Lokata Dobry Zysk

Inteligentne inwestycje

Opis oferty

Jeżeli obawiasz się częstych i nieznanych w przyszłości zmian oprocentowania lokaty to powinieneś wybrać lokatę gdzie oprocentowanie ustalane jest w oparciu o stopę redyskonta weksli ustaloną przez Radę Polityki Pieniężnej i stałą marżę banku. Posiadaczem takiej lokaty oszczędnościowej może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych( w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) jak również osoba małoletnia. Bank otwiera i prowadzi rachunki lokat oszczędnościowych o nazwie „ LOKATA DOBRY ZYSK” na okres umowny 1,3,6,9,12 -miesięcy.

  • minimalna kwota wpłaty na lokatę – 500 -zł
  • oprocentowanie zmienne
  • wysokość oprocentowania uzależniona jest od kwoty wpłaty
  • lokaty odnawiają się automatycznie – wznowienie lokaty na okres równy uprzednio zadeklarowanemu
  • kapitalizacja odsetek następuje w ostatnim dniu okresu odsetkowego
  • każda wniesiona wpłata stanowi odrębną lokatę
  • minimum formalności
  • środki na rachunku gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Oprocentowanie ustalane jest w oparciu o stopę redyskonta weksli ustaloną przez Radę Polityki Pieniężnej powiększone lub pomniejszone o stałą marżę ustalaną decyzją Zarządu Banku. Zmiana oprocentowania następuje od dnia zmiany stopy redyskonta weksli ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej, a podawanej do wiadomości przez NBP. Aktualna wysokość oprocentowania wg Tabeli oprocentowania.

Aktualna wysokość oprocentowania wg Tabeli oprocentowania. Prowizje i opłaty za usługi i czynności bankowe wg Taryfy prowizji i opłat za usługi i czynności bankowe świadczone w walucie krajowej i walucie wymienialnej dla klientów PBS we Wrześni.