Karta kredytowa VISA

Karta kredytowa dla osób fizycznych

Opis oferty

Międzynarodowa karta kredytowa VISA to produkt przeznaczony dla osób fizycznych posiadających zdolność kredytową, za pomocą którego możesz dokonywać w kraju i za granicą transakcji bezgotówkowych w punktach handlowych i usługowych akceptujących karty oraz wypłat gotówki w kasach banków i bankomatach. Posiadacz/użytkownik karty ma możliwość wykorzystania kredytu w dowolnym momencie, płacąc za zakupy lub wypłacając gotówkę do wysokości przyznanego limitu kredytowego.

 • atrakcyjne oprocentowanie,
 • masz nieograniczony dostęp do środków w wysokości ustalonego kredytu
 • nie płacisz odsetek za transakcje bezgotówkowe, gdy dochowujesz ustalonego wcześniej terminu spłaty należności
 • każda spłata automatycznie podwyższa dostępne w ramach limitu środki
 • kartą kredytową możesz płacić w każdym punkcie wyposażonym w terminal elektroniczny lub imprinter, na przykład w hotelu
 • możesz płacić za zakupy dokonywane przez Internet, telefon lub korespondencyjnie
 • dzięki bezpiecznej usłudze 3D-Secure  masz możliwość płacenia kartą w internecie
 • na całym świecie możesz wypłacać gotówkę z bankomatów oznaczonych logo Visa
 • z karty możesz korzystać przez 4 lata,
 • zadłużenie spłacasz tak jak Ci wygodnie – jednorazowo lub w dowolnych ratach
 • gwarantujemy Ci całodobową pomoc w razie utraty karty

Usługa 3D – Secure.

 • karta jest ważna przez 4 lata, do ostatniego dnia miesiąca określonego na awersie karty
 • karta wznawiana jest automatycznie na kolejne 4 lata, o ile Klient nie złoży rezygnacji z karty lub Bank nie podejmie decyzji o niewznawianiu karty
 • maksymalna wysokość limitu wynosi 20.000 zł (nie więcej niż 3-krotność dochodów miesięcznych Wnioskodawcy)
 • standardowe limity dzienne do karty:
  • wypłat gotówki: 2.000 zł
  • transakcji bezgotówkowych: do wysokości niewykorzystanego limitu  ( przy czym Klient może złożyć w Banku wniosek o przyznanie indywidualnych limitów dziennych do karty)
 • okres rozliczeniowy dla karty trwa 30/31 dni, w ciągu którego Klient dokonuje transakcji gotówkowych i bezgotówkowych
 • termin spłaty zadłużenia wynosi 22 dni od momentu wygenerowania zestawienia transakcji (wyciągu)
 • Klient sam ustala dzień, w którym kończy się cykl rozliczeniowy (data generowania zestawienia transakcji): 1, 7, 14 lub 21 dzień miesiąca
 • spłata zadłużenia karty musi nastąpić najpóźniej w dniu wskazanym w zestawieniu transakcji (wpływ środków do Banku)
 • posiadacz karty zobowiązany jest do dokonywania każdego miesiąca spłaty minimalnej kwoty do zapłaty – 5% wartości transakcji w danym miesiącu, nie mniej niż 50 zł
 • rezygnacja ze wznowienia karty możliwa jest co najmniej 45 dni przed upływem terminu ważności karty
 • opłaty i prowizje pobierane przez Bank za korzystanie z międzynarodowej karty kredytowej VISA określa obowiązująca w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni Taryfa opłat i prowizji
 • wysokość oprocentowania karty kredytowej jest równe stawce bazowej WIBOR 12M powiększonej o stałą marżę Banku w wys. 7,97 p.p.

Stawka bazowa WIBOR 12M ustalana jest jako średnia arytmetyczna kwotowań w IV kwartale kalendarzowym roku poprzedzającego rok naliczania odsetek.

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: całkowita kwota kredytu 5.000,00 zł, okres kredytowania 48 miesięcy, roczne oprocentowanie nominalne 9,79%, kwota odsetek 1.957,84 zł, opłata za wydanie karty 0,00 zł, opłata roczna za użytkowanie karty 150,00 zł (opłata roczna w wys. 50,00 zł nie jest pobierana w pierwszym roku użytkowania pierwszej karty), koszt zabezpieczenia kredytu 0,00 zł. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 11,26%, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 7.107,84 zł.
Kalkulacja została sporządzona przy założeniu, że kredytobiorca wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, przez cały okres obowiązywania umowy pozostają niezmienione: stopa oprocentowania kredytu, prowizje i opłaty oraz przy założeniu, że wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej w całości i przez cały okres obowiązywania umowy.
Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta, daty udostępnienia kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 20.06.2016 r.