Kredyt inwestycyjno-obrotowy

Kredyt inwestycyjno-obrotowy

Opis oferty

Kredyt przeznaczony jest na finansowanie potrzeb przedsiębiorstwa związanych z inwestycjami w majątek trwały

 • przeznaczenie kredytu – finansowanie wszelkich nakładów inwestycyjnych i obrotowych związanych z uruchomieniem, prowadzeniem i/lub rozwojem działalności gospodarczej
  • zasadnicze finansowanie – zakup aktywów trwałych, np. maszyn i urządzeń, nieruchomości (w tym: budowa, rozbudowa, modernizacja, adaptacja),
  • dodatkowe finansowanie – środki obrotowe, w tym: zapasy – zwiększenie stanu zapasów, należności (będących następstwem podjętej inwestycji)
 • kredyt przyznawany na okres do 10 lat
 • możliwość karencji w spłacie kapitału do 12 miesięcy
 • maksymalna kwota kredytu stanowi 90% nakładów inwestycyjnych z możliwością zwiększenia kwoty o 20% (liczonych od nakładów inwestycyjnych), na bieżące potrzeby związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (środki obrotowe)
 • rozliczenie celowości wykorzystania kredytu na podstawie faktur/rachunków lub inspekcji pracownika Banku
 • wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej na podstawie dyspozycji kredytobiorcy, jednorazowo lub w transzach
 • spłata kredytu dostosowana do indywidualnych potrzeb kredytobiorcy (raty kapitałowe miesięczne, kwartalne lub inne)
 • możliwość zlecenia automatycznej spłaty kredytu z rachunku bieżącego w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni (bez opłat)
 • prowizja wstępna w wys. 0,00% kwoty wnioskowanego kredytu
 • prowizja przygotowawcza uzależniona od długości okresu kredytowania w wys. 2,00% kwoty udzielonego kredytu

minimalna kwota prowizji przygotowawczej wynosi 100 zł

 • prowizja za gotowość kredytową w wys. 0,00% w stosunku rocznym od niewykorzystanej kwoty kredytu
 • oprocentowanie kredytu zmienne w wys. stawka bazowa WIBOR 3M powiększona o stałą marżę Banku na poziomie 4,00 p.p.

stawka bazowa WIBOR 3M ustalana jest jako średnia arytmetyczna 5 ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek

 • Bank nie pobiera opłaty za wcześniejszą częściową lub całkowitą spłatę kredytu

ostateczne warunki kredytowania, w tym wysokość opłat i prowizji oraz oprocentowania kredytu, są wynikiem przeprowadzonej przez Bank oceny zdolności kredytowej oraz inwestycji, a także sposobu zabezpieczenia spłaty kredytu

Proste zasady, przejrzyste procedury – bez żadnych dodatkowych, ukrytych kosztów udzielenia kredytu

Nie obawiaj się trudnych procedur – maksymalnie je dla Ciebie uprościliśmy; niezbędne dokumenty pomoże Tobie uzupełnić nasz Doradca.