Bankofon

Udogodnienia

Opis oferty

Zapraszamy do korzystania z usługi Bankofonu. Dzięki połączeniu można otrzymać informację na temat rachunku lub zrealizować zlecenia bankofonowe.

„1”

stan rachunku (o podanym numerze skróconym – należy podać nr rachunku) – należy podać (wcisnąć w telefonie) pożądany skrócony nr rachunku: klient uzyska informację o wysokości bieżącego salda i dostępnych środkach na tym rachunk

„2”

lista rachunków – lektor przeczyta listę rachunków bankofonowych klienta w układzie: numer skrócony nadany w programie Bankofon i odpowiadający mu pełny numer rachunk

„3”

informacje o usługach dostępnych w banku (bank musi zaktualizować plik info.wav

„4”

tabela kursów walut – lektor przeczyta aktualne gotówkowe kursy kupna i sprzedaży walut wyszczególnionych w parametrze Waluty (patrz, parametry Bankofonu

„5”

historia operacji (rachunku o podanym numerze skróconym – należy podać nr rachunku)- należy wybrać pożądany skrócony nr rachunku, wówczas klient uzyska informację o tylu ostatnich operacjach na tym rachunku ile podano w parametrze Liczba operacji (parametry Bankofonu); lektor przeczyta datę waluty i kwotę każdej operacji (jeśli WN, to ‘–‘ kwota)

„6”

karty bankomatowe

 • zastrzeganie karty – klient wybiera numer karty, którą chce zastrzec, czyli nr identyfikujący ją w programie Bankofon (nr kolejny) – 1. zastrzeganie karty / 0. powrót do głównego menu
 • lista kart – klient usłyszy listę swoich kart bankomatowych: nr karty (nr identyfikator) + numer na karcie

„7”

realizacja zleceń (rachunku o podanym numerze skróconym – należy podać nr rachunku)

 • realizacja zlecenia o wybranym nr zlecenia: należy wcisnąć pożądany nr zlecenia – podać kwotę (liczbę złotych, a następnie liczbę groszy) – 1. realizacja zlecenia / 0. rezygnacja z realizacji zlecenia i powrót do menu głównego
 • lista zleceń: klient otrzyma listę zleceń bankofonowych (‘na żądanie’) zdefiniowanych na danym rachunku – usłyszy numer zlecenia (L.p.) i tekstowy opis zlecenia

„9”

zmiana hasła dostępu (zmiana PIN’u) – aby zmienić PIN należy podać nowe czterocyfrowe hasło dostępu

„0”

powrót do głównego menu

Aby np. uzyskać informację o stanie swojego rachunku (saldo i dostępne środki) należy:

 • Zadzwonić na numer, pod którym funkcjonuje Bankofon Po usłyszeniu prośby o podaniu numeru, podać swój numer klienta Po prośbie o hasło podać swoje hasło dostępu.

Program w tym miejscu sprawdza czy hasło i numer klienta są poprawne. Jeśli nie, to prosi o ponowne podanie numeru klienta i hasła, jeśli tak – to mówi menu główne (czyli jakie usługi są dostępne i jak z nich skorzystać).

 • Wciśnięcie klawisza 0 w dowolnym momencie powoduje powrót do menu głównego i ponowne jego wygłoszenie. Wybrać cyfrę 1 – opcja menu sprawdzająca stan rachunków.
 • Wybrać skrócony numer rachunku (jeśli klient ma tylko 1 rachunek to cyfrę 1, jeśli ma więcej to numer odpowiedni do rachunku o jaki chce się dowiedzieć).

Program sprawdzi czy numer jest poprawny, jeśli tak to poda bieżące saldo i dostępne środki, jeśli nie to powie brak rachunku.

Bankofon funkcjonuje pod telefonem 169800
Klient ma numer 3551, jego hasło to 5617
jego rachunki to:

 1. 94802500070000355130000010
 2. 06802500070000355130000020
 3. 68802500070000355120000040

zlecenia bankofonowe (na żądanie) do rachunku nr 1 :

 1. opłata za czynsz
 2. opłata za gaz

Co należy zrobić, aby zrealizować zlecenie:

 • wybrać numer telefonu, pod którym funkcjonuje Bankofon (169800),
 • podać swój numer klienta i potwierdzić # (3551#),
 • podać swoje hasło i potwierdzić # (5617#),
  wybrać menu 1. informacja o stanie rachunku (klawisz 1 i #),
 • podać skrócony numer rachunku i potwierdzić # (w tym przypadku 2#).

Usłyszy informację o bieżącym saldzie i dostępnych środkach rachunku nr 2
Jeśli to wszystko co go interesuje, może odłożyć słuchawkę. Jeżeli nie, to może zapytać o stan pozostałych rachunków
(1,3) lub może wrócić do menu głównego (0#) i wybrać inną interesującą go opcję.

Co należy zrobić:

 • wybrać numer telefonu, pod którym funkcjonuje Bankofon (169800),
 • podać swój numer klienta i potwierdzić # (3551#),
 • podać swoje hasło i potwierdzić # (5617#),
 • wybrać menu 7. realizacja zleceń i potwierdzić # (klawisz 7 i #),
 • podać skrócony numer rachunku i potwierdzić # (w tym przypadku klawisz 1 #),
 • wybrać opcję 1. realizacja zlecenia i potwierdzić # (klawisz 1 i #)
 • podać nr zlecenia (tu: klawisz 1 i #)
 • podać liczbę złotych (np. 321 #)
 • podać liczbę groszy (np. 10 #)
 • nacisnąć klawisz 1 aby zrealizować zlecenie nr 1 zł 321, gr 10 (klawisz 1 #)
 • Powinien usłyszeć, że zlecenie zostało zrealizowane.

Jeśli to wszystko co go interesuje, może odłożyć słuchawkę. Jeżeli nie, to może wrócić do menu głównego (0#) i wybrać inną interesującą go opcję menu.