Gwarancje de minimis BGK

Pomoc publiczna

Opis oferty

Gwarancje Banku Gospodarstwa Krajowego udzielane małym i średnim przedsiębiorcom w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis

Bank Gospodarstwa Krajowego udziela mikroprzedsiębiorcom oraz małym i średnim przedsiębiorcom – w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis – gwarancji spłaty kredytów udzielanych przez Bank Kredytujący na bieżące finansowanie działalności gospodarczej, również kredytów w rachunku bieżącym

Gwarancje udzielane przez BGK stanowią pomoc de minimis w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis

  1. Kwota jednostkowej gwarancji spłaty kredytu objętego portfelową linią gwarancyjną de minimis stanowi, w chwili jej udzielenia, nie więcej niż 60 % kwoty udzielonego kredytu nieodnawialnego lub kwoty limitu kredytu odnawialnego i nie może przekroczyć
    3,5 miliona złotych
  2. Maksymalna wysokość jednostkowej gwarancji zależna jest od wielkości pomocy de minimis, którą Kredytobiorca otrzymał w bieżącym roku podatkowym i dwóch poprzedzających go latach podatkowych. Łączna wartość pomocy de minimis przyznana jednemu Kredytobiorcy nie może przekroczyć 200 000 EUR (dla podmiotu działającego w sektorze transportu drogowego 100 tys. EUR) w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych łącznie z przeliczoną na ekwiwalent dotacji brutto kwotą gwarancji, o którą się ubiega
  3. Gwarancja wynikająca z Umowy oraz Wniosku Kredytobiorcy jest udzielana na okres nie dłuższy niż 27 miesięcy i obejmuje okres nie dłuższy niż okres kredytu wydłużony o trzy miesiące
  4. Prawne zabezpieczenie wierzytelności BGK względem Kredytobiorcy z tytułu zrealizowania jednostkowej gwarancji spłaty kredytu stanowi weksel własny in blanco Kredytobiorcy