytu

Nie obawiaj się trudnych procedur – maksymalnie je dla Ciebie uprościliśmy; niezbędne dokumenty pomoże Tobie uzupełnić nasz Doradca.