Kredyt mieszkaniowy MDM

Środki na dom

Opis oferty

Kredyt mieszkaniowy MDM „Mieszkanie dla młodych" to rządowy program wsparcia osób w nabyciu pierwszego mieszkania; polega on na udzieleniu ze środków budżetu państwa dofinansowania wkładu własnego oraz dodatkowego finansowego wsparcia w formie spłaty części kredytu

logo_mdmKredyt z dofinansowaniem wkładu własnego może zostać udzielony, jeżeli nabywca:

 1. złożył wniosek o dofinansowanie wkładu własnego najpóźniej do końca roku kalendarzowego, w którym ukończył 35 lat;
 2. do dnia nabycia ustanowienia lub przeniesienia na jego rzecz własności mieszkania nie był:
  • właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
  • osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
  • właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny;
 3. warunków, o których mowa w pkt 1 i 2, nie stosuje się w przypadku, gdy w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego nabywca wychowuje przynajmniej troje dzieci,
 4. w przypadku gdy nabywcą są małżonkowie, warunek, o którym mowa w pkt 1) powyżej, dotyczy młodszego małżonka, zaś warunek, o którym mowa w ust. 2) powyżej, dotyczy obojga małżonków,
 5. jeżeli w ocenie Banku nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej, do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.
 1. Kredyt jest przeznaczony na sfinansowanie nabycia mieszkania zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym
 2. Kredyt może być udzielony nabywcy z przeznaczeniem na:
  • zakup mieszkania;
  • wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania prawa własności mieszkania, na podstawie zawartej ze spółdzielnią mieszkaniową umowy o budowę lokalu
 3. Kredyt może być udzielony na zakup mieszkania, jeżeli:
  • mieszkanie służy zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych nabywcy;
  • powierzchnia użytkowa mieszkania nie przekracza odpowiednio:
   • 75 m² dla lokalu mieszkalnego i 100 m² dla domu jednorodzinnego,
   • 85 m² dla lokalu mieszkalnego i 110 m² dla domu jednorodzinnego – w przypadku, gdy w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego nabywca wychowuje przynajmniej troje dzieci spełniających warunki programu;
 4. Cena zakupu mieszkania lub wkład budowlany nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn powierzchni użytkowej mieszkania i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązującego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie oraz:
  • współczynnika 1,1 – dla nowo wybudowanego mieszkania, które jest po raz pierwszy zasiedlane przez nabywcę,
  • współczynnika 0,9 – w pozostałych przypadkach;
 5. Mieszkanie położone jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • dofinansowanie wkładu własnego wynosi 10% kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie oraz:
  1. ) powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m²;
  2. ) 50 m² – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m²
 • w przypadku, gdy nabywca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych:
  • ) małoletnich dzieci;
  • ) dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną;
  • ) dzieci do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych; powierzchnię użytkową mieszkania, będącą podstawą do ustalenia wysokości dofinansowania wkładu własnego na zasadach, o których mowa powyżej zwiększa się z 50 m² do 65 m²,
 • w przypadku, gdy nabywca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wychowuje własne lub przysposobione dziecko, o którym mowa powyżej, kwota dofinansowania wkładu własnego wynosi:
  1. ) 150% kwoty obliczonej zgodnie z zasadami określonymi na wstępie – w przypadku jednego dziecka;
  2. ) 200% kwoty obliczonej zgodnie z zasadami określonymi na wstępie – w przypadku dwojga dzieci;
  3. ) 300% kwoty obliczonej zgodnie z zasadami określonymi na wstępie – w przypadku trojga lub większej liczby dzieci.
 • dodatkowe finansowe wsparcie, w formie spłaty części kredytu może zostać przyznane nabywcy z tytułu urodzenia trzeciego lub kolejnego dziecka lub przysposobienia dziecka będącego trzecim lub kolejnym dzieckiem, jeżeli:
  1. ) zdarzenie to miało miejsce w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania;
  2. ) po zaistnieniu tego zdarzenia nabywca wychowuje co najmniej troje dzieci spełniających warunki programu,
 • wniosek o dofinansowanie wkładu własnego nabywca składa, w terminie do dnia 30 września 2018 r., do BGK za pośrednictwem Banku.
 • minimalna kwota kredytu mieszkaniowego wynosi 20.000,00 zł;
 • maksymalna kwota ustalana jest w oparciu o cenę transakcyjną (zakupu lokalu mieszkalnego) i wartość zabezpieczenia;
 • środki kredytu muszą finansować co najmniej 50% ceny nabywanej nieruchomości lub wkładu budowlanego
 • wymagany okres, na jaki kredyt jest udzielony to co najmniej 15 lat,
 • maksymalny okres kredytowania to 30 lat
 • prowizja wstępna 0,00% kwoty wnioskowanego kredytu
 • prowizja przygotowawcza w wys. 2,00% kwoty udzielonego kredytu
 • prowizja za wcześniejszą częściową lub całkowitą spłatę kredytu w wys. 0,00%
 • oprocentowanie kredytu zmienne w wys. WIBOR 3M + stała marża Banku w wys. 2,00 p.p.
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu mieszkaniowego „Mieszkanie dla młodych” wypłacanego jednorazowo wynosi 4,14%, przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 170.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 246.344,79 zł, oprocentowanie zmienne 3,73% (stopa referencyjna WIBOR 3M oraz stała marża Banku w wys. 2,00 p.p.), całkowity koszt kredytu 76.344,79 zł (w tym: prowizja 3.400,00 zł, odsetki 71.485,79 zł, opłata za korzystanie z ROR 1.440,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 19,00 zł), spłata kredytu w 240 miesięcznych ratach równych (annuitetowych) w wysokości po 1.006,19 zł (ostatnia rata wyrównawcza w wys. 1.006,38 zł). Kalkulacja została dokonana na dzień 17.11.2017 r. na reprezentatywnym przykładzie. Wymóg zawarcia umowy/usługi dodatkowej: ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych oraz wycena nieruchomości – koszty nie zostały wliczone do RRSO.
Stawka bazowa WIBOR 3M ustalana jest jako średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w kwartale kalendarzowym poprzedzającym okres odsetkowy i obowiązuje przez kolejny kwartał kalendarzowy.

Proste zasady, przejrzyste procedury – bez żadnych dodatkowych, ukrytych kosztów udzielenia kredytu.

Nie obawiaj się trudnych procedur – maksymalnie je dla Ciebie uprościliśmy; niezbędne dokumenty pomoże Tobie uzupełnić nasz Doradca.