Karta kredytowa MasterCard Gold

Opis oferty

Międzynarodowa, prestiżowa karta kredytowa MasterCard Gold z funkcją zbliżeniową to produkt przeznaczony dla osób fizycznych posiadających zdolność kredytową, za pomocą którego możesz dokonywać w kraju i za granicą transakcji bezgotówkowych w punktach handlowych i usługowych akceptujących karty oraz wypłat gotówki w kasach banków i bankomatach. Posiadacz/użytkownik karty ma możliwość wykorzystania kredytu w dowolnym momencie, płacąc za zakupy lub wypłacając gotówkę do wysokości przyznanego limitu kredytowego.

 • atrakcyjne oprocentowanie,
 • nieograniczony dostęp do środków w wysokości ustalonego kredytu,
 • brak odsetek za transakcje bezgotówkowe, jeśli całość zadłużenia zostanie spłacona w ustalonym w umowie terminie,,
 • każda spłata automatycznie podwyższa dostępne w ramach limitu środki,
 • możliwość dokonywania płatności w punktach handlowo-usługowych w kraju oraz na całym świecie,
 • możliwość realizacji płatności za zakupy w sklepach internetowych – bezpiecznie dzięki usłudze 3D-Secure,
 • możliwość dokonywania szybkich, wygodnych i nowoczesnych płatności zbliżeniowych – poprzez zbliżenie karty do terminala akceptującego kartę – a do kwoty 50 zł bez potwierdzania numerem PIN*,
 • okres bezodsetkowy aż do 54 dni,
 • zadłużenie może być spłacane w dowolny sposób – jednorazowo lub w ratach,
 • pakiet ubezpieczeń podróżnych przekazywany wraz z kartą

* terminal może wymagać potwierdzenia transakcji numerem PIN mimo zaistnienia warunków do zrealizowania transakcji zbliżeniowej
Usługa 3D - Secure.

 • karta jest ważna przez 4 lata, do ostatniego dnia miesiąca określonego na awersie karty
 • karta wznawiana jest automatycznie na kolejne 4 lata, o ile Klient nie złoży rezygnacji z karty lub Bank nie podejmie decyzji o niewznawianiu karty
 • minimalna wysokość limitu wynosi 5.000 zł
 • maksymalna wysokość limitu wynosi 80.000 zł (nie więcej niż 3-krotność dochodów miesięcznych Wnioskodawcy)
 • standardowe limity dzienne do karty:
  • wypłat gotówki: 5.000 zł,
  • transakcji bezgotówkowych: do wysokości niewykorzystanego limitu

przy czym Klient może złożyć w Banku wniosek o przyznanie indywidualnych limitów dziennych do karty,

 • okres rozliczeniowy dla karty trwa 30/31 dni, w ciągu którego Klient dokonuje transakcji gotówkowych i bezgotówkowych
 • termin spłaty zadłużenia wynosi 24 dni od momentu wygenerowania zestawienia transakcji (wyciągu)
 • Klient sam ustala dzień, w którym kończy się cykl rozliczeniowy (data generowania zestawienia transakcji): 1, 7, 14 lub 21 dzień miesiąca
 • spłata zadłużenia karty musi nastąpić najpóźniej w dniu wskazanym w zestawieniu transakcji (wpływ środków do Banku)
 • posiadacz karty zobowiązany jest do dokonywania każdego miesiąca spłaty minimalnej kwoty do zapłaty – 5% wartości transakcji w danym miesiącu, nie mniej niż 50 zł
 • rezygnacja ze wznowienia karty możliwa jest co najmniej 45 dni przed upływem terminu ważności karty
 • opłaty i prowizje pobierane przez Bank za korzystanie z międzynarodowej karty kredytowej MasterCard Gold określa obowiązująca w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni Taryfa opłat i prowizji
 • wysokość oprocentowania karty kredytowej jest równe stawce bazowej WIBOR 12M powiększonej o stałą marżę Banku w wys. 7,97 p.p.

Stawka bazowa WIBOR 12M ustalana jest jako średnia arytmetyczna kwotowań w IV kwartale kalendarzowym roku poprzedzającego rok naliczania odsetek.

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: całkowita kwota kredytu 5.000,00 zł, okres kredytowania 48 miesięcy, roczne oprocentowanie nominalne 9,79%, kwota odsetek 1.957,84 zł, opłata za wydanie karty 0,00 zł, opłata roczna za użytkowanie karty 300,00 zł (opłata roczna w wys. 100,00 zł nie jest pobierana w pierwszym roku użytkowania pierwszej karty), koszt zabezpieczenia kredytu 0,00 zł. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 12,32%, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 7.257,84 zł.

Kalkulacja została sporządzona przy założeniu, że kredytobiorca wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, przez cały okres obowiązywania umowy pozostają niezmienione: stopa oprocentowania kredytu, prowizje i opłaty oraz przy założeniu, że wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej w całości i przez cały okres obowiązywania umowy.
Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta, daty udostępnienia kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 20.06.2016 r.